ariana

ariana

Thursday, November 13, 2014

آيا پارلمان محلي براي معامله وامتيازطلبي نيست؟؟؟
بخش دوم ( تحقيق وپژوهش استاد صباح )رسول سیاف سي نومحافظ، ملا تره خیل کوچی سي محافظ، حاجی الماس بيست محافظ، محمد یونس قانونی سي محافظ، ملاعزت بيست سه محافظ ،فضل الهادی مسلم یارهجده محافظ ، حاجی ظاهرقدیرسي پنج محافظ ،لالی بيست هشت محافظ. تنها معاش ماهانه یک عضو ولسی جرگه يکصدونودپنج هزارافغانی است وديگرامتيازات شامل اين مبلغ نيست
مجلس امتیازات ویژه‌ای را برای اعضای خود تصویب کرد. طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان که برای اعضای مجلس درزمان خدمت و بعد ازختم مدت کاری امتیازات ویژه‌ای را درنظر گرفته، تصویب کرد. براساس مفاد این قانون برای تامین امنیت نمایندگان مجلس بعد از ختم دوران وکالت آنان امتیازات وحقوق ماهیانه درنظرگرفته شده‌ است. هر وکیل پس ازختم دوره وکالت، دو محافظ، پاسپورت سیاسی به خود نماینده مجلس (پس ازدوران وکالت) وپاسپورت خدمت برای خانواده داده می‌شود. درمراسم‌ رسمی نیز که ازنماینده مجلس دعوت شود ومی‌تواند به عنوان یک شخصیت ملی شرکت کند. درمورد پرداخت حقوق پس ازپایان دوره وکالت جنجال۲۵ درصد ازحقوق اصلی که بالغ بر ۱۹۵هزار افغانی( معادل ۳۴۰۰ دالر) است به صورت مادام العمرنظرگرفته شد.
سوال اينجاست اگرپارلمان خانه ي مردم و مدافع حقوق آن ها است چرا نمايندگان يك پارچه ازحقوق مردم دفاع نكرده وهريك سازسياسي و قومي خود را مي زنند ومردم را قرباني اغراض شخصي شان مي كنند ودولت بابي کفايتي وکابينه با بي کاره گي و نيروهاي جنگ افروزرا که با کشتن وانفجاردادنها زندگي را به مردم وطن به جهنم تبديل نموده اند وپشتبانه هاي خارجي آنان را ، وسيله نيروهاي خارجي که توان نابودي وانحلال آنان را دارند ولي حاضرنيستند که چنين ريسک نمايند مورد بازخواست جدي قرارنمي دهند ؟ . عملكرد دولت وهماهنگي پارلمان و قوه ي قضائيه درمورد عدم خومتگذاري به مردم وتلا ش پارلمان بخاطربدست آوردن امتيازات گوناگون ازدولت وخارجي ها و روزگزراني هاي بي هدف وبي مورد همه را ازاين نهاد بي کفايت نااميد ودلزده ساخته است . درروزهاي نخستين که افراد جنگجووشرارت پيشه درراس پارلمان به اساس زدوبندهاي عقب پرده قرارگرفت همه اميد ها را به ياس وهمه آرزوهارا به نابودي سوق داد . عملکرد پارلمان به هيچ وجه با منافع ملي مطابقت ندارد بلكه برعكس تأمين كننده ي منافع نيروهاي خارجي در افغانستان است و اين ثابت مي سازد كه نظام حاكم با تمام اجزايش وابسته و به آمريكا وغرب است . عملكرد مسوولين پارلمان اين نظر يه را ثابت ساخت كه اگر آنها وابسته و هماهنگ با منافع بيگانه ها نمي بودند هرگز نمي توانستند به پارلمان راه پيدا كنند . با اين حساب ومحاسبه جاي دارد که جنازه پارلمان را ازدارلمان برداشته بعدازنمازجنازه درميدان زورازمايي جنگ سالاران به محل اشک وآهي مردم مظلوم وستم ديده افغانستان بخاک سپرد .
آنچه كه وضعیت کشورراخراب ترمی‌سازد، فرورفتن نهادهای دولتی دركشاكش‌های قومی وزبانی وبرجسته كردن آنهاست، بهتراست كه هم حكومت وهم پارلمان، معیارهای شایسته سالاری وارزشهای علم وكمال وتوانایی ولیاقت را درنظربگیرند وازتورط درمسایلی كه چالش‌زا و گمراه كننده است، اجتناب كنند. البته درجریان اختلافات وناراحتی‌هایی كه درپارلمان بروزكرد، نمونه‌های خوب وامیدبخشی هم مشاهده شد كه میتواند محور تفاهم وهمدلی ملی دركشورقراربگیرد وآن، موضع‌گیری مشترك شمارزیادی ازوكلای ولسی جرگه ازتمام گروههای قومی و سیاسی وگردآمدن حول محورارزشها واصول مشترك ملی بود. مجلس شورای ملی می تواند با تقویت وتوسعه این چنین حركت‌های مفید وسازنده، راه روشن ودرستی را فرا راه ملت وحكومت بازكند وبه عنوان نماد وحدت ملی دركشورتبارزنماید.
همچنان يکي از مسايل زبانزد بحثهاي است پيرامون معاشات وکلاي شوراي ملي . درين ميان ديد گاهها وطرزتلقي هاي ضد و نقيض بسياري حتي درميان وکلاي ولسي جرگه نيز به عمل آمد که از جهاتي قابل تأمل  به نظر ميرسد. برخي از وکلا اين معاشات را اندک وغيرمکفي ميشمازند با اين استدلال که آنها مکلف  به مهمانداري از موکلين  شان اند، شماري ديگراين معاشات را درمقايسه با معاشات کارکنان دولت گزاف وبالاتر از توان بودجهء دولتي به شمار  آوردند. اما مردم بيشتر به اين امرمي انديشند که چگونه منسوبين وزارت ماليه که  همواره در پرداخت  معاشات نخور وبمير ماموران ومعلمان دلايل مختلف را مطرح ميسازند، وتاکنون درين مورد ازابراز نظر ومشکل  تراشي به دلايل  معلوم خود داري ورزيده اند . يک نکته قابل  ياد کرد است که ، ميراث نا برابرمعاشات دالري که طي  سالهاي اخير از سوي مراجع معين رسماً پرداخته شده ، فرصتي  بود که اين رسم نا برابر يک بام و دو هوا  راميان کارکنان  فرودست وعاملان فرا دست به ميان آورد. ازسوي ديگرمشاورسازي واستخدام بيش ازاندازه ( ظرفيت )  مشاوران داخلي و خارجي  در وازرتخانه ها با معاشات چند صد و چند هزار دالر ي ، دار  وندار کشوروبودجه کمکهاي  به اصطلاح بادآورده را با چالشي روبروساخته است. درين مورد نيز وزارت ماليه  مهر سکوت را از لب برنميدارد. زيرا اين توجيه را پيش  ميکشد  که اين پولها به بودجهء دولتي ربطي ندارد.
اما آنچه بيش ازهمه وحشتناک وظالمانه ومانند کارد  به استخوان ملت ساييده ميشود، معاشات چند  و چندين هزار  دالري مسوولين  حکومت ومشاورين وزرا نيست،  بلکه بلند بردن  ماليات  بخصوص ماليات خانه وزمين درکابل است که  تا ( چهارصد و پنجصد فيصد ) بالابرده  شده است. بتواند بودجه خود را تکميل کنند، بدون  توجه به اينکه بدانند که آيا مردم ميتوانند ازخانه هاي جنگزده وزمين هاي محل سکونت خويش دريکسال چنين يک ماليه گزاف را که خود ساخته و پرداخته اند، بپردازند. درحاليکه  بايد ماليات نبايد  ازحدود مشروعيت  آن تجاوز کند وبه صورت  ظالمانه درآيد. با همه اين گفته ها، پرسش  اينست که ايا حکومت با گرفتن وقانوني ساختن  چنين مالياتي ميتواند از عهدهء پرداخت  معاشات  بلند دالري برآيد يا خير؟ اگر پاسخ  منفي باشد، جاي تأسف است، زيرا عامه  مردم  با معاشات اندک خود چگونه اين ماليه پنجصد فيصدي تثبيت شده ازسوي حکومت را پاسخگوباشند؟.
