ariana

ariana

Thursday, June 4, 2015

زنان, بهترین رهبران آیندۀ جهان

فضای همزیستی انسان ها، نیازمند مشارکت زنان و مردان دربخش های سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی است. به صورت ژرفترمی توان به این مهم دست یافت که حذف یا به حاشیه راندن هیچ یک ازدوجنس در زنده گی واقعی انسان ها امکان پذیرنیست.
 
 
 
 
 

ازینرو زنان ومردان باید به همدیگراحترام گذاشته ودرکنارهم برای شگوفایی سرزمین وسعادت مردم خود کوشا باشند.
درگذشته های دوردرسراسرجهان این دیدگاه که شاید روزی زنان زمامداراموردرجهان شوند؛ خنده‌دار،غیرواقعی وچیزی شبیه وقایع داستان‌های تخیلی به نظرمی ‌رسید.
درآن دوران ها باور براین بود که زنان ظرفیت لازم را برای انجام ارزیابی‌های دقیق ومهم ندارند وزمانی که لازم شود دروضعیت خیلی دشوار،تصمیمی سختی اتخاذ کنند. احساساتی عمل می‌کنند.
به همین دلیل وشاید هم دلایل مشابه دیگرگفته می‌شد که زن ها توانایی زمامداری ورهبری امور را ندارند.چنین نظر را ویژه گی‌های طبیعی زنان می گفتند. اما شرایط درچند دهه ی
اخیرتغییراتِ را به وجود آورد وبنا به همین نسبت،تفکرات، ایده‌ها ونظریات افرادهم عوض شد.
البته نمی‌شود گفت که درهرگوشه جهان، از تغییرِنقش زنان استقبال می‌شود و آنها به راحتی می‌توانند از قالب نقش‌های سنتی خارج گردند و یا به آسانی ازخلوت خانه‌ها بیرون بیایند. اما به هرحال گفته می توانیم که این حرکت وجنبش شکل گرفته است.
اکنون مشاركت زنان درقدرت سياسی پديده تكراری وحل شده درجوامع غربی به شمار می رود. زيرا آنان پس ازرنسانس وپذيرش اومانيسم، تفاوتی بين زن ومرد قايل نيستند.
هرچند كه مشاركت سياسی زنان درغرب با فراز وفرود ها وچالش های فراوانی روبرو بوده است وجنبش آزادی زنان" فمينيسم" بعد از رنسانس پابه پای گسترش علم وتوسعه صنعتی، رشد يافته وگام به گام با برده باری وشکیبایی، اهداف فمينيستی خود را دنبال كرده اند، اما با تاسف بايد اعلام كرد كه زنان دراين كشورها نيزازبخت واقبال كمتری برای كسب قدرت سياسی برخورداربوده اند.
دركشورهای اسلامی برعکس کشورهای غربی، مسئله رهبری زن با چالش های فراوانی روبروست.علما و روشنفكران مسلمان برداشت های متفاوتی ازمتون دينی درمورد رهبری زن ارايه داده اند ونظریات آنان بجای اينكه گره ازمشكلی بكشايد خود سردرگمی ديگری را بوجود آورده ومسله تیوريك رهبری زن را به پرده ابهام فروبرده است. از اين جهت رهبری زن در جامعه اسلامی هيچ گاه ازشفافيت لازم برخوردارنبوده بلكه آراء ونظریاتی كه درمورد رهبری زن ارايه گرديده نه درتفاهم ،بلکه درتقابل هم قرارگرفته است. دركشورهای جهان سوم، بويژه دركشورهای مسلمان، تفاوت ديگری با كشورهای پيشرفته جهان نيزوجود دارد، زنان دركشورهای جهان سوم با آنكه سرنوشت درسنت دارند، از نظرآماربيشترازكشورهای غربی در راس هرم قدرت قرارگرفته اند. مانند اينديرا گاندی وسونياگاندی درهند، شیخ حسينه واجد وخالده بيگم دربنگله ديش، بی نظيربوتودرپاكستان ،كورازون اكينو و گلوريا آريودرفليپين و...
