ariana

ariana

Monday, April 6, 2015

شب آغاز سال نو , شب مرگ قناری بود

راحله یار 
شب آغاز سال نو, شب مرگ قناری بود 
تو را با خرمن موی پریشانت که می سوزی
نگاه بی پناهت را به هر نامرد می دوزی


ندایت در میان شعله می رقصید فرخنده!
زمین از شرم چشمان تو می لرزید فرخنده!

جبین و گونه و لب های زیبایت اناری بود
شب آغاز سال نو، شب مرگ قناری بود

دلم از سخت جانی خودم دلگیر می گردد
و از بار خجالت هفت پشتم پیر می گردد
۲۴ مارچ ۲۰۱۵

 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com