ده هزاردالروچهارمحافظ به هروکیل شورای ملی داده میشود  .
دولت متعهد گردیده تا جهت خریداری وسیله نقلیه  به هروکیل شورای ملی ده هزار دالرامریکایی وجهت تأمین امنیت آنان دومحافظ بدهد. به اساس اظهارات یونس قانونی ، این مبلغ درجریان پنجسال ازمعاش وکلا کسرخواهد شد.
زمانيکه وکلا باموترهاي آخرين مودل بطرف محل وظيفه شان رهسپاراست آياروزی شده که به اطراف واکناف خويش چون : کوته سنگي ، چوک ده بوري ، پل سرخ وسوخته ، کارته سه وچهار، دهمرنگ ، باغ وحش ، چهلستون ، دارلمان که محل وظيفه مقد س آنا ن است ، جاده ميوند، کوچه هاي خرابات ، بارانه وسنگ ترا شي ، پل محمود خان ، چمن ، ششدرک ، مکروريانها … نظر بياندازند وبه اين فکرکنند که عاملين اينهمه ويراني وبربادي را مورد سرزنش وبازخواست قراربدهند ؟ . ويا اينکه هزاران هزارگرسنه وبيکاردرچهارراهي ها وچوک ها منتظريک ساعت کاري که ازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبراي يکبارغذا بدهد ويا هزاران هزاراطفال يتم ، زنان بيوه،  خانواده هاي بي سرپرست وبازماندگان شهدا که دست به گدايي واقدام به تن فروشي مينمايند ، ويا کارمندان پائين رتبه دولتي که ازطلوع تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سي تا چهل دالرفاميلش را سرپرستي مينمايد ويا دست فروشان که درزيرآفتاب سوزان وسردي زمستان بخاطرپنج يا ده افغاني فريادي ببريد وبخريد را سرميدهند به چشم ميبينند وبه گوش ميشنوند که فيصله هاي به نفع اين ستم ديده گان صورت گيرد . ازجانب ديگراين نمايندگان روزگذران ملت بايد براي دفاع ازحقوق برباد رفته مردم دولت ، کابينه ، مقامات مسوول وادارات امنيتي را بخاطربي توجه اي موردبازخواست  وبازپرس قراربدهند ، آنان ميدانند اگر به چنين کاري اقدام نمايند درآ نصورت دولت حاضرنميشود که اين همه سهولت را به ايشان مهيا سازد . نمايندگان بايد بدانند که کشورنيازهاي عاجل وفوري بخاطرخشکسالي ، اوضاع وخيم امنيتي ، مداخله ود ست اندازي کشورهاي دورونزد يک ، گرسنگي وپريشاني مردم ، چوروچپاول دارايي عامه ازقبيل رشوت ، اختلاس ، دزدي ، رهزني ، قاچاق معادن زمرد ولاجورد ، قاچاق مواد مخدره ، زورگويي وبي بند وباري تفنگداران وجنگ سالاران ، بمباردمان کورکورانه وخودسرانه نيروهاي خارجي ، شهيدومعلوليت ده ها افغان درکشورداردکه نبايد وقت را ازدست داد واقدامات عاجلانه صورت گيرد .
ازطرف ديگرافغانستان کشيده گي هاي بزرگ چون مساله خط ديورند ، موجوديت سربازان خارجي که تاچه مدت درافغانستان حضورخواهند داشت ، قراردادها وپيما نهاي بين المللي که ضرورت به بازبيني وتائيد نمايندگان دارد ، جلب توجه جامعه بين المللي براي اعماروبازسازي مجدد کشور، بازپرس ميليارد ها دالري که به کشورسرازيروبه کجا مصرف گرديده است وده ها مسايل ديگر... سوال اينجاست اگرپارلمان خانه ي مردم و مدافع حقوق آن ها است چرا نمايندگان يك پارچه ازحقوق مردم دفاع نكرده وهريك سازسياسي وقومي خود را مي زنند و مردم را قرباني اغراض شخصي شان مي كنند ودولت بابي کفايتي وکابينه با بي کاره گي و نيروهاي جنگ افروزرا که با کشتن وانفجاردادنها زند گي را به مردم وطن به جهنم تبديل نموده اند وپشتيبانه هاي خارجي آنان را ، وسيله نيروهاي خارجي که توان نابودي وانحلال آنان را دارند ولي حاضرنيستند که چنين ريسک نمايند مورد باز خواست جدي قرار نمي دهند ؟ .
عملكرد دولت و هماهنگي پارلمان و قوه ي قضائيه درمورد عدم خدمتگذاري به مردم وتلا ش پارلمان بخاطربد ست آوردن امتيازات گوناگون ازدولت وخارجي ها وروزگزراني هاي بي هدف وبي موردهمه را ازاين نهاد بي کفايت نااميد ودل زده ساخته است . درروزهاي نخستين که افراد جنگجو وشرارت پيشه درراس پارلمان به اساس زدوبندهاي عقب پرده قرارگرفت همه اميد ها را به ياس وهمه آرزوهارا به نابودي سوق داد . عملکرد پارلمان به هيچ وجه با منافع ملي مطابقت ندارد بلكه بر عكس تأمين كننده ي منافع نيرو هاي خارجي در افغانستان است و اين ثابت مي سازد كه نظام حاكم با تمام اجزايش وابسته وبه آمريكا وغرب است . عملكرد مسوولين پارلمان اين نظر يه را ثابت ساخت كه اگر آنها وابسته و هماهنگ با منافع بيگانه ها نمي بودند هرگز نمي توانستند به پارلمان راه پيدا كنند . با اين حساب ومحاسبه جاي دارد که جنازه پارلمان را ازدارلمان برداشته بعد ازنمازجنازه د رميدان زورازمايي جنگ سالاران به محل اشک وآهي مردم مظلوم وستم ديده افغانستان بخاک سپرد .
به وکلا و خانوادهاى آنان توزيع پاسپورت هاى سياسى، توزيع يک پايه مخابره، يک کارت مخصوص VIP  ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ٣٠ هزارافغانى ماهانه کرايه خانه، معاش ماهوار مطابق قانون، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى تيل و روغنيات موتر و ... تقاضا شده است . ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هروکيل وسناتور داده شده است، بشردوست ميگويد- ازجمله اين پول هشت ميليون وهفت صدوهشتاد و پنج هزار افغانى است و درحاليکه شمارى ازوکلاى ولايات دوره  رخصتى را درکابل و يا بيرون ازکشور به سررسانده است
هروکيل ماهانه يکهزارودوصددالرآمريکايي حقوق ، ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ماهانه ٣٠ هزارا فغانى کرايه خانه، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى  تيل و روغنيات موتر و ... به علاوه ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکيل و سناتور دا ده شده بود .شما قضاوت فرمايد اين همه پول ازکدام طريق تهيه وبه وکلا ي که تعداد آنان ازچوروچپاول وطن ميليونها افغاني سرمايه دارند ، پرداخته شود دروطني که همه چيزآن به تاراج رفته است وازجانب ديگرکشوربه بازسازي وتعميرمجدد شديدآ نيازدارد .
