ariana

ariana

Wednesday, May 27, 2015

قوانین افغانستان تیغ بران بر گردن زنان

دخترى که مورد تجاوز قرار گرفته، به يک ونيم سال حبس محکوم شد
محکمه ولسوالى گوسفندى سرپل، دخترى را که مدعى است از سوى يک پسر بالاى شان تجاوز جنسى شده و حمل گرفته است، به يک ونيم سال حبس محکوم نموده؛ اما پسر يادشده را به ضمانت رها کرده است.

اين دختر ٢٠ ساله گل شاه نام دارد و باشنده قريۀ آق کنبد ولسوالى گوسفنده است، مدعى است که چهارنیم ماه قبل بالای او ازسوی پسری که قبلا خواستگارش بود اما خواستگارى اش پذيرفته نشد، تجاوز جنسى شده است.
اين دختر که شاگرد صنف نهم مکتب است، نام پسرى را مى گيرد که باشنده همين منطقه است و می‌گوید که اين پسر در روز روشن به خانه آنها آمده و در نبود اعضای خانواده بر وى تجاوز کرد.
گل شاه که در يکى از خانه هاى امن در مرکز اين ولايت نگهدارى می‌شود؛ امروز در رياست امور زنان اين ولايت صحبت مى کرد، گفت که حدود اين تجاوز حدود چهارونيم ماه پيش صورت گرفت و وى باردار نيز شده است؛ اما به خاطر ترس از ريختن عزت و آبرويش این موضوع را از خانواده اش پنهان کرده و در اين مدت دوبار قصد به خودکشی کرده؛ اما موفق به خودکشى نشده است.
مادر گل شاه با چشمان اشک آلود گفت: "شوهرم هفت سال قبل وفات کرده وبا آبروداری تمام دخترم را بزرگ کرده ام ویک بار خانواده همين پسر، خواستگاری آمده بود و دخترم به دلیل بی سواد بودن پسر جواب رد داد، وقتی من به بازار رفته بودم و کسی درخانه نبود و دروازه  حویلی هم محکم بود، اين پسر از دیوارحویلی به خانه آمده و به زور به دخترم که مریض بود تجاوزکرده است."
به گفته او، بعد از این که دخترش با خوردن دوای ضد حشرات اقدام به خودکشی کرد و او را براى تداوى به شفاخانه انتقال داد، متوجه شد که باردار است.
او گفت که دخترش از ترس به وى در اين مورد چيزى نگفته بود.
مادر گل شاه گفت که بعد از آگاهى از تجاوز بر دخترش به ولسوالى عارض شد؛ اما قضا عدالت را تامين نکرد.
وى افزود: "حالا ازدولت می خواهم اگر قانون است دخترم محکوم به جزا شده است؛ چرا کسی که بالای دخترم تجاوز کرده است، آزادانه گشت و گذار می‌کند."
او از نهاد های عدلی وقضایی خواهان تامین عدالت در این قضیه می‌باشد.
نسیمه آرزو رییس امور زنان سرپل، گفت: "گل شاه اکنون مدعی است که از پسريادشده که بر وی تجاوزکرده، بارداراست و یک ماه قبل بعد از این که خانواده اش متوجه شده اند، به نهاد های عدلی وقضایی در ولسوالی گوسفندی مراجعه کرده اند و براساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی گوسفندی، مدت کوتاهی است که دختر به یک و نیم سال حبس محکوم و پسر تحت ضمانت رها شده است."
به گفته وی، وقتی به قاضی محکمه ابتدایی ولسوالی گوسفندی درتماس شده وقضیه را جویا شده است، قاضی گفته است که براساس مواد ١٦٧ و ٢٠٠ قانون جزای افغانستان تا هنگام تولد طفل وآزمایش دى ان اى (
D N A ) نمیتواند پسر يادشده (جوانی که ازسوی خانواده ی گل شاه متهم به تجاوزاست) را مجرم قلمداد کنند.
غلام سخی ولسوال گوسفندی می‌گوید دختری که مدعی است ازسوی پسر يادشده بالای وی تجاوز صورت گرفته است، خانواده اش به ولسوالی (بعد از این که طفل در بطن دخترشان چهارنیم ماهه شده، مراجعه کرده است.
به گفته وى، اگر بالای دختر تجاوز صورت گرفته بود، چرا درهمان زمان مراجعه نکرد تا قضیه پیگیری میشد.
ولسوال افزود با وجود این که بعد ازچهارنیم ماه مراجعه کرده و به نهادهای عدلی وقضایی معرفی شده، اجراآت در مورد صورت گرفته است.
او افزود: "و اینکه دختر را به حبس محکوم کرده اند و پسر را به ضمانت رها کرده اند، ارتباط به خود محکمه می گیرد و دیگر این خانواده به ولسوالی مراجعه نکرده که بالای شان بی عدالتی صورت گرفته است؛ درصورتى که مراجعه می کردند ما قضیه را مورد پیگرد جدی قرارمی دادیم."
خواستم نظر قاضی امان الله قاضی محکمه ابتدایی ولسوالی گوسفندی را درارتباط به این موضوع جویا شویم؛ اما حاضر به گفتگو نشد و گفت که اجازه  مصاحبه را ندارد.
این درحالی ست که به گفته مسوولین ریاست امور زنان، در سال جاری ١٧ قضیه خشونت عليه زنان دراین ریاست ثبت شده است که درجمع آن، محاکمه صحرایی دوخانم (تیرباران)ازسوی طالبان درولسوالی های صیاد وکوهستانات نیز شامل است.  AricaThis email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com