ariana

ariana

Saturday, October 25, 2014

بیست و شش وزارتخانه وپنجا وپنج وزیر

   عبدالوکیل کوچی  
نظری  اگر بما  نداری  میلش
به  وزارتم  روا نداری میلش
درانتخابات وعده کرده بو دی
بوعدت اگر وفا نداری  میلش 
زنگ تیلفون بصدا درآمد خدا خیر کند درین وقت صبح ، گوشی را بر داشته دیدم که از راه دور است . تا گفتم هلو هلو صدای نا زنین آشنا پکه گوشم را لرزاند . سلام کردم آنوقت نوبت صحبت را گرفته بود از تقرر خود ، از اداره نو تشکیل واز پیشرفت های حکومت وحدت ملی مژده میداد .کنجکاو شدم مامور صاحب از چی صحبت می کنی  گفت اولا دگر مرا مامور صاحب مگو ، پس ازین مرا ریس اداره حل پرابلم ها بگویید وافزود که حکومت وحدت ملی شکر خدا پیشرفت هایی دارد . مثلا همین که رهبران دو تیم با هم برسر قدرت توافق کردند وسوگند وفاداری وخدمت یاد کردند فورا بیست وپنج میلیون نفوس کشور وحدت کردند . بگونه مثال اکثرمردم ازبرکت همرنگی ، چپن های همرنگ میپوشند وازبرکت همدلی لباس های همشکل وفراخ وسبحه های ظریف به د ست .
گفتم کابینه چه وقت معرفی میگردد گفت روی همین موضوع بسیار فکر میشود واز برکت حکومت وحدت ملی کادر های ورزیده به مقام های وزارت ارتقا داده میشوند ، بخاطر تحقق وعده هایی که در جریان انتخابات از طرف نام زدان محترم برای اعضای هردو تیم داده شده بود و بنا به پیشنهاد اداره ما  تشکیل وزارت خانه ها از ۲۶ وزارتخانه به ۵۵ ارتقا داده میشود. بگونه مثال وزارت جوانان وجود دارد، در پهلوی آن وزارت پیران تاسیس گردد . در مقابل وزارت زنان وزارت مردان ، در جوار وزارت صحت عامه وزارت مریضان ، در کنار وزارت کار وزارت بیکاران ، در نزدیکی وزارت امور اجتماعی ، وزارت شخصی ، وبه همین ترتیب در ردیف وزارت مبارزه با مواد مخدره وزارت مبارزه با چرس ، بنگ ونصوار ایجاد گردد .
موصوف در رابطه به ولایات وتقرر والی ها فرمودند که ما فعلا ۳۴ ولایت داریم و۶۹ والی پیشنهادی . در رابطه به تقرر والی های وعده داده شده  گفت بنظرم دو وریانت باید در نظر گرفته شود اول اینکه با دوستان بین المللی مذاکره شود که به کمک آنها باید سرحدات کشور توسعه داده شود تا از خاک های که بدست می آید چند ولایت دیگر تشکیل گردد . وریانت دوم اداره ما این است که بخاطر تحکیم وحدت ملی برای تمام ملیت های ساکن در یک ولایت یک یک والی مقرر شود مثلا دریک ولایت افراد مربوط به سه یا چهار ملیت سکونت دارند برای ملیت پشتون یک والی وبرای تاجیک والی دیگر ،برای برادران هزاره دیگر والی وبرای پشه یی والی علیحده ، برای ازبیک والی تنهایی وبرای اهل هنود نیز یک والی جدا گانه مقرر گردد . به این ترتیب دریک ولایت پنج شش والی جذب میشود وهم حکومت وحدت ملی تحکیم می یابد .
در رابطه به طرح تشکیل وزارت بیکاران گفت اگر وزارت بیکاری بفرض محال تشکیل گردد ، اولا خود جناب وزیرصاحب در هر روز که با مردم سه ملاقات داشته باشد صاحب سه تحفه چپن میشود اگر ۶۵ روز در سال را تفریح کند در ۳۰۰ روز سال میتواند نهصد چپن حق حلال را از آن خود کرده حتا میتواند به خارج صادر نماید .ثانیا جوانان بیکار که درچهار راهی کارته پروان ،دهن چوک سپاهی گمنام ،چهار راهی دهمزنگ ،میرویس میدان وسرای مندوی که از بام تا شام در انتظار کار نشسته اند با استفاده ازین فرصت طلایی استفاده اعظمی نموده خوب فکرکرده میتوانند  .
ودر رابطه به حقوق و آزادی ها ی فردی گفت هرکس میتواند هر کاری بکند بگونه مثال مریض میتواند خوب بنالد ،مرده دار هرقدر بخواهد گریه کند گدا هرقدر تواند گدایی کند ،دهقان میتواند در زمین خود گندم شانی کند ویا نهال بکارد . هم چنان مظاهرات واظهار سخن آزاد است واما در رابطه به گوش ، گوش که هست یک ملکیت شخصی است  نمیتوان از شنیدن فریاد ها زیاد توقع نمود ونباید سختگیری کرد هرکس شنید دلش نشنید میلش . ریس اداره حل پرابلم ها افزودند که  در رابطه به کمبود آب نظر ما ثابت است ، اگر خدای نا خواسته آب دریا ها ، جویبار ها ویا کاریز ها خشک شود . برای زنده جان های ذومعشیتین ، زمین در نظر گرفته میشود تا باقی عمر خویش را در خشکه سپری نمایند واین به محیط زیست هم خوب است . موصوف در عرصه تجارت گفت نظر به طرح اداره ما ، دهاقین مکلف نیستند که خود را خسته ساخته چیزی بکارند ،مواد مخدره میرود ، گندم می آید . در عرصه تجارت فرمودند مطابق به پلان انکشاف اقتصادی وبازر گانی اگر در هر پنجصد متر سرحدات کشور یک راه گمرکی با اداره آن ساخته شود تا چوب چهار تراش وسنگ های قیمتی براحتی راه خود را به خارج باز کند ودر عوضش  مال تالپت پاکستانی واضافه برش ایرانی وارد گردیده بازار رونق می یابد ودر عرصه صنعت گفتند که در حال حاضراصلا ضرورتش نیست .وقتی جهان خارج برای ما کار وتولید کند پس چه حاجت که ما خود را خسته کنیم . از وی پرسیدم که در عرصه معارف ودرسهایی از افتخارات اجداد ونیاکان ما چی پیشرفت هایی وجود دارد ریس با عصبیت گفت در پشت مرده ها گپ زدن خوب نیست . ودر بخش ریاضیات فرمودند که شکر الحمدولله سوالات ریاضی ،فزیک وشیمی را با تیلفون همراه حل کرده میتوانیم وانترنیت کار ما را آسان کرده ومغز ما را استراحت خواهد داد . موصوف در اخیر با شعار زنده باد حکومت وحدت ملی حرفهایش را به پایان رسانید .