عبدالروف ابراهیمی رئیس پارلمان
آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه درمقابل کسی که ما را آفریده وهمه چیزما از اوست مسوول خواهیم شد واوازما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ .
مشکل اساسي امروزعبورازچنگال خونين قدرتمداران وجنگ سالاران است .  تکه داران قدرت - چون عبدالروف ابراهيمي ،تورن اسماعیل، رسول سیاف، يونس قانوني ، بسم الله محمدي ، دبل عبدالله ،گل آقاشيرزي ، امرالله صالح ،عطامحمد نور،سيد منصورنادري ،محقق، انوري، خليلي ،محسني ، اکبري، بصيرسالنگي ، صلاح الدين رباني ،فاروق وردک ، کريم خرم ، انورالحق احدي ، برادران مسعود ...
عبدالروؤف ابراهیمی رئیس پارلمان و برادرکوچک  لطیف ابراهیمی  والی تخار وازفرماندهان سابق حزب اسلامی برهبریی گلبدین حکمتیار متهم به سؤاستفاده ازموقیعت اداری وفساد مالی گردید به رویت شواهدی که به نواندیشی نیز رسیده است و شبکه تلویزیونی یک نیز  که از کابل نشرات دارد بر این گزارش ها مهر تائید گذاشته است رؤف ابراهیمی رئیس پارلمان طی یک سفری با همراهیی دوازده تن ازاقارب و خویشاوندان  بیش ازچهل هزار دالر را از بودجه‌ی دولت به مصرف رسانیده است. برخی ازنماینده‌گان، این کار رییس مجلس نماینده گان را شرم آوردانسته وخواستار برکناری اوشده اند. این موضوع امروزدرنشست عمومی مجلس نیزیکی ازجنجالی‌ترین بحث‌ها بود.همه از ناکارایی شورای ملی به ستوه آمده اند واین قوا را حتا به کمیشن کاری متهم کرده‌اند. رییس مجلس نماینده‌گان ازهرکس دیگری بیشتر متهم به ضعف مدریت وناکارایی دراین نهاد است.سه روز ازسفرخارجی عبدالرووف ابراهیمی نمی‌گذرد که او اکنون دریک سفر دیگر به خارج از کشور رفته است؛ سفرهایی که برخی ازنماینده‌گان حق خودشان دانسته‌اند. آگاها ن میگویند که مخالفت با فساد اداری و مالی رئیس مجلس افغانستان نه بخاطر از میان بردن فساد بلکه به دلیل عدم توجه به اعزام دیگر نمائنده گان پارلمان ا است که آنرا حق خویش میدانند.
اخیراً برخی رسانه ها به نقل ازشاروال کابل گفته اند که رییس ولسی جرگه برای خود و یازده عضو خانواده اش خواهان نمرات زمین و منازل رهایشی در شهر کابل شده است.
وکلا وسناتوران
گفتند چه نوشی ؟ گفت : خون ملت
گفتند چه پوشی ؟ گفت : پوست ملت
گفتند ازچه راه این ها را به دست می آوری ؟ گفت : ازجهل ملت
گفتند ازجهل چگونه نگهداری و مراقبت میکنی ؟ گفت : در جعبه طلایی خرافات !!..
وکلا وسناتوران که متهم به اختلاس می باشند .  اين افراد علی رغم دريافت احضاريه ها و اخطارها ازسوی لوی سارنوالی ، تاکنون برای انجام تحقيقات و پاسخگويی به اين نهاد حاضر نشده اند. منبع کابل پرس که يکی از مقامات بلندپايه ی لوی سارنوالی است و نخواست نامش فاش شود، ضمن اعلام اسامی اين افراد گفت که لوی سارنوال افغانستان علی رغم تلاش های زياد برای مبارزه با اختلاس و فساد ميان مقامات دولتی، دستاورد چندانی نداشته است. وی افزود که مقامات بلندپايه که متهم به دست داشتن دراختلاس می باشند، اهرم های فشار سياسی عليه سارنوالی دارند و بدليل عدم حمايت جدی رييس جمهور کرزی ازلوی سارنوال کشور،. رييس جمهورهرازچندگاهی به وجود فساد اداری سرسام آوردردستگاه حکومت اشاره می کند اما اقدامات جدی وی را تاکنون نديده ايم. رييس جمهورحتا گاه خود درنتيجه ی وساطت مقامات بلندپايه ی دولت، مانع ازادامه ی تحقيقات می شود.
در شرايط فعلی فقط نام چهارتن ازوکلايی که متهم به اختلاس می باشند. لوی سارنوال که قصد داشته است که نام پنجمين وکيل را نيزافشا کند اما بدليل کشته شدن وی درحادثه ی تروريستی اخير در ولايت بغلان، از افشای نام اين وکيل کشته شده خودداری می کند. اين منبع تنها به ميزان اختلاس اين وکيل کشته شده ی پارلمان اشاره نمود و گفت که وکيل کشته شده متهم به اختلاس يک و نيم ميليون دالر آمريکايی بود.
نام چهار تن ازوکلا و سناتورانی که از طريق وزارت دولت درامور پارلمانی به اتهام اختلاس، به سارنوالی فراخوانده شده اند و آنان اعتنايی نکرده اند چنين می باشد:
سيد جعفر نادری، اختلاس درکارخانه ی سمنت غوری ولايت بغلان، پسروبرادروکيل پارلمان .  
سيد منصور ناداری، اختلاس در کارخانه ی سمنت غوری بغلان.
حضرت علی، سابق سرپرست ولايت ننگرهار، اختلاس نوميليون و هشتصدوپنجاه دوهزار افغانی.
صديقه بلخی، در دو مورد، يکی عقد قرارداد شصت پنجهزارليتر تيل ديزل در زمان وزارت شهدا و معلولين با شرکت عارف کريمی و مورد دوم نيز در قرارداد يک دربند حويلی برای بود و باش معلولين و معيوبين.
در همين حال يک منبع ديگردر وزارت دولت درامور پارلمانی ، ضمن تاييد ارسال احضاريه ها به وکلا و سناتوران نام برده، افزود که خانم ملالی جويا نيز به اتهام توهين به اعضای شورای ملی به سارنوالی فراخوانده شده است.
وجود اختلاس درميان مقامات بلندپايه ی دولت اکنون به امری عادی و طبيعی بدل شده است. درکنار اين مساله بيش از چهار ماه است که وکلا و سناتوران معاشات خود را ازحدود يک هزارويکصد دالر آمريکايی به حدود دو هزار دالر آمريکايی افزايش داده اند. گفته می شود که اين افزايش معاشات وکلا و سناتوران پس از افشای معاشات گزاف امتيازی مقامات بلندپايه ی حکومت صورت گرفته است . دليل وکلا برای افزايش معاش اين بود که چرا وزرا و واليان از معاشات گزافی برخوردار باشند اما معاش آنان حتا نيمی از معاش آنان نشود. اکنون چند ماهی می شود که دولت افغانستان، مخالف قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی کشور، مکتوبی را به تمام ادارات دولتی ارسال کرده و ازمقامات خواسته است که از مصاحبه با خبرنگاران و ارايه ی اسناد خوداری کنند. افشای موارد سوء استفاده واختلاس از اموال و دارايی های مردم توسط هرشخص و مقام درهر رده ای که باشد جرم محسوب نمی شود وبلکه حق طبيعی و قانونی آنان است.
شهرت ومحبوبیت اصلی حضرت علی، بعد از حادثه ۱۱ سپتمبر به اوجش رسید. درست چند روز بعد از ۱۱ سپتمبر تیم های سیا به افغانستان سرازیر شدند و یک تیم سیا به نام ژولت تحت رهبری جورج معاون مرکز اوپراتیفی سیا در افغانستان به حضرت علی پیوست.   گری برنتسن که رهبری تمام تیم های سیا درافغانستان را به عهده داشت، نوشته است که از تاریخ ۱۸ نومبر ۲۰۰۱ تا ۱۷ دسمبر ۲۰۰۱، که آخرین مغاره درتوره بوره بدست نیرو های امریکایی افتید، دریک ماه، بیش از سه باروتقریباً دو ملیون دالر پول به حضرت علی فرستاده است. حضرت علی که بعد از به اصطلاع فراراسامه از مغاره های توره بوره تا جایی به شهرت نیز رسیده است، یکی از محدود کسانیست که میداند اسامه چگونه ازآنجا درامنیت کامل فرار داده شد.
وکيل ها وچپاولگري هاي کلان
شماری ازاعضای ولسی جرگه که نام های شان درفهرست غاصبان زمین ازسوی برخی رسانه ها منتشر شده، خواهان بررسی جدی این مساله شده اند. انتشار این فهرست که در آن نام های شماری از اعضای ولسی جرگهء این کشور نیز به چشم می خورند، خشم جدی این نماینده های مردم را بر انگیخته است. روزنامهء هشت صبح چاپ کابل فهرستی ازغاصبان بزرگ زمین را که گفته شده در نتیجهء بررسی های یک کمسیون خاص دولتی تهیه شده، به نشر رساند.
حالا آن عده ازاعضای ولسی جرگه که به عنوان غاصب زمین معرفی شده اند، این کار را ترور شخصیت های مهم کشور می دانند. اسنادی که به دست روزنامهء هشت صبح رسیده نشان می دهد که در بیشتر از یک دههء گذشته حدود دو ملیون جریب زمین دولتی در افغانستان ازسوی افراد مختلف به شمول مقام های دولتی غصب شده اند. در این اسناد از عزت الله عاطف، ملا تره خیل کوچی وسید حسین انوری نماینده های بر حال ولسی جرگه و نجیب الله کابلی عضو سابق ولسی جرگه و رییس حزب مشاکت ملی نیز به عنوان غاصبان زمین نام برده شده است.
در اسناد آمده است که ملا عزت الله عاطف پنجصد جریب زمین را درمنطقهء قرغه و نجیب الله کابلی ششصدوپنجاه جریب زمین را درمنطقهء کاریزمیر وولسوالی شکردره غصب کرده اند. دراین اسناد ملا تره خیل کوچی متهم به غصب صدوبيست هزار نمرهء رهایشی در ولسوالی بت خاک و سید حسین انوری متهم به غصب احاطهء برج برق منطقهء وزیر آباد شهر کابل شده است. اکبر وزیر پیشین امورمهاجرین و قوماندان ممتازهم به اساس این اسناد متهم اند که پنجصد جریب زمین را درمربوطات ناحیهء بیستم شهر کابل غصب کرده اند. درهمین حال لوی څارنوالی افغانستان می گوید: ازاین میان صرف عزت الله عاطف عضو ولسی جرگه پیش ازاین نیز به اتهام غصب زمین در این اداره دوسیه دارد. درمورد سایرافراد متهم تحقیق خواهند کرد: ملا عزت در خصوص غصب زمین در بند قرغه نزد ما دوسیه دارد و این دوسیه به محکمه فرستاده و چند نفر نیز مجازات شده اند. در ده سال گذشته غصب زمین در افغانستان یکی از مشکلات عمده به حساب می آید وبارها نسبت به این مساله ابرازنگرانی شده است. به اساس گزارش ها، دربیشتر موارد درغصب زمین افراد زورمند و مقام های دولتی دست دارند اما تا اکنون کسی در پیوند به این مساله محکوم به مجازات نشده است. هر چند در اسناد تازه ارایه شده آمده است که حدود دو ملیون جریب زمین درکشور غصب شده اند، اما پیش ازاین وزارت زراعت گفته بود که مقدار زمین های غصب شده به چهار ملیون جریب می رسد.
ظاهرقديروکيل ولسي جرگه
ظاهرقديرميگويد- اوبه اندازه کافی سرمایه دارد ومجموع سرمایه اش به ۳۵۰ میلیون دالرمی‌رسد. حدود ۳۰۰ موتر دارد که ازاین تعداد ۲۰عراده آن ضد گلوله است. همچنین مصارف وماهانه اش به سیصد تاچهارصد هزاردالرمی رسد.
دارایی حاجی ظاهر قدیر سه صدوشصت وپنج میلیون دالر است، تعجب آور است که موصوف آن را از کجا دریافت کرده است؟! ظاهر قدیردرولسی جرگه گفت : که مالک ۳۰۰ عراده موتر بوده و مجموع سرمایه اش به سه صدوشصت وپنج ملیون دالر امریکایی میرسد. با آن که عبدالظاهر قدیر شریک بودن در تجارت را رد کرد اما افزود که مصرف ماهانه او به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دالرمیرسد، تا چهاردهه پیش و حتا دو دهه پیش گمان نه کنم که سرمایه ی تمام سرمایه داران ولایت ننگرهار به دو و یا سه صد میلیون دالر بوده باشد.  حال نه میدانم که قدیر چند عراده از این موترهای را ازپدرارث برده، موترهای ضد مرمی نیز اکثرآ ذریعه همین فامیل به غنیمت گرفته شد. وجالب اینکه این چهارصد تا پنجصد هزار دالر را درچی راهی مصرف میکند؟.این همۀ سرمایه های خون و آتش ثمره همین چورو چپاول ، غارت وغصب ملکیت های مردم میباشد درغیرآن اسمان دالر نمی بارد و از زمین هم پوند ویا کلدار نمی روید. چندی قبل ده ها تن درشهر جلال آباد دست به اعتصاب غذایی زدند.  تعدادي ميگويند- عبدالظاهرقدیرعضو مجلس نمایندگان به کمک یک عضو شورای ولایتی صدها جریب زمین دولتی را بعنوان زمین های شخصی بالای آنها فروخت. اما اکنون نه زمین به آنها داده می شود و نه پول آنها مسترد می گردد. آنها هشدارمی دهند تا زمانی که حقوق خود را دریافت نکرده اند از اعتصاب دست نخواهند کشید. از سویی هم نماینده عبدالظاهر قدیر این ادعاها را رد می کند.
درجریان سال روان شماری از بزرگان و موسفیدان قوم مومند در ولایت ننگرهار، والی وشماری ازسرمایه‌داران را به غضب زمین‌های دولتی متهم کردند. این نمایندگان در یک کنفرانس خبری ادعا کردند که والی و شماری ازسرمایه داران  حدود بیست هزار جریب زمین دولتی را درمربوطات ولسوالی رودات ننگرهار به تصرف‌شان درآورده و روی آن کار می‌کنند. اداره مبارزه با فساد اداری می‌گوید، درجریان شش ماه نخست سال روان شماری از شهرک‌هایی که جدیداً در کابل اعمار گردیده، با ساختن اسناد جعلی سی وسه هزار جریب زمین دولتی را غضب نموده است.
زاخيلوال ميگويد: حاجي ظاهرقدير به ارزش دوصدشصت نومليون دالرامريکايي قاچاق نموده است.
محمد نعيم لالي هزارنوصدعراده وسيله نقليه اشترنگ راسته را خلاف قانون وارد نموده است.
