ariana

ariana

Sunday, May 24, 2015

توافقــنامه مــیان گــرگ و گــوســفند

توافقــنامه امنیتــی میــان اســتخبارات پاکســتان و امنیــت ملــی افغــانســتان چــون توافقــنامه مــیان گــرگ و گــوســفند به نفــع هــر دو طــرف اســت
در روزگاران پیشین در سر زمینی که به فغانستان مشهور بود چون انسان و حیوان آن
 
 
دیار از دسترنج و الم روزگار شب و روز در فغان و ناله بودند در کوهستان بدخشان رمه گوسفندی زندگی میکرد که هر چندگاهی مورد یورش و شبخون گله گرگان خونخواری که در همجواری شان سکونت داشتند قرار گرفته و یکتعداد شان را به خاک و خون می نشاندند 
بالاخره کاسه صبر گوسفندان لبریز شده و دیگر توان دیدن پیکر خون آلود و پارچه پارچه همنوعان شان را نداشتند در نشستی با هم فیصله کردند که ازین ببعد لشکر دفاعی از گوسفندان شاخدار یا قچ ها تشکیل داده و در مقابل گرگان خونخوار از خود به دفاع برخیزند
 
چندی بعد در منطقه کهن دژ درگیری شدیدی میان گرگان متجاوز و لشکر دفاعی قچان شاخدار در گرفته و در اثر مقاومت و پایمردی سربازان قچ در ظرف بیست و چار ساعت بیشتر از دوصد گرگ خون آشام از پا درآمده و نعش هایشان برای روز ها در خیابان ها و میدان های شهر باقی مانده بود
این مقاومت مردانه قچان شاخدار که تلفات شدیدی بر گله گرگان متجاوز وارد کرده و آنها را از منطقه کهن دژ بسوی کوه های مناطق همجوار متواری ساخت که سر لشکر گرگان را خیلی متعجب ساخته و در هراس انداخت
 
او که به اصطلاح معروف قمار را باخته بود ولی نمیخواست حریف را از دست دهد لهذا به فکر تدبیر شیطانی دیگر افتاده و امضای توافقنامه امنیتی را میان گله گرگان و رمه گوسفندان برای برقراری صلح میان دوطرف پیشنهاد کرد که از طرف سرلشکر رمه گوسفندان که واقعا گوسفندی خیلی احمق و به معنی واقعی کلمه خیلی گوسفندی گوسفندی بود مورد قبول قرار گرفته و به امضا رسید
طبق توافقنامه مذکور نمایندگان هردو طرف بدون اطلاع قبلی حق داشتند که در سرزمین همدیگر به گشت و گزار و مراقبت از فعالیت های دشمن بپردازند که نمایندگان گوسفندان در هنگام گشت و گزار در قلمرو گرگان به طعمه های لذیذ آنها تبدیل شده و دیگر زنده به جایگاه شان باز نمی گشتند در مقابل نمایندگان گرگان بنام گشت و گزار و مراقبت از فعالیت های دشمنان شبانگاه در کمال راحتی به رمه گوسفندان یورش برده و آنها را تار و مار میکردند
 
بدین ترتیب فتح و پیروزی که در میدان نبرد در اثر فداکاری ها و جان نثاری های گوسفدان دلیر و قچان فداکار نصیب شان گردیده بود در اثر حماقت و خیانت سر لشکر احمق و خاین آنها به ناکامی مبدل شده و روزگار شان دوباره تیره و تارگشت.
 
با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com