حضوراین زنان درراس هرم قدرت، نه ازبستراومانيسم و قوانين رسمی دموكراتيك در كشورهای شان بوده بلكه ريشه درسنت های رايج خانواده گی دارد. سيطره ی سلسله يك خانواده در يك كشورآنان را تا نوك هرم قدرت، بالا برده است. از اين جهت آنان نتوانسته اند تحول اجتماعی را به نفع زنان دركشورهای شان بوجود آورند. زیرا درهمين كشورها سنت گرايان با حكومت آنان به مخالفت برخواسته اند.
برجسته گی های زنان در رهبری:
مطالعات و پژوهش‌های بیشماری به روشنی نشان می‌دهد که قدرت گرفتن زنان در اداره امورهمه ‌چیز را بهترمی‌کند. با مشارکت بیشتر زنان بخش تجاری سودآورترشده است، دولت‌ها بیش ازپیش نماینده مردم هستند، بنیان خانواده‌ها قوی‌ترشده است، جوامع سالم‌ترو خشونت کمتروصلح وثبات وآرامش بیشترشده اند.
بین هردو گروه زنان ومردان پژوهش کننده این اتفاق نظروجود دارد که زنان به شیوه‌ای متفاوت ازمردان، با افراد ارتباط برقرارمی‌کنند؛ آنها دقیق گوش می‌کنند، از گفت‌ وگو ومذاکره استقبال می‌کنند و زمینه اتفاق‌نظربیشتری را در یک جمع فراهم می‌سازند وامور را به شیوه تشریک مساعی و با کارگروهی پیش می برند، این عملکرد زنان یک قدم پیشتر ازمردان است.
زمانی که زنان هدایت امور را دردست می‌گیرند، احتمال زیاد وجود دارد که درتصامیم شان به فکر وضعیت نسل آینده بیشترباشند. پذیرش وتایید این موضوع که زنان ومردان با کیفیت ومهارت‌های متفاوتی در اجتماع ایفای نقش می‌کنند، بحث ‌برانگیز بوده است و برای سال‌ها از زنان انتظار می‌رفت که اگربه دنبال موفقیت هستند، همانند مردان فکر وعمل کنند.اما هرچه می‌گذرد. تفاوت‌های زنان و مردان بیشترمورد توجه قرار می‌گیرد والبته این تفاوت‌ها به عنوان امتیاز و نه نقاط ضعف زنان درنظر گرفته می‌شود.
زنان برای سال‌ها با استندردها ومعیارهایی دوگانه ارزیابی شده ‌اند. به دستاوردهای زنان ارزش واهمیت کمتری داده شده واشتباهات شان بیشتر به چشم آمده واختراعات و اکتشافات شان نادیده گرفته شده است. حتا برخی وقت‌ها این خود زنان هستند که خودشان را دست‌ کم می‌گیرند وهیچ وقت برای کارهایی مثل درخواست ارتقای مقام یا افزایش حقوق پیشقدم نمی‌شوند. با وجود این چالش‌ها که همواره وجود داشته‌اند، منافع و مزایای قدرت گرفتن زنان دربخش های مختلف غیرقابل انکاراست. آنها موتور محرک رشد اقتصاد جهانی هم به شمارمی‌روند.
مطالعات وپژوهش های اخیرنشان داد که زنان نباید برای موفقیت دربخش ‌های مختلف به دنبال تقلید ازمردان باشند. زنان با داشتن تنوع، درشیوه‌های مختلف برای دیدن و بررسی مشکلات، شیوه‌های مختلف ومتفاوتی ازتحلیل مسایل ویافتن راه‌ حل را جستجومی نمایند.
زیرا شیوه خرج کردن منابع مالی بوسیله زنان، متفاوت ازمردان است. ازجمله، وقتی زن‌ها پول بیشتری دراختیار دارند. خورد و خوراک خانواده‌ها سالم‌ ترو فرزندان شان وضعیت آموزشی بهتر وسرو وضع آراسته تری دارند.
زنان به سرمایه‌ گذاری برای داشتن منابع آب سالم، مکاتب بهتروارتقای خدمات بهداشتی اهمیت بیشتری می‌دهند. فعالیت‌های تجاری تحت مدیریت زنان سودآوری بیشتری دارند و در مجموع، سرمایه‌گذاری برمشارکت بیشتر زنان، بیش از آن که برای شرکت‌ها و موسسه‌ها درسراسر جهان وجه تبلیغاتی داشته باشد، اکنون درحال تبدیل شدن به یک ضرورتِ دارای اهمیت اساسی وتعین کننده است.
نقش زنان درایجاد وحفظ صلح در جهان هم انکارناپذیراست. دروضعیت کنونی، نزدیک به نیمی از توافقنامه‌های صلح در مدت
