ariana

ariana

Saturday, May 30, 2015

پیغامِ روزگاران

سید همایون شاه "عالمی"
شکلِ ضـــعیف دارد اندام روزگـــــاران
بارآ و پخته بنگــــر در خامِ ِ روزگاران
خوب و بد زمانه برهــــــم زدند یک سر
نابودی گــــشته ظاهر فرجامِ روزگاران
 
 
 
 
ازغارت و چــــپاول تعمیر گـــشته کابل
هر صـــادق است اینجا ناکام روزگاران
باران غم چو سیلــی بر چهره ی یتیمـان
ناید شراب شـــادی از جـــامِ روزگـاران
زود تر زکــــی بنالم از چه بخـود ببالـم؟
خالـــق خودش بداند پیغـــــامِ روزگاران
بی عاطفه است اینجا شاه و گـدا و زاهد
مــــــرده ست زنده هایی ایام روزگاران
نُقلِ حـــــــرام دارد پتنوسِ میزِ مکّـــــار
تلـــــــخ است زیرِ بوره بادام روزگاران
خورشید راستی ها پنهان شدســـت دیگر
مفقود گشته مــــــردم در شام روزگاران
اهریمنست ملا، یارب چه حال و روزی
دارد نوایـــــــی آذان در بامِ روزگــاران
حرف و صدای مردم سرتاسرش قلابی
دارد وجودِ کـــــــــاغذ گلفامِ روزگاران
هرسو فریب و فتنه هرجاست دام تزویر
پرهــــیز ای همایون از دام ِ روزگاران
 
۲۷ می ۲۰۱۵ م
کابل – افغانستان
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com