ariana

ariana

Friday, October 17, 2014

بازی خطرناک دیګری غرب

انجنیر فضل احمد افغان
ایجاد ګروپ جدید افراط ګرا بنام خراسان
هموطنان ګرانقدر و با هوش من بیست سال قبل یعنی بتاریخ ۲۸نومبر۱۹۹۴م با درک اوضاع درمادروطن ودسائیس دشمنان معروضه ذیل را که منعکس کننده تشویش من بود
خدمت جناب دانشمند محترم داکتر صاحب هاشمیان جهت نشر به مجله وزین آینه افغانستان برای تحلیل اوضاع سیاسی افغانستان و منطقه ارسال داشتم که جنابشان لطف فرموده در همان وقت به نشر آن اقدام فرمودند،که اینک قبل از تحریر مطلب عنوان فوق مضمون مؤرخ ۲۸نومبر۱۹۹۴م خود را که عنوانی جناب داکترصاحب ارسال داشته بودم در ذیل خدمت تقدیم و سپس به اصل مطلب امروزی میپردازم.

>
                                                                                                                                                                                        
"برادر عزیزالقدر محترم داکترصاحب ها شمیان سلام.
به آرزوی صحت و سلامت جناب شما از رسیدن نامۀ شما و کتاب محترم غمخورصاحب با عرض تشکرات قلبی ام اطمینان میدهم برادر گرامی در این اواخر چندین بار در پروگرