ariana

ariana

Saturday, May 9, 2015

حــملات انتحــاری فــرهنــگی

عبــدالبــاری جهــانی حمــلات انتحــاری فــرهنــگی را بالای زبان فــارســی و مطــبوعــات آزاد آغــاز کــرد
عبدالباری جهانی که یکی از نزدیکان فرهنگی اسمعیل یون و جنرال طاقت و از جمله ارداتمندان خاص ملا اشرف غنی می باشد درست مانند متفکر دوم جهان یک شخصیت آزاد اندیش و دور از هر نوع تعصب زبانی و قومی است.
 
شخصیت ادبی و فرهنگی ایشان در مرز های قومی و حتی ملی نگنجیده و فقط با معیار های انسانی و جهانی قابل ارزیابی است که از همین رو ایشان بحق تخلص جهانی را برایشان برگزیده اند
 
در شرایط پر تشنج و فضای مسموم فرهنگی و سیاسی کنونی که نابخردان غیر مسول به معضلات قومی و زبانی دامن زده و بجای درمان درد های واقعی جامعه خود را سالها با واژه پوهنتون و دانشگاه مصرو ف می سازند گویی که این کشور دیگر هیچ دردی و غمی ندارد و یا فارسی و پشتو نمی توانند در صلح و صفا در کنار هم قرار داشته باشند
 
فارسی و پشتو مانند دو برادر همیش در کنار هم قرار داشته و بنا بر عوامل و شرایط مختلف محیطی یکی در کلبه غریبانه و گلین بی در و پنجره و دیگری در قصر مجلل و مرمرین شاهانه امرار حیات کرده ولی مناسبات همیش دوستانه و دور از هر نوع خصومت و دشمنی بوده که برادر فقیر همیش کوشش به خرچ داده تا با رقابت سالم و سعی و تلاش شبانه روزی سطح زندگیش را به سطح زندگی برادر غنی نزدیکتر سازد
 
اکنون  جناب جهانی اگر یک انسان معمولی می بود که قومی و منطقوی می اندیشید پس او منحیث یک شاعر و ادیب پشتو زبان باید در قدم نخست به فکر مرمت و احیای زبان پشتو شده و کوشش به خرچ میداد تا به غنای فرهنگی زبان پشتو افزوده و فاصله اش را با زبان فارسی کمتر میکرد اما از آنجایکه جناب جهانی جهانی می اندیشد و نه قومی و قبیلوی درینجا هم پیشتر ازینکه به فکر ترقی و تعالی زبان پشتو باشد روح بزرگش را چیزی دیگری رنج میدهد که اولتر می خواهد به آن مشکل رسیدگی کند و آن پاک سازی زبان فارسی از لوث فرهنگ متعفن ایرانی است
 
ازین رو جناب جهانی در اولین اقدام شان هدایت دادند که تمام کتب و آثار زبان فارسی از شهنامه فردوسی گرفته تا نوشته های معاصر از زبان فارسی به زبان دری ترجمه گردند
ایشان قبل ازینکه اقدام بدین کار نمایند جمعی از نویسندگان و مدیر مسول چند روزنامعه مشهور کابل را غرض مشوره دهی نزد شان فرا خواندند که این موضوع از طرف مخالفین ایشان تعبیر غلط شده و شایعاتی مبنی بر احضار آن نویسندگان توسط جناب جهانی با انگیزه دیگری عنوان گردید
همچنین شایعات نادرست و بی بنیادی از ممنوع الخروج قرار دادن یک تعداد کتب و آثار نویسندگان معاصر در نمایش کتاب تهران در رسانه ها پخش گردید در حالیکه کتب مذکور ممنوع الخروج نه بلکه فقط منتظر ترجمه شدن از فارسی به دری اند تا خدای ناخواسته ایرانی ها گمان نبرند که ما از خود زبان مستقل نداریم و به دانشگاه ایران ما هم دانشگاه میگویم
 
با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com