ariana

ariana

Tuesday, April 21, 2015

اندیشــه هــای بزرگ

مغـز بزرگ افکارواندیـه های بزرگ ومغـزکوچک افکارواندیشه های کـوچک
مادامیکه چندین حادثه ناگوار همزمان رخ میدهد از یکسو منافقین بیشرمانه مرکز ثقل جهان اسلام را مورد تهاجم قرار داده و قصد تخریب حرمین شرفین قبله مسلمین را به سر می پرورانند،

 
 
 
 از سوی دیگر دشمنان قسم خورده اسلام با هزاران تهمت و اتهام نا روا بر طلاب کرام کمر بدان بسته اند که امیدواری صلح با طالبان را خدشه دار کرده و برادران ناراض ما را از ملت افغان آزرده خاطر سازند
حالا وجود این دو معضله گویی کافی نبود که حوادث ناگواری دیگری نیز یکی پی دیگری در کشور ما رخ داده که یکروز اوباشان و قطاع الطریقان کابل دختری مسلمان را زیر مشت و لگد بقتل میرسانند و روز دیگر خارجیان نقاب پوش دست به اختطاف سی و یک شهروند بیگناه این کشور می زنند و هنوز این حوادث ناگوار هضم نا شده خبر سربریدن سربازان اردوی ملی از بدخشان بگوش میرسد و فردایش شاهد جاری شدن جوی خون هموطنان بی گناه مان در ننگرهار می باشیم
 
رسیدگی به همه این حوادث ناگوار به یقین که از توان و قدرت هر انسان عادی بالاست ولی سپاس خدا را بجا آریم که ملت افغان افتخار سعادت زعیم خردمند ، مدبر و جامع الکمالات را دارد که بیجا مفتخر به کسب لقب دومین مغز متفکر جهان نگردیده و ایشان در چنین شرایط اضطراری و دشوار با استفاده از نبوغ فکری و تفکر عمیق و دقیق شان به ارزیابی حوادث و رویداد ها پرداخته و نظر به اهمیت موضوعات به تدبیر و رسیدگی بدانها می پردازد.
 
طبعا که دفاع از حرمین شرفین وظیفه مقدس هر مسلمان و وجیبه دینی هر مرد مومن و زن مومنه می باشد که جلالتماب ایشان نیز بلادرنگ حتی سریعتر از پارلمان پاکستان فرمان فرستادن هزاران سرباز افغان را با تائید شوری علمای کشور در سرزمین حرمین شرفین صادر کردند.
 
بعد از وظیفه دفاع از حرمین شرفین وجیبه عذرخواهی از طلاب کرام جهت تشویق آنها به پروسه صلح و سهم گیری شان در کابینه و پارلمان کشور رسالت مهم دیگر جلالتماب ایشان بود که حتی تحت همین شرایط بحرانی و سم پاشی های دشمنان اسلام آن را موفقانه به مرحله اجرا گذاشتند.
 
حالا بعد از انجام این دو رسالت مهم اسلامی زمان آن خواهد رسید که جلالتماب ایشان به مسایل ردیف دوم و سوم از پیگیری و به محکمه کشیدن قاتلین فرخنده تا رد یابی سی و یک هموطن ربوده شده و تحقیق پیرامون حوادث ناگوار بدخشان و ننگرهار پرداخته و فرمان دستگیری عاملین آن حوادث را صادر نمایند.
 
چــنین مغــزی که باشــد رهــبر مــا ... مــبادا ســایه اش کــم از ســر مــا
 
با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com