ariana

ariana

Sunday, June 14, 2015

وقاحت

ف.بری
ازطــــــریق میـــــدیا دیـــــــدم مـلا   
 زار میگریست و میگفــت ای خدا
گله داشت ازمـــــردم و از روزگار
چـــــونکه دیگرش نبـــود آن اعتبار
 
 
 
زانکه جنگ سالار خواننـدش یکی
وآنـــــدگر منبـــــع تفتیــــن و شـقی
نسبت دزد و چپـــــاولگر بـــــــراو
می ربود ازوی وقــــــار و آبــــرو
غاصب و مکار و بی رحم ومحیل
وصف او کــردند به برهان و دلیل
بس مهــــــارت داشت درداد سخن
در نمایش چیـــــره دست ومرد فن
ظاهرش بهـــــــر فریب مــــردمان
می نمود داعی خوب وخوش زبان
سعی داشت این منبع فسق و دغــا
باز یـــــــابد باور خـــــــلق ازریا
باز هـــــــم درجامهء روحــــانیت
بیم دوزخ بر شمرد وصف جنــت
تا که باشند بر دوام پیشــوای خلق
با فریب و خــــدعه و عبـــا ودلق
واقف اند مردم ازین طـــرز مقال
چونکه پیدا وهویداست وضع حال
با حضور شـان ،کابل گشت خراب
شصت هزاری کشته شد ازشیخ و شاب
چور کردند بانک و بیـت المال را
هم زمیـــــن دولت و امــــــوال را
شد تجـــــــــاوز بر حریم خانه ها
آنچه از فسـق و فساد بود شد روا
اردوی دشمن شکــن رفت ازمیان
مکر دشمن درجهاد بود بس عیان
در فساد و فقر و رشوت درجهان
کوی سبقت برده ایم از این و آن
فقر بیداد میـــــــکند درهر کجـــا
چون که با دین شد سیاست همنوا
با همه این نکبــــت و گند و فساد
فخر دارند بر جــــدال و بر جهاد
گر بـــــودی باور ورا روز جزا
هم ز میـــــــزان عدالت وز قضا
ره نمــــودی بـــر سراط مستقیم
آنچه بنمودست رحمـــان الرحیم
کرد بیان اندک بــــری ازماجرا
از فساد و فتنه و وهــــــم و دغا
 
درین ویدیو ملا داعی مداری را در دقیقه ی 39 تماشا کنید!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com