۵ سال، زیر پا گذاشته می‌شوند که شاید یکی از دلایل این عدم موفقیت، مشارکت نداشتن نیمی از جمعیتی است که در این صلح نقش دارند. وقتی زنان پشت میزمذاکره حضور می‌یابند، به پرکردن فاصله‌ها وازبین بردن اختلافات کمک می‌کنند ونتایج مثبتی به بارمی آورند.
حضوروفعالیت زنان دربخش های مختلف اجتماعی، باعث بهبود زنده گی تمام انسان ها درسراسرجهان شده و برای پیشبرد فرهنگ و تمدن بشریت فوق العاده موثربوده است.
درافغانستان نیزموانع ومحدودیت های بیشماری فرا روی زنان قراردارد که مانع رهبرشان درسطوح کشورمی شوند. به گونه کل می توان ازاندیشه های مردسالارانه، رسوم و عنعنات ناپسند،سوتعبیرها ازآموزه های دینی ونداشتن تخصص ومهارت لازم زنان نام برد.
چه عوامل باعث نبود مشارکت زنان دررهبری افغانستان شده است؟
دردرازای تاریخ ودرمیان اقوام مختلف افغانستان برای ضعیف نشان دادن،جنس دوم بودن ،به حاشیه راندن زنان وپنهان نمودن هویت زنان اصطلاحاتی زیادی مانند: کوچ،سیاسر،عاجزه،بز،ضعیفه،حیوانان بکاررفته است. همچنین درباره مردان نیزعکس این مفاهیم ؛ برصفات والای مرد و ارزش ها وخلاقیت های مردانه گی استوارگردیده است. مانند:" جوانمرد،مردانه،نرانه،نرواری،شیرواری" این اصطلاحات نشان دهنده
ی شعور، شجاعت وتوانمندی ذاتی مردان وتضعیف نقش زنان بررهبری اموربوده است.
بنا به همین دلیل است که این باورها و الگوهای بینشی، منشا بسیاری از مثال ها و نماد های ارزش انسانی درزنده گی روزمره و آیین های اجتماعی قرارگرفته است. درکناراین باورها، تبعیض جنسیتی ، اندیشه های مردسالارانه ،فرهنگ و رسوم ناپسندیده ونبود دسترسی زنان به امکانات درافغانستان باعث شده که هویت زن به رسمیت شناخته نشده و دراذهان عامه، زن عنصری وابسته به مرد جاگزین شود. حتا شماری زنانی ایکه شرایط دشواررا پشت سرگذرانیده وقد برافراشته اند.نمی توانند ازحقوق انسانی خود بهره مند گردند وبرکرسی رهبری تکیه بزنند.
زیرا باورداشتن به ناتوانی وجنس دوم بودن زن، مهمترین معیاردرنگرش اجتماعی و روش تربیتی مردان است که به مثابه‏ی یک فرایند طبیعی و زیستی پنداشته شده ونسل به نسل منتقل گردیده ودرحد وسیع آن مانع عملکرد زنان دربخش های مختلف سیاسی و اجتماعی شده است.
پس ازسرنگونی حاکمیت طالب ها واساس گذاری نظام دموكراسی دركشور، حقوق و آزادی های زنان ومشاركت سياسی آنان درقدرت، يكی ازمسايل روز درافغانستان به شمارمی رود، زيرا قانون اساسی جديد كشوربرای مشاركت سياسی زنان درقدرت، تا حدودی هم زمينه های عملی را مساعد گردانیده ونهاد های بين الملی نيزبرمشاركت زنان درمقامات سياسی كشوری، تاكيد ورزیده اند.
چنانچه ما شاهد هستیم که دردورگذشته وهمین اکنون انتخابات ریاست جمهوری، زنان کاندید ریاست جمهوری شده ودروازه های رهبری را تک تک زدند.
به همه حال, ما کاندیداتوری زنان برای انتخابات ریاست جمهوری را به فال نیک گرفته وآن را نوید تازه وخوش آیند برای رهبری زنان درآینده افغانستان می دانیم.
امید روزی رهبری حکومت افغانستان را زنان بعهده داشته وبا موفقیت وسربلندی آن را به قله های شامخ پیروزی برسانند.
من به رهبری زنان ایمان دارم.
بهترین رهبران آینده جهان وافغانستان، زنان خواهند بود.
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com