به تاريخ سيزده  ماه مي دوهزارسيزده  قاچاقبران وزورگويان را که زماني پيشوند قوماندان جهادي و اکنون لقب وکيل ونماينده مردم را با خود يدک ميکشند چنين رسوا ساخت: عبدالظاهرقديرنماينده مردم ننگرهار: يک ونيم ماه قبل لاري هاي قاچاق آرد درولايت ننگرهاردستگير شدند وپس از ضبط آنها، ظاهرقديريکي ازاعضاي مجلس نمايندگان به وي در يک تماس تلفوني خواهان رهايي آن لاري ها شده است. زاخيلوال علاوه کرد- شرکت هاي جبارقديروعبدالقهار قدير در اين قاچاق دست داشته و هم چنين ظاهرقدير که رهبري کاروان صلح را به عهده داشت،‌ چندين بار خواهان کمک شده است. حلقه د سولي کاروان همراه با اين دو شرکت تا کنون ازآن سوي مرز دوازده هزارسه صدنوددو لاري آرد وارد کرده که از جمله هفت هزارهشتصد آن راجسترشده وچهارهزارششصد آن قاچاق گرديده وازتاديه محصول به خزينه دولت خود داري شده است. ارزش اين قاچاق دوصدشصت نومليون دالربوده واين قاچاق ازاول جوزاي هشتادنو تا سي جوزاي سال سيزده نوديک صورت گرفته است.
با مراجعه به سوابق، اين نماينده ملت وپسرقوماندان برجسته جهادي، قبلاً نيزدرقاچاق هروئين متهم بوده است. چنانچه براساس گذارش مورخ سي اسد سيزده نود تلويزيون طلوع نيوزواستناد برنامه رياست عمومي حارنوالي اختصاصي مبارزه بامواد مخدر،ظاهر قديردرسال سيزده هشتاد شش زماني که قوماندان لواي هشتم سرحدي بود درقاچاق يکصدبيست سه کيلوگرام هروئين دست داشت.
اين محموله قاچاق درموتررينجرپوليس توسط پنج نفر ازخويشاوندان ظاهرقديربه شمول پسر عمه وي که در پست سکرترنامبرده درلواي سرحدي ايفاي وظيفه مينمود، انتقال داده ميشد. ظاهرقدير يکي از زورگويان مشهوراست چنانچه مدتي قبل يکي از سربازان وظيفه شناس پوليس که مصروف اجراي وظيفه بود؛ بدون موجب ازطرف برادرحاجي ظاهرقديروباديگاردهاي وي دربرابر چشم خبرنگاران چنان لت و کوب گرديد که حتي نزديک بود جان بدهد. اين موضوع به صورت وسيع از طرف ناظرين صحنه به اطلاع مردم رسانيده شد ه است.
همچنان محمد نعيم لالي حميدزي وکيل مردم قندهار: دروارد نمودن هزارنوصدعراده وسيله نقليه اشترنگ راسته که توريد آن از سوي شوراي وزيران ممنوع شده بود، دست داشت. لالي حميدزي همچنين شراب را قاچاق کرده و يکي از کارمندان گمرک را نيز روز گذشته به مرگ تهديد کرده است. سميع الله صميم وکيل ولايت فراه: حدود دو ماه قبل پنج تانکر تيل به شکل قاچاق از طريق سرحد ولايت فراه وارد کشور و ضبط شده بود، سميع الله صميم با وزير ماليه تماس گرفته و خواستار رهايي اين تانکرها شده است. همچنان سميع الله صميم زماني که پنجاه بوتل شراب را از مسکو وارد افغانستان مي کرد، از پاسپورت سياسي خود استفاده سوء کرده است.عارف رحماني ماينده مردم غزني: به خاطر دريافت کمک هاي مالي بر وزير ماليه فشار وارد کرده است.  عظيم محسني "نماينده مردم" بغلان: چندين بار از وزير ماليه خواهان توزيع غير قانوني خانه هاي رهايشي نساجي ولايت بغلان شده است.  محمود سليمان خيل نماينده مردم پکتيکا: خواهان موظف شدن پسرش به عنوان مدير گمرک ولايت پکتيکا شده وحتي مقداري پول را به رئيس منابع بشري وزارت ماليه براي مقرر شدن پسرش در اين پست پيشنهاد کرده است.
ملا تره خیل (وکيل)
ملاتره خیل نماینده کوچی ها درمجلس با سابقه ی حمله به مردم و تیر اندازی محافظانش به دلیل ترافیک در کابل و کشته شدن یک فرد و زخمی شدن دو تن دیگر ، با موتر بدون نمبرپلیت . محافظین وی در کابل هفت غیرنظامی را در منطقه پل خشتی در حوزه اول کابل هدف تیراندازی قرار دادند که دو تن پس از انتقال به بیمارستان جان دادند. بدستور ارگ موضوع پیگیری نشد. وهمچنان دریک حادثه دیگردر نتیجه حمله افراد نظامی ملا ترخیل کوچی به مردم در کابل، پنج تن زخمی و دو تن نیز کشته شدند. در جریان حمله، ترخیل نیز حضور داشت. ملاتره خیل درازدحام پل خشتی برای گشت و گذار رفته بود که با یک کراچی وان مواجه شد، کراچی وان مورد غضب و لت وکوپ گاردوی قرارگرفت که چرا سد راه وکیل صاحب شدی، سایر کراچی وان ها به طرف گارد آمدند که ناگهان توسط گارد های دیگر به آنها تیراندازی صورت گرفت که سه نفر کشته و شش نفر زخمی در پی داشته است، به گفتۀ شاهدان عینی ملا تره خیل بطور مخفیانه با رها کردن چپن ولنگی خود فرار کرده است. اما جای تعجب است که مقامات دولتی و امنیتی سکوت کرده، شاهد ظلم و تعدی  زرمندان بر مظلومین این سرزمین فقر زده هستند.
در پی کشته و زخمی شدن هفت تن از کراچی‌وانان و عابرین در جاده میوند کابل به اثر تیراندازی محافظان ملا تره‌خیل کوچی - نماینده کوچی‌ها در مجلس نمایندگان و یک تن از نامزدان دور دوم انتخابات پارلمانی - برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که او از رفتن به دادگاه سر باز زده است.ملا تره‌خیل کوچی که به عنوان یکی از حامیان اصلی حامد کرزی رییس جمهور در مجلس نمایندگان به شمار می‌رود، اتهام‌ها علیه خود را رد کرده می‌گوید که او حاضر است برای دفاع از خود در هر محکمه‌ای که خواسته باشند، برود. او گفت: «جرم، عمل شخصی است و به من هیچ تعلق ندارد، اما من را اگر هر محکمه و هر مرجعی بخواهد حاضرم که بروم. در هر محکمه‌ای که من را کسی بخواهد، من حاضرم، چون هیچ چیز به من ارتباط نداردملا تره‌خیل کوچی متهم است زمانی که بتاریخ سوم اسد با محافظانش از چوک پل خشتی در جاده میوند عبور می‌کرد، با کراچی‌وانان و عابرین در این جاده درگیر شده و دست به تیراندازی زده است. در این حادثه که دو تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند، براساس گزارش‌ها و گفته‌های شاهدان عینی، خود ملا تره‌خیل نیزحضور داشته و با تفنگچه به سوی مردم شلیک کرده است. این درحالیست که پیش از این، لوی‌سارنوالی اعلام کرده بود که ملا تره‌خیل کوچی ازکابل فرار کرده و نمی‌تواند به مبارزات انتخاباتی خود ادامه بدهد. پیش از اقدام لوی‌سارنوالی، رییس جمهورنیز تاکید کرده بود که به دوسيه ملا تره‌خیل رسیدگی شود.
نمبرپلیت موترهای ملا تره خیل بنام (ملاخیل) است و اصلا نمبرندارد و ثبت شده ترافیک نیست.
رسانه های خبری گزارشی را به نشر رسانیدند که پولیس حوزه دوازدهم شهرکابل یک باند ازاختطاف گران را که قصد اختطاف یک بازرگان را داشتند بعدازمقاومت اعضای این باند درحالی دستگیر کردند که اختطاف گران از پوسته امنيتی پولیس حوزه دوازده موفق به فرار شدند وحتی قصد کشتن امرحوزه دوازده را که جلو ایشان را گرفته بود هم داشتند که موفق به این کار نشدند. بقول یکی ازرسانه ها اختطاف گران به یکی از اعضای پارلمان ارتباط نزدیک داشتند. طبق تازه ترین خبرازیک منبع، زمانکه این اشخاص دستگیر گردیدند شخصی بنام ملاتره خیل کوچی نماینده مردم کوچی درپارلمان به آمر حوزه زنگ می زند و با شدت تمام بالای آمر حوزه فریاد می کشد که تو با کدام جرات برادرزاده و خواهرزاده هایم را دستگیر کردی؟ آمرحوزه می گوید که ایشان را هنگام اختطاف دستگیرکرده است. ملاتره خیل با دشنام دادن به آمرحوزه و وزیر داخله صحبت را قطع می کند و چند لحظه بعد وزیر داخله به آمرحوزه زنگ می زند و می گوید که حامد کرزی که در سفر به ناروی است به وی زنگ زده و گفته است که خویشاوندان حاجی صاحب تره خیل به اسرع وقت از قید رهایی یافته و از ایشان عذر خواهی صورت بگیرد!
طبق حکم شفاهی وزیر داخله اختطاف گران از قید حوزه دوازده رها می شوند و به خانه خود می روند. فردا زمانی که آمر حوزه به دفتر کارش می رود برایش گفته می شود که شخصی آمده و گفته است که یک فرمان بالای حوزه را باخود آورده است که باید تسلیم آمر حوزه کند. زمانی که آمرحوزه فرمان را می خواند می بیند که فرمان از طرف ملاتره خیل کوچی عنوانی آمریت حوزه دوازده هم پولیس نوشته شده است و امر شده است که سلاح و مهمات را که پولیس از افراد دستگیر شده اش بدست آورده است دوباره به شخص آرورنده نامه مذکور تسلیم داده شود و در صورت ضرورت به نمبر شخص ملاتره خیل تماس برقرار گردد.
سيد حسين انوري (وکيل)
جندي قبل جعفری باران ازسوی برادر سید حسین انوری تهدید به قتل شد . باران به دلیل نشر مصاحبه ایشان دروبلاگ سایه روشن ازسوی برادرسید حسین انوری تهدید به قتل گردید.  باران اعلام نموده است که طی یک تماس تلفونی برادرسید حسین انوری اعلام نموده است که به زودی رنگت را از روی زمین گم می کنیم.
ارتباط سید حسین انوری یکی ازنقش آفرینان جنگ های داخلی، درتراژدی افشار می باشد. درجنایات افشار که در ماه دلو سيزده هفتاد يک بوقوع پیوست، ده ها کودک، زن و مرد به وحشیانه ترین شکل ممکن کشته شدند. همچنین این تراژدی نشان دهنده ی چند نوع جنایت می باشد که با توجه به اساسنامه ی دادگاه بین المللی جزایی چنین دسته بندی شده است:
جنایات علیه بشریت
 جنایات جنگی
جنایات تجاوز 
بسیاری از ساکنان افشار شهر کابل پس از این جنایات و درجریان آن، ناچار شدند که محل زندگی خود را ترک کنند و اکنون خانه ها و زمین های آنان توسط افراد دیگر تصرف شده است.
سید حسین انوری که اکنون خود را مصروف در شبکه های اقتصادی مافیایی افغانستان نموده است بعد ازاختلافات با شیخ آصف محسنی در حزب حرکت اسلامی انشعاب بوجود اورد وحزب جدیدی به نام حرکت اسلامی مردم بوجود آورد. او درطول سالهای حاکمیت خود در وظایف وزیر زراعت، والی کابل و والی هرات استفاده های سویی از قدرت ووظیفه اش نمود او درمیان مردم اصیل هرات جایگاهی ندارد و بعنوان یک استفاده جو وغاصب زمین های هرات یاد می شود. چندین بدرفتاری از وی با خبرنگاران به ثبت رسیده است که افرادش نیز خبرنگاران و افراد عادی را لت و کوب می نمودند. سید حسین انوری یکی از مخالفین قلدر درمقابل حاجی محمد محقق است و این دو نفر نمادهای برجسته ای برای اختلافات میان سید و هزاره در افغانستان به شمار می روند.
سید حسین انوری با تربیت گروهی خاص به شکل مرموز مخالفین خود را سرکوب می کنند و بسیاری ازمردم و حتی جریانات سیاسی در مقابل این فرد جرات بیان حقایق را ندارند. سید حسین انوری از درک جهاد و خون شهدا توانست معاملات بزرگی را راه اندازی نماید ومالک دهها هوتل های بزرگ ومارکیت ها وبلند منزل ها در شهر کابل هرات و دیگر شهر های بزرگ افغانستان باشد. او یکی از سردمداران بزرگ سادات است که هنوز با حریفان غدر سیاسی خود چون خلیلی و محقق مقابله می کند . او توانست با خرچ و مصرف پولی زیاد به مردم تاجک و برخی هوادان پشتونش آرای مردم را خریده و خود را به وکالت پارلمان برساند. او از جمله افرادی است که در لیست سیاه جنایتکاران قرار دارد. یکی ازجنایات سید حسین انوری ارتباط وی با جنایات افشار است .
صداوسيماي هزاره مينويسد: سيد حسين انوري كه سالها از مردم هزاره  پولهاي به نامهاي شرعي اخاذي كرده و توسط اين پولها به حيات اش ادامه داده وسيد حيسن انوري با به شهادت رساندن فرمانده مشتاق، صادقي نيلي، كاشفي، سيد ابراهيم شاه حسيني، ترور ده هاشخصيت روشن فكر وجوانان نخبه هزاره، قتل عام هزاره ها در افشار اخفال كردن قومندانان هزاره به نفع مسعود  و... بسند نكرده. در و قع مانند انگل ازخود پيكرهزاره تغذيه كرده و به نابودي  اش پرداخته. اين يارنزديک شييخ آصف محسني  قندهاري  براي نابودي پيكره اي  واحد ملت هزاره و براي نابودي شخصيت هاي برجستهء هنري و سياسي هزاره كه هر كدام در رهبري جامعه هزاره نقشهاي برجسته داشتند و دارند از هيچ چيزي دريغ نميكند. امروزبراي نابود كردن يكي ديگر از فرزندان غيور هزاره اقدام به ربودن ايشان كرده. تا شايد بتواند چهره هاي بيدارگر هزاره را كنار زده و خودشان همانند سالهاي تاريك گذشته از وجود اين مردم سوء استفاده نمايند  تا ازين طريق به حيات اش ادامه دهند تا اربابانش از ايشان حساب برد.
مسلم فهيمي مدير مسئول هفته نامه پيك ديده بان  در اواخير سالگذشته هنگام خروج از منزل اش توسط افراد شيخ آصف محسني (به سركردگي سيد انوري) ربوده شده كه تاكنون هيچ  معلومات از ايشان نيست. قضيه از آنجا آغاز شد كه فهيمي دوسال پيش درمصاحبه اي با (تلويزيون امروز) كه خوديكي ازخبرنگارانش بود براي اولين با از جنايات زنجيره اي شيخ آصف محسني قندهاري در يك رسانه جمعي  پرده برداشت شهامت فهيمي تمام صاحب نظران را در پايتخت وخارج ازكشور كه از جنايات شيخ آگاه بود شوكه كرد و به خصوص اطرافيان شيخ را  به شد عصباني كرد. فهيمي موضوع مرموزشهيد مشتاق و ازدواج اجباري با خواهر مشتاق توسط شيخ مكار در سن سيزده سالگي، و به شهادت رساندن صادقي نيلي و ده ها جنايت شيخ را به بحث كشاند و در نقطه هاي تاريك اين جنايت سيه روشني انداشت  كه بعد ازين قضيه تلويزيون تمدن دستپاچه شدند ودنبال راه فرار به فحاشي و منحرف كردن اذهان عامه پرداخت. شيخ كه هميشه وارد شدن ازراه مذهب را درجامعه هزاره تجربه كرده بوده وازين طريق مردم صادق هزاره را به هر طرف كه خواست كشاند و از بازوان شان چه كار هاي را كه نكشيد و چه اخاذي هاي كه نكرد و همچنين سوار بر ذهن مردم ساده هزاره چه امتياز هاي سياسي از كشور هاي همسايه براي بقاي خويش گرفت، وگر نه غير از يك تعداد هزاره ديگران كه حساب از شيخ نميبرند. اين بار هم مسلم فهيمي را كه در حوزه علميه قم همان جا كه خود شيخ درس حوزه وي خوانده را متهم كرد كه ايشان يهودي است و در داخل جامعه هزاره اقدام  به پخش اطلاعيه هاي به عنوان علماء، طلاب، و دانشجويان به صورت شبنامه در كابل بخصوص دشت برچي نمودند. اين اطلاعيه ها هم كار به جاي نبرد چون كه آب خُنك روي دست اش ريخته شده بودند.
به ناچار شيخ دست به دامان كرزاي شد و در ركاب كرزي از تهي دل اشك تمساح ريخت. به اين سبب با پادر مياني وزارت اطلاعات و فرهنگ به بازگو كردن جنايات شيخ آصف از رسانه ها كم كم به پايان رسيد. آقاي مسلم فهيمي بعد از افشاگري هاي جنايات شيخ آصف محسني قندهاري در رسانه ها به اين آن قنجي (اكتفا) نكرد.  با در دست داشتن يك نشريه (هفته نامه) به نام پيك ديده بان مقاله را باعنوان (بازخواني جنايت ها) درشماره دوم اش شنبه بيست سه عقرب هشتادهشت نشر كرد كه درآن از شيخ آصف محسني، مفتي قتل، سيدانوري مجري، مشتاق مقتول، صادقي نيلي مقتول و.... نشر كرد. كه يك بار ديگر به تشديد رسواي شيخ آصف و انوري پرداخت. در واقع وقتي كه من اين مقاله تحقيقي را خواندم خيلي شباهت به نشريه دهه هفتاد عصری براي عدالت داشت كه من عاجزم از تعريفش. واقعاٌ مردم هزاره نياز به يك رسانه مستقيل يا يك نشريه مثل (عصربراي عدالت و پيك ديده بان) داريم از آن به بعد مسلم فهيمي چند بار توسط اطرافيان شيخ به سركردگي تروريست معروف سيد حسين انوري تهديد به ترور شد كه يك باربه گفته خود آقاي فهيمي كه قبل از ربودنش گفته بوده به حريم خانه ايشان توسط خود سيد انوري تجاوز شده كه در غياب ايشان پدر وي را تهديد به كشتن نموده بوده.
آيا امروزوظيفه رسانه ها و قشر بيدار وقلم بدست جامعه هزاره درقبال سرنويشت اين ژورناليست دردمند چيست. رسانه هاي ما بايد بايد دولت را تحت فشار قرار دهد تا دولت خود مجبور شود كه اقدام نمايد. و اگر امروز جامعه ما نيبت به سرنويشت اين ژورناليست درمند هزاره احساس مسئوليت نكند وواكنش نشان ندهد درآينده دست اين باند آدم روبا، تروريست و مافياي مذهبي باز تر خواهد شد و آزادي بيان را از قلم بدستان ما خواهد گرفت و در اينده ديگران هم به سرنوشت مسلم فهيمي دچار خواهد شد.
الله گل مجاهد(وکيل)
در شهرک نوروزآباد ولسوالی ده سبز، درغصب زمین و ایجاد فضای نا امنی، الله گل مجاهد نماینده دست دارد ووي سه صدفرد مسلح غیر مسئول در اختیار دارد که همواره مردم را در این ولسوالی تحت فشار قرار می‏ دهند. لت وکوب حاجی نوروزیکی ازتاجران، تنظیم نمودن تظاهرات ضد حکومت و غصب زمین درشهرکابل مواردی هستند که الله گل مجاهد به آن متهم شده است.
پولیس کابل میگویداسناد موثق دراختیار دارد که الله گل مجاهد، درترور، اختطاف های مسلحانه و جرایم سازمان یافته در شهر کابل دست دارد. الله گل مجاهد در اختطاف، حمله مسلحانه، دزدی و سرقت سلاح دست دارد، اسنادش در اداره ما موجود است، بناً رییس جمهوروولسی جرگه اجازه بازداشت اورا به ما بدهند.  مجاهد ازصلاحیت های پارلمان و حزبی خود سوء استفاده می کند واین عضو مجلس اقدام به ترور، آدم ربایی و جرایم سازمان یافته درشهر کابل کرده است. پولیس میگوید- مشخصا ازاعضای ولسی جرگه و برخی احزاب سیاسی کشور خواست که زمینه را برای دستگیری الله گل مجاهد مفسد فراهم کنند. چندی قبل چهار انجنیر جاپانی از سوی جنت گل برادر الله گل مجاهد در ده سبز کابل ربوده شدند. این چهار انجنیر برای بررسی و ساخت سرک به منطقه ده سبز در شمال شرق کابل سفر کرده بودند. ماموران پولیس و نظامیان اردوی ملی برای رهایی این چهار انجنیرجاپانی عازم این منطقه شده بودند که با افراد مسلح الله گل مجاهد درگیر شدند. دراین درگیری هفت غیرنظامی و یک مامور پولیس کشته و بیش از ده فرد ملکی دیگر زخمی شدند.  بیتشر قاتلان، آدم ربایان و دزدان مسلح شهر کابل در خانه الله گل مجاهد هستند، در آنجا میله دارند و کارهای غیر قانونی را سازمان دهی می کنند. جنایی پلیس کابل از خلاف ورزی های بی شمار الله گل مجاهد عضو مجلس نمایندگان با استفاده از مصئونیت پارلمانی، سخن گفته و میگوید که وی در دست کم یازده مورد که شامل غصب زمین، قتل، اختطاف و سرقت های مسلحانه میباشد دست دارد و عامل کشته شدن هفت نفر از افراد ملکی و زخمی شدن چهار پلیس در قضیه اختطاف انجنیران جاپانی می باشد. جنرال ظاهر علت اصلی رخ دادن پنجاه درصد جرایم سازمان یافته در پایتخت را الله گل مجاهد عضو مجلس نمایندگان خوانده و از حکومت و پارلمان می خواهد که وی را بزودترین فرصت به پلیس تحویل داده و یا اجازه دستگیری او را صادر کنند: ما از همین خاطر می گوییم که مسئونیت پارلمانی او لغو شود، او را تعلیق و به ما تسلیم نماید تا ما از آن تحقیق نماییم و بلاخره جرم و جرایم در کابل کم شود. علت اصلی جرایم که در کابل رخ می دهد، مه قبلا هم می خواستم بگویم که تقریباً 50% جرایم سازمان یافته توسط همین افرادی که در آنجا موجود است صورت می گیرد. بناء تقاضای من از دولت افغانستان و از وکلای محترم پارلمان، وکلای ملت شریف و عزیز افغانستان و رئیس پارلمان اینست که این شخص را به ما تسلیم نماید و یا ما را اجازه دهد که او را دستگیر نماییم. الله گل مجاهد و برادرش جنت گل عامل کشته و زخمی شدن پلیس و افراد ملکی در ده سبز است و در این قضیه با راه اندازی تظاهراتی خشونت آمیز مانع آغاز کار اعمار شهر کابل جدید شده است. بگفته رییس تحقیقات جنایی پولیس کابل، الله گل مجاهد عضو مجلس نمایندگان حدود شصت نفرافراد مسلح غیر قانونی دارد که با سلاح های سبک و سنگین مجهز اند و همچنین از نزد وی حدود سیزده کيلوگرام آمونیم نایتریت را نیز بدست آورده اند که ازآن در ساخت مواد انفجاری استفاده می شود.
مسعود درکنار ریاست کریکت بورد به حیث مشاورامورقبایل و سرحدات درمشاور خانه کرزی نیزکار می‌کند. او طی دوازده سال گذشته تحت حمایت کرزی دربدنه حکومت فاسد چسپیده وازاین طریق به آرگاه و بارگاه دست یافته است.
شهزاده مسعود
ورزش افغانستان در یک دهه گذشته گاو شیریی شده برای جنگسالاران وبرخی اطرافیان کرزی. آنان بعضی پیروزی هایی را که ورزشکاران ما با تلاش و امکانات شخصی در بازی های جهانی کسب می‌کنند به نام خود ثبت کرده ازاین طریق برای خود تبلیغ کرده پول بدست می‌آورند وآنرا به جیب می‌زنند.  کرزی برای جلب و جذب چهره های جهادی وکشاندن شان بسوی خود، کرسی ریاست رشته های مختلف ورزش را به افرادی سپرده که نه ازورزش بویی می‌برند و نه هم درگذشته دراین بخش تجربه کاری دارند. جامعه ورزشکاران ازاین عناصر فاسد تنفرداشته همیشه ازطریق مطبوعات صدای اعتراض شان بلند است اما کسی به داد آنان نمی‌رسد.
ظاهراغبر ازنزدیکان قسیم فهیم، کرام الدین کرام از دیگر جهادی های سر سپرده به فهیم وشهزاده مسعود از اطرافیان کرزی چنان بر بودجه و امکانات و مزایای ورزش لمیده اند که گویا میراثی است ازنیاکان برای آنان. ظاهر اغبر دوسیه‌ای «در قضیه تزویز وسواستفاده از صلاحیت وظیفوی» درریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری دارد اما مثل هزاران دوسیه دیگر فساد وغارت به آرشیف سپرده شد. اواخیرا روی برخی اختلافات با فهیم ازاین پست کنارزده شد و تلاش و کمپاین هایش نیزبرای قاپیدن دوباره این کرسی به جایی نرسید. حکومت کرزی کرام الدین کرام والی پنجشیر ورییس اجباری فدراسیون فوتبال را به جای اغبردرالمپیک نصب کرد. مدیری بدترازمدیرقبلی که جزچانته پر کردن و به جیب زدن مهارت دیگر ندارد.
ورزش افغانستان زمینه های فراوان رشد و کسب افتخارات درسطح جهان را دارد، اما موجودیت فاسدان در راس آن باعث شده که پیشرفت ها درین زمینه به حداقل برسد وآنچه تا کنون نصیب شده عمدتا به پشتکار و تلاش شخصی ورزشکاران ما بدست آمده است.
لت وکوب عبدالفتاح یاسرمشاور پیشین کریکت بورد توسط شهزاده مسعود رئیس این بورد.
یاسر جوان حدود ٢٨ ساله به تاریخ ١٨ عقرب ١٣٩٢ در دوکان عکاسی کوچک خود درمنطقه کارته نو از سوی شهزاده مسعود، برادرش وچند تن ازمحافظان شخصی اومورد لت و کوب قرار گرفت. شهزاده مسعود به این بهانه که گویا برای فوتو کاپی تذکره به این دوکان آمده ابتدا یاسررا با خاین گفتن توهین می‌کند وسپس لمپن‌واراو را می‌کوبد و لگد مال می‌کند. درنهایت یاسرباسروصورت خون‌آلود تحویل پولیس حوزه هشتم امنیتی کابل می‌شود. او یک شبانه روز با بدن زخمی در قید پولیس بسر می‌برد.  یاسر خبرنگاری است که چند سالی با تلویزیون «آریانا» و «شمشاد» کار کرده و حدود چهار ماه پیش به عنوان مشاور مطبوعاتی اداره کریکت افغانستان تعیین شد. آنزمان عمر زاخیلوال وزیرمالیه ریاست این اداره را برعهده داشت. اما با انتصاب شهزاده مسعود به عنوان رئیس کریکت بورد، یاسر با بیست نفر دیگر برکنار می‌شوند و به جای آنان از اقارب و نزدیکان رئیس جدید جابجا می‌گردند.
یاسر که حقایق زیادی از نحوه مدیریت مسعود ودیگر مسوولان کریکت و خورد و برد های این افراد با خود داشت آنرا تاریخ وار و مستند روی صفحه فیسبوک خود گذاشت و در یکی دو ویب سایت خبری نیز نشر کرد.
در بخشی از مطلب  یاسر آمده است که:  شهزاده مسعود رئیس عمومی کریکت بورد، نسیم الله دانش رئیس اجرایوی سابق کریکت بورد و نورمحمد مراد رئیس اجرایوی فعلی این اداره با تشکیل یک مثلث فساد پول اداره کریکت افغانستان و ورزشکاران را برای تفریح و خوش گذرانی خود و اعضای خانواده های خود در دوبی و برخی کشور های دیگر به مصرف رسانده اند، مصارف تلفون شخصی مسعود ماهوار شصت هزار افغانی است، پولهای کمک شده شرکت مخابراتی اتصالات و چندین تاجر واداره کمک دهند به جیب این افراد رفته است.
کریکت بورد حدود یک میلیون دالر بودجه انکشافی ازحکومت افغانستان بدست می‌آورد، هفتصد هزار دالر از شرکت مخابراتی اتصالات وهفتصد هزاردالر دیگرازشورای جهانی کریکت می‌گیرد اما مقدار ناچیز این پول در زمینه کریکت مصرف می‌شود ومتباقی به جیب شخصی این افراد واریز می‌شود.  کارمندان کریکت بورد حتی تا چندین ماه معاش ماهوار خود را بدست نمی‌آورند.  یاسرهمچنان نوشته است که کریکت بورد زیرنام تاسیس یک اکادمی کریکت درسال ٢٠١١ دوصد و پنجاه هزاردالرامریکایی ازاتصالات بدست آورد اما تا کنون ازساخت وسازاین اکادمی هیچ خبری نیست.  ازسه سال به این سومسوولان کریکت بورد زیر نام مالیه ازمعاشات کارمندان پول اخذ می‌کنند اما این پول تحویل خزانه حکومت نشده است.  یاسرهمچنان نوشته است که اسناد ومدارک فساد وچپاول درکریکت بورد را با خود دارد و آنرا تحویل مراجع قانونی خواهد کرد ودرآینده نیز پرده ازحقایق این اداره برخواهد داشت.
یاسرپس ازاین لت وکوب چندین بارازسوی شهزاده مسعود تهدید شده و به او گفته شده که باید دهنش را ببندد ورنه با وضعیت بدترازحال روبرو خواهد شد.  اما آنچه دراداره مافیایی کرزی معمول است، تا کنون هیچ نهاد حکومتی قضیه لت وکوب و توهین این خبرنگار را بررسی نکرده و ازشهزاده مسعود هم برای بدمعاشی وخود کامگی‌اش پرس و پال نشده است.
                                                                                                                 ادامه دارد...