ariana

ariana

Sunday, April 26, 2015

کميت،کيفيت ومسووليت درقواي مسلح

استاد( صباح )
صميميت وعواطف واحساسات نسبت به ميهن بايد مافوق همه ي احساسات وعواطف باشد. خدمت به وطن نيمي ازوظيفه است وخدمت به انسانيت نيم ديگر آن.
وطن دوستي بزرگترين مظهرروح ملي يك کشوراست،اين حس موجه غريزه ي اجتماعي مخصوص است كه درموقع خطرعمومي بلافاصله جانشين غريزه انفرادي مي گردد.
s
وطن يعنی ز هر ايل و تباری
وطن را پاسبانی، پاسـداری
وطن يعنی كتيبه در دل سنــگ
تمدن، دين، هنر، تاريخ،فرهنگ
وطن يعنی شب رحمت شب قـــــدر
شب جوشن، شب روشن، شب بدر
وطن يعنی هدف يعنی شهامت
وطن يعنی شرف يعنی شهادت.
دولت ومسوولین امنیتی آن با اینهمه تشکیلات وسیع وهزینه های گزاف دربرابراینهمه بی امنی که طی سال هاي گذشته درتاریخ کشور ریکارد قایم کرده ا ست، چه استدلالی دارد، مسوولین دولت با ادعا های بلند بالا و بهانه های ناهمگون دربرابرافکارپرسشگر مردم وجهانیان چه پاسخی دارند؟.
آنچه بیش ازهمه قابل تأمل واندیشه است اینست که ، نه تنها در ریشه کن کردن سیستم وشیوه های قوماندان سالاری ، فسادوچپاولگري وحاکمیت تفنگ کارموثری صورت نپذیرفته ، بلکه بصورت مستقیم وغیرمستقیم درتقویهء پایه های سیاسی وقدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشته شده است .  درگيري وبي نظمي ها نشان مي دهد که امنيت، روزبه روزخراب تر شده مي رود. بديهي است که اگر دولت به حل اين مشکل اساسي فايق آمده نتواند، درتطبيق پروسه هاي بازسازی و نوسازی، به کاميابي نخواهد رسيد.  
اردوی ملی منحیث یک قدرت نظامی جهت حفاظت ازافغانستان ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و از ارزشها و نوامیس ملی میباشد . و هدف ازاردوی ملی حفاظت از اهداف ملی و حمایه از موفقیت افغانستان است . پالیسی نظامی افغانستان منحیث قوه دفاعیه بر اساس پالیسی امنیت ملی و استراتیژی ملی نظامی ایجاد گردیده است . وظایف و نقش اساسی اردوی ملی افغانستان براساس این پالیسی استوار بوده .۱ ـ دفع و طرد تهاجم احتمالی دشمن جهت حفظ فضای صلح آمیز .
۲ ـ دفاع از ملت در برابر تهاجم دشمن .
۳ ـ جهت تامین امنیت و پیشرفت پروسه سیاسی .
۴ ـ خلع سلاح تمام گروه های مسلح شخصی و ملیشه های غیر رسمی .
۵ ـ خلع سلاح تمام گروپ های غیر قانونی۶ ـ مبارزه علیه تروریزم ( طالبان و القاعده )
نقش پولیس درتامین امنیت: مهم ترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک نماید ایجاد اعتماد و همکاری متقابل میان پولیس و جامعه است، وقتی پولیس موفق است که جامعه را با خود داشته باشد و همه اقشار جامعه از فرد عادی و مامور نظافت شهرداری گرفته تا مقام بلند پایه دولت این احساس را داشته باشند و احساس مسئولیت کنند که به پولیس ولو به پیمانه خیلی کم کمک نماید تا پولیس بهتر بتواند امنیت جامعه را تامین نماید. و سرحدات کشور را هم در قبال دارند از قبیل بولیس سرحدی کشور که اردوی ملی و پولیس سرحدی در سرحدات کشور همکاری دوجانبه دارند یعنی همسنگران اند.
