ariana

ariana

Friday, July 24, 2015

نفس هایم

  فردیانا - ظریفه
  نفس هایم!
  آرامش گرمی بود برشاخه وجود کودکم
  که با نفس هایش عشق روییده بود
   وبا یک روح تازه ء
   نوازش گرجسمش بود

 
 
 
انگشتانش حيطه رشته بود
تا برای لمس
دست من , شگوفه لبانش باز گردد
وچشمان قصه گویش زمزه لا لایی ام میبلعد
تا در سکوت من واو 
نور مهر در بام لطافت بدرخشد
یا گهگاهی هم 
برای لمس جسم کوچکش 
تن من گرمی
مکیدن شیره وجودم را تحسین میکرد
که من یک مادرم !
آری یک مادر !

 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com