ariana

ariana

Wednesday, October 8, 2014

قانون گزارِ قانون شکن

شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده گان، امروز در شکار طرح پاک کردن موترهای شیشه سیاه گیر ماند و با اصرار زیاد نتوانست مانع اقدام پولیس شود.
وی قصد داشت به مجلس نماینده گان برود اما موفق نشد به موقع برسد و به دام پولیس افتاد و شیشه های سیاه رنگ موتر مدل بالایش پاک شد.
صد ها تن از شهریان کابل شاهد مشاجره خانم بارکزی با پولیس بودند وجاده های رفت و آمد مسدود شدند.
خانم بارکزی در جمع خبرنگاران، پولیس را به دو رنگی متهم نمود و محل را ترک کرد!

 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.