اشرف غني بعدازتصاحب قدرت درارگ درمورد تامين امنيت ونقش نيروهاي مسلح ميگويد- « افغانستان امروز، متفاوت از افغانستان ديروزاست وافغانستان امروز، نويد تولد شهروند نوين را ميدهد. ما ديگر تبعه نيستيم وهم تابع کس ديگرى نيستيم؛ منحيث وطنداران، داراى حقوق و وجايب يکسان هستيم.  قانون اساسى، حکومت را مکلف به تامين تمام حقوق افغانها ميکند. مردم افغانستان براساس همين مواد قانون اساسى، حکومت پاسخگو و مسوول ميخواهد و حکومت وحدت ملى، مصمم است تا پاسخگو باشد. در کنار پروسۀ سياسى، تحول نيز از خواستهاى جدى مردم افغانستان است و به اين خواست مردم، حکومت وحدت ملى متعهد است و در کنار ارزشهاى مثبت، بر نياز به تغيير و تحول بنيادى و به اصل خدمت به مردم تاکيدکرد.
تهديدات و چالشهايى را که افغانستان درحال حاضر به آن مواجه است، نبايد دست کم گرفت، برخى از کشورهاى عربى درحال انفجاراند و برخى از حلقات ميخواهند تاکشورعزيز ما ميدان جنگ دوامدار باشد؛ به همين منظور ما موضوع صلح پايدار را جدى ميگيريم. صلح، يکى ازارکان اساسى ثبات سياسى را تشکيل ميدهد، کشورى که دچار ناآرامى بوده، امنيت و مصوونيت شهروندان آن به درستى تامين نباشد، به ثبات رسيده نميتوانيم و به ياد بايد داشت که صلحى که سرخط فصل نو براى شروع يک جنگ همه جانبه باشد مورد قبول نيست؛ به همين منظور تاکيدما بر صلح پايدار است نه صلح مقطعى و کوتاه مدت. عدالت اجتماعى تهداب صلح را تشکيل ميدهد، صلحى که باعث بيعدالتى درجامعه شود کوتاه مدت خواهد بود و نميتواند مارا به ثبات برساند و امروز ما ثابت کرديم که همديگرپذير شديم و اين همديگرپذيرى، بايد ما را به صلح پايدار کمک کند.
تحکيم ثبات و تامين امنيت بدون ختم حکومت هاى موازى ميسرنميشود، ما وعده ميسپاريم که با تشکيل حکومت وحدت ملى، به تمام حکومات موازى نقطۀ پايان خواهيم گذاشت. ازعلمای دينى، متنفذين قومی و نخبگان سياسی کشورميخواهيم تا به منظور تحکيم صلح، ثبات و امنيت، دست به دست هم بدهند و بايد صدای صلح از هر منبر مسجد بلند شود وعلمای دينى می توانند در اين راستا نقش مهم ادا نمايند. اختلافات بايد از راه سياسی حل شود وبايد طالبان وحزب اسلامى به مذاکرات حاضر شوند، ما ثابت ساختيم که اختلافات سياسی را میتوان با مذاکرات سياسی حل کرد، مخالفان مسلح مشکلات شانرا با حکومت وحدت ملی درميان بگذارند تاراه حل برايش پيدا شود؛ کسانيکه کشور را بخاطر اهداف ديگران به ميدان جنگ مبدل ميکنند، افغان نيستند و در ميان افغانها جا هم ندارد. امنيت زمانی تامين ميشود که از نيروهای امنيتی بخاطر تحکيم قانون، صلح و ثبات استفاده شود و نيروهای امنيتی در سياست دخيل نشوند. حکومت وحدت ملی، مصوون(حافظ) جان نيروهای امنيتی خواهدبود و بخاطر تقويه و مسلکی سازى نيروهای امنيتی، از هيچ نوع سعی و تلاش دريغ نخواهيم ورزيد و حکومت وحدت ملی مسووليت دارد تا برای نيروهای امنيتی شرايط خوب زند گی را مهيا نمايد. مردم ازنيروهای امنيتی حمايت نموده و در صفوف نيروهاى امينتى بپيوندند؛ زيرا کسانيکه در صفوف نيروهای امنيتی قرار دارند، محافظين نواميس ملی می باشند.
رئیس جمهوری ضمن ارزیابی گزارشات ارایه شده، خاطر نشان نمود که وی منحیث رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح  وظیفه خود میداند که از هرمنسوب نیروهای امنیتی اعم از سربازان ، بریدملان ، ساتمنان و افسران قوای مسلح دفاع و مواظبت جدی نماید. رئیس جمهوری تصریح نمودند که وی بیشترین  مساعی روزمره خویش را در جهت رسیدگی به وضعیت امنیتی کشور متمرکز خواهند نمود .همچنان رئیس جمهوری در قسمت  تقویت تشریک مساعی بصورت اخص درسطح تکتیکی، مواظبت از اعاشه و اباطه و بهبود عرضه خدمات صحیی برای پرسونل نیروهای امنیتی هدایات مشخص صادر نموده و قربانی پرسونل نیروهای امنیتی کشور را در راستائی دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی کشور را ستود.»
با وجودی که رییسجمهور غنی ارزیابی دوباره برنامه خروج نیروهای بینالمللی را از کشور لازم میداند و برخی از مقامات نظامی امریکایی نیز بر تجدید نظر در این برنامه تأکید میورزند، اما وزارت دفاع کشور اعلام میکند که نیروهای امنیتی افغان از هر لحاظ آماده دفع حملات مخالفان مسلح دولت میباشند. جنرال افضل امان، رییس اوپراسیون وزارت دفاع ملی، میگوید: در حال حاضر نقش نیروهای بینالمللی تبدیل به حمایت قاطع  شده و برای ما نیز قابل قبول است. نیروهای داخلی آمادگی مستقلانه خود را در مقابل مخالفان دولت دارد و از جانب ما نیازی به تجدید نظر در مورد ازدیاد نیروهای بینالمللی دیده نمیشود. درعین حال، این جنرال نیروهای دفاعی کشور به این نظر است که تصامیم امریکاییها مربوط خود آنها است و فعلاً آنچه برای نیروهای امنیتی افغان مهم است، این میباشد که گاهی در ساحاتی که تهدیدات در سطح بالا وجود داشته باشد، نیروهای بینالمللی به حمایت از نیروهای داخلی میپردازند.طبق توافقتنامه امنیتی و دفاعی امریکا با افغانستان، یک تعداد از سربازان امریکایی میتوانند تا سال دوهزاربيست چهارمیلادی در افغانستان باقی بمانند. اما نظر به برنامهریزی خروج نیروهای نظامی امریکا که توسط بارک اوباما رییسجمهور این کشور مطرح شده است، قرار است تا اخیر سال دوهزارشانزده میلادی نیروهای نظامی این کشور ازافغانستان خارج شده و تنها شمار اندکی از سربازان امریکایی برای تأمین امنیت سفارتخانه آن کشور در افغانستان، باقی بمانند. اما با درنظرداشت اوضاع امنیتی و مشکلات نیروهای امنیتی داخلی، شماری از کارشناسان بارو دارند با مجهز شدن نیروهای افغان با وسایل جنگی پیشرفته، این نیروها میتوانند درمقابل هرگونه تهدیدات امنیتی ایستادگی کنند. همچنین نیروهای امنیتی افغان در میان مردم از اعتبار بالایی برخوردار میباشند و این امر میتواند به نیروهای امنیتی کمک کند تا در پیکار با عوامل ناامنی بیشتر تلاش کنند.به اساس اظهارات مقامات ایالات متحده امریکا، اوضاع امنیتی درافغانستان تا سال دوهزاروهجده ميلادي  رو به بهبودی نخواهد گذاشت، بلکه گروههای مسلح مخالف دولت، برای حمله به قریهها تواناییهای بیشتری خواهند یافت. برید جنرال وینسنت استیوارد، رییس اداره استخبارات دفاعی امریکا، در رابطه با تواناییهای طالبان و وضعیت افغانستان در سال دوهزاروپانزده ميلادي  و سالهای بعدی، به کانگرس آن کشور گفته است که سال جاری میلادی برای قوای امنیتی افغانستان یک سال حساس میباشد؛ زیرا گروههای مسلح مخالف دولت، سعی دارند نفوذ خود را در مناطق خارج از شهرها بیشتر سازند. از این رو، آنها با گسترش حملات خود به بیثباتی امنیتی در مناطق روستایی ادامه میدهند و تا سال  دوهزاروهجده ميلادي توان حملات را بر شهرها هم خواهند داشت. پس از انتقال کامل مسوولیتهای امنیتی به نیروهای افغان، باآنکه کنترول شهرهای کلیدی و شاهراهها توسط این نیروها نسبتاً به خوبی به پیش میرود، اما نظر به برآورد جنرال استیوارد، گروههای مسلح در افغانستان میخواهند از کاهش تعداد قوای بینالمللی درافغانستان استفاده کرده و با راهاندازی برخی حملات انفجاری و انتحاری در شهرها، نیروهای امنیتی افغان را تحت فشار قرار دهند. او میگوید: گروههای مسلح در افغانستان در تلاش هستند تا حملات را بر قریههای این کشور، افزایش دهند. به این لحاظ، بالا بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان در سال دوهزاروپانزده ميلادي  مهم است تا حملات طالبان را مهار کنند.  با وجودی که نیروهای امنیتی داخلی به طور کامل مسوولیت تأمین امنیت کشور را به عهده گرفته و در بسیاری موارد خیلی خوب هم درخشیدهاند، اما کارشناسان نظامی به این عقیده  هستند که این نیروها از لحاظ تجهیزات پیشرفته و تخنیکی نیازمند حمایت نیروهای بینالمللی میباشند. ازنظر ویسنت استیوارد، آموزش و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی افغان، میتواند تلاشهای گروههای مخالف آنها را خنثی سازد؛ چون گروههای مسلح ضمن حملات بر قریهها، تلاش دارند در کابل نیز حملاتی را انجام داده و اعتماد مردم را در مورد توانایی‌های نیروهای امنیتی افغانستان کاهش دهند. این در حالی است که نیروهای ناتو ماموریت جدیدی را به نام "حمایت قاطع در افغانستان" آغاز کرده است. به اساس این ماموریت، حدود سیزده هزار تن از نیروهای ناتو، بیشتر روی آموزش، مشورهدهی و تجهیز نیروهای افغان تمرکز کرده‌اند.از سویی هم، با مطرح شدن خروج نیروهای بینالمللی تا پایان سال دوهزاروشانزده ميلادي از کشور، گروههای مسلح مخالف دولت، حملات خود را در شهرها و قریهها بالا برده و نگرانیهایی را مورد بدتر شدن اوضاع امنیتی در میان مردم افزایش داده است. برخی از شهروندان کشور بالا رفتن تهدیدات امنیتی را مربوط به کاهش همکاریهای نیروهای بینالمللی پنداشته و از خروج کامل نیروهای بینالمللی نگرانیهای شان را ابراز کردهاند. حمید فیروزکوهی معتقد است که تلاش امریکا برای وابسته نگهداشتن افغانستان به کمک مالی و نظامی این کشور باعث شده تا نیروهای امنیتی افغان نتوانند در شرایط دشوار با مشکلات امنیتی مبارزه کنند. او میگوید: اگر قرار باشد تا اخیر سال دوهزاروشانزده ميلادي امریکا تمام قوتهای خود را از افغانستان بیرون کند و ما دیگر حمایت مالی و نظامی آن کشور را نداشته باشیم، حکومت وحدت ملی به زودی سقوط خواهد کر.
اما جلیل فرهمند با آنکه عملکرد نیروهای بینالمللی در چندین سال گذشته درافغانستان را چندان قناعتبخش نمیداند ولی معتقد است که ادامه همکاریهای بینالمللی میتواندبرتقویت نیروهای داخلی مؤثرواقع شود. حرف ازماندن ونماندن نیست، مهم این است که بودن امریکاییها چقدر به امنیت و بهبودی وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور کمک میتواند. اگرعملکرد امریکا مانند گذشته باشد، نمیتوان نسبت به بهبود اوضاع در آینده امیدوار بود.
