ariana

ariana

Sunday, October 5, 2014

دغلــبازی بجــای زور گــویی

نه تنهــا در انتقــال قــدرت کــه در تحمــیل زبان پشــتو هــم تجــدید نظــر شــده و دغلــبازی جــاگــزین زورگــویی مطــلق گــردید  
اگر ادعا کنیم که درین سیزده سال دوران پادشاهی کرزی هیچ ترقی و پیشرفتی نصیب جامعه ما نشده این دیگر خیلی دور از انصاف و مروت خواهد بود
 
 
 و اولتر از همه قصر های شیشه یی شیرپور و صالون های مجلل عروسی شام پاریس و صبح لندن در تایمنی و خیرخانه دلالت بر بطلان این ادعای ما خواهد کرد
 
علاوه بر این ترقیات چشمگیر زندگی مادی تحولات بنیادی زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه را که اهمیت بیشتری برای ملت دارد نمی توان نادیده گرفت که جاگزین کردن تقلب و جعلکاری منحیث پدیده جامعه مدنی را بجای خشونت و کودتای نظامی برای انتقال قدرت سیاسی یکی از آن دست آورد های ارزشمند این دوره می باشد.
 
متاسفانه اخلاق زورگویی نه تنها در انتقال قدرت سیاسی مورد استفاده حکومت های زورسالار وقت قرار می گرفت که حتی برای تحمیل زبان پشتو بر فارسی زبان های کشور هم از آن استفاده شده که نتیجه عملی آن جز دلسردی و حتی تنفر در مقابل زبان پشتو چیزی دیگری نبود.
 
خوشبختانه که جلالتماب کرزی و نزدیکانش با استفاده از هوشیاری و درایت سیاسی شان به حل این معضله پرداخته و اعمال زور این میراث شوم دوران هاشم خان و داود خان را خلاف روح زمان پداشته و در صدد استفاده از گزینه های مدرن و امروزی شده که جلالتماب ایشان درین باب به صراحت اظهار داشته اند که باید زبان فارسی و پشتو را گد و ود کنیم !
 
به تائید ازین سیاست گد و ود سازی زبان فارسی و پشتو تلویزیون های دولتی هم اخبار و نشرات شان را به شکل کچری قروت لسانی پخش کرده و می خواهند شنوندگان فارسی زبان را بدین طریق مجبور به آموختن زبان پشتو سازند که متاسفانه باز هم بار کج به منزل نرسیده و نتیجه آن جز بی علاقگی و دوری فارسی زبان ها از تلویزیون های دولتی چیزی دیگری نیست.
این سیاست مضحک و طفلانه گد و ود سازی حتی فضای را ببار آورده که در مناظره های تلویزیونی یکی به فارسی سوال می کند و دیگری جوابش را به پشتو ارئه می دارد و درین میان حتی کسانیکه در طول عمرشان یک کلمه پشتو صحبت نکرده اند ولی حالا از برکت بازگشت به خویشتن سوگند خورده اند که دیگر زبان به فارسی نگشایند.
 
درین راستا جلالتماب کرزی بر علاوه سیاست گد و ود سازی سیاست سر ناوه را نیز بنیان گذاشت و اولین بار در مراسم تحلیف دور اول ریاست  جمهوری جمبوره هایش را بر سر ناوه قرار داده و سوگند نامه را به زبان پشتو بالایشان بخوانش گرفت که اینک مغز متفکر جهان راه کرزی را ادامه داده و با استفاده از همان نیرنگ سر ناوه او نیز حریفان و یا اندیوالانش را مجبور به قرائت سوگندنامه به زبان پشتو می سازد.
 
ایکاش مغز متفکر جهان میدانست که فارسی و پشتو هردو زبان های ملی این کشورند و هرگز استفاده از گزینه زور برای تحمیل یک زبان بالای دیگران نتیجه مطلوب نخواهد داد و فقط یگانه راه معقول و منتطقی برای گسترش زبان پشتو بالا بردن غنای فرهنگی آن زبان است که در آنصورت هیچ نیازی به اعمال زور ، سیاست گد و ود سازی و یا سیاست سرناوه نخواهد بودنخواهد بود و فارسی زبان ها به رضایت و کمال میل بدان روی خواهند آورد.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.