ariana

ariana

Sunday, April 19, 2015

اطلاعیه عمومی و دعوت به گردهمآیی افغان های مقیم پاریس وحومه

گردهمآیی جهت شکستن سکوت در برابر خشونت، جنایت و بربریت در وطن عزیز ما افغانستان.
هموطنان!
 
 
 
 
بیائید با صمیمیت، دوستی و برادری با هم یکجا شده، در مقابل اعمال غیر انسانی و غیر مدنی خشونتگران جاهل و بی خرد مادر وطن ما، اعتراض کنیم و فریاد خود را به گوش نظام بر سر اقتدار افغانستان و جهانیان برسانیم.
دلیلی که ما را به این گردهمآیی و همنوایی به روز یکشنه 19 اپریل در میدان تروکادیرو پاریس شانزدهم به سوی همدیگر می کشاند:
محکوم کردن قتل فجیعانۀ فرخنده دختر 27 سالۀ افغان که به دور از انسانیت و همراه با خشونت، بربریت و وحشت از طرف گروه جاهل و بی خردی در کابل.
محکوم کردن و ابراز انزجار شدید به نسبت ربوده شدن 31 جوان هموطن ما از طرف ربایندگان بی شعور و خیانتکار و درخواست رهایی عاجل و بلا شرط ایشان را از حکومت وحدت ملی افغانستان.
در هر دو فاجعه جداً می خواهیم دولت و حکومت، بیدار شوند و فریاد مظلومان را با گوش هوش بشنوند و مرتکبین جنایتکار اختطاف جوانان و قتل فرخندۀ معصوم را هرچه زودتر دستگیر و به اشد مجازات محکوم کنند تا حق و عدالت در جایش قرار گیرد و برای قاتلان و اختطاف گران مایۀ عبرت گردد.
شاد باد روان پاک فرخندۀ شهید و قوی و توانا باد تحمل و بردباری هموطنان جوان ما !!
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com