وزارت دفاع - اردوی ملی درسال۱۳۹۱ به ۱۱۸۳ نفر می رسد که درسال گذشته این رقم ۸۴۱ نفر بوده است. کمیت اردوی ملی نسبت به سال گذشته دوبرابر شده و این در حالی است که وقتی ساحه فعالیت ها گسترش یابد خود به خود تلفات نیز افزایش پیدا می کند و دلیل دیگر این است که ۸۴ درصد عملیات ها توسط نیروهای افغان رهبری شده و به همین دلیل است که تلفات افزایش کرده است.  اردوی ملی در سال گذشته ۸۴۴ عملیات پلان شده و به تعداد ۱۸۷۸۹ عملیات غیرپلان شده را اجرا کرده و همچنین ۱۴۵۰۵۶ گزمه اجرا شده و ۸۱۳۸ مورد تلاشی برگزار شده است.  طی سه مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به تعداد ۱۵۲ قرارگاه از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده که از آن جمله ۱۱۵ قرارگاه به اردوی ملی سپرده شده است.  به تعداد ۵۱۶۶۳ تن جوانان داوطلب واجد شرایط به اردوی ملی سوق و اعزام گردیده اند.  امسال از ۷۶۳ مورد ماین گذاری، پرتاب راکت و سایر حملات تروریستی جلوگیری شده و ۲۰ تن مواد انفجاری نیز کشف و خنثی شده است.  به تعداد ۲۶۳۶ میل سلاح مختلف النوع و ۶۲۱ عراده موتر از دشمن گرفته شده و نیز ۴۶۶۴ تن کشته و ۶۴۰۱ تن اسیر شده اند.  ۱۳ کندک پیاده، ۴ کندک تامینات لوژستیکی، ۴ کندک کشف، ۴ کندک انجنیری و ۶ کندک مخابره در قرارگاه قول اردو، تکمیل ۲۳ تولی تطهیر راه همراه تجهیزات از جمله انکشاف قطعات جدید می باشد".  توزیع ۱۱۱ تن مواد اعاشه برای ۱۰۰۰ فامیل مستحق در ولایات کابل، پنجشیر، بلخ، جوزجان، ننگرهار و فامیل های حفظ و مراقبت سالنگ ها از جمله کمک های اضطراری امسال می باشد.  به تعداد ۱۴۰۷۰ تن مریض داخل بستر و تداوی شده، به تعداد ۶۱۵۵۲۳ تن تداوی سرپا و ۲۴۷ تن مجروحین و مریضان اردوی ملی جهت تداوی به کشورهای ترکیه و هندوستان اعزام گردیده اند.
وزارت دفاع ملی اعلـامـ کرد که از سال ۱۳۸۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۳ ؛ ۶ هزار و ۸۵۳ سرباز و افسراردوی ملی در نبرد با نیروهای شبه نظامیان طالبان کشته شده‌اند. سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانه‌هـا گفته است که ۸۵ درصد این افراد در اثر انفجار ماین‌های  جاسازی شده توسط مخالفان، جان خود را از دست دادند. در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به تعداد ۹ نفر، در سال ۱۳۸۳، ۵۱ نفر، در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸ نفر، در سال ۱۳۸۵، ۲۰۶ نفر، در سال ۱۳۸۶، ۳۲۵ نفر و در سال ۱۳۸۷ نیز ۳۸۰ نفر از سربازان و افسران اردوي ملی کشور کشته شدند. در سال۱۳۸۸، ۶۳۵ نفر، در سال ۱۳۸۹، ۷۴۸ نفر، در سال۱۳۹۰، ۸۴۱نفر، درسال ۱۳۹۱، ۱۱۷۰ نفر، در سال ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ نفر و در شش ماه سال اول ۱۳۹۳ نیز به تعداد ۹۵۰ عضواردوي ملی کشته شده‌اند. افزایش تعداد سربازان اردوي ملی به حدود ۲۰۰ هزار نفر، انتقال تامین مسئولیتهای امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای ماوافزایش نا امنی درکشور دلیل اصلی افزایش تلفات نیروهای اردوي ملی در سالهای اخیر بوده است.
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com