ariana

ariana

Thursday, May 14, 2015

افتخار جاودانی پدر است

عبد الوکیل کوچی
در سرآپرده بیکرانه ها
اندرین کره خاکيء خراب
بود یکپارچه زمینی که در آن
پدرم پای به هستي بنهاد
زاد گاهش خانه ی بود بزرگ
که بصد خون جگر ها از آن
سر بلندانه حراست کردند
تا که میراث گرانمایه ی شان
بهر اخلاف بماند
لیک این نا خلفان تاریخ
یاد گار پدران ما را
سوختاندند و خرابش کردند
پس از آن از تن فرزندانش
جوی خون بود که جاری کردند
تا که از نام ونشان پدران
جز تل خاک و زمین سوخته
اثری بیش نماند
هر کجا بیوه و زخمی ویتیم
از سیه کاریئ شان بر جا ماند
باز گویند که روز مرد است
مرد آنست که میماند مرد
یا یکی روز بنام پدران
گر همین حرمت روز پدر است
وای بر حال پدر
وای بر حال چنین فرزندان
هدف آنست که فرزند اصیل
گرچه با قیمت جانش باشد
حافظ نام بزرگ پدر ی
خادم راه شریفانه آن میباشد
تا بگوییم که روز پدر موقف والای پدر
تا جهان است گرامی بادا


 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com