ariana

ariana

Friday, October 24, 2014

رویا دوست: کمک با کودکان یکی از خواب هایم است

رویا دوست میناتوریست، مجسمه ساز و آواز خوان است
رویا دوست می گوید که به شهرت رسیدن کارآسانی نیست ولی از آن مشکل تر، نگه داشتن خود در اوج شهرت است.
رویا دوست سرایندۀ جوان افغان که در مدت کمی شهرت و محبوبیت زیادی دست یافته است، می گوید که او در آغاز برای راه اندازی یک پرورشگاه و رسیده گی به کودکان بی بضاعت، از آلمان به کابل آمده بود، و در حال حاضر با آنکه به دنیای خواننده گی گام گذاشته است، همچنان مصمم به دنبال کردن این هدفش می باشد.
رویا دوست که در آوان نوجوانی به آلمان مهاجر شده و در آنجا در رشتۀ گرافیک تحصیل کرده است، در صحبتی با رادیو آشنا گفت که علاقمندان آوازش از او می خواهند که کم از کم هر دو هفته یک آهنگ تازه یی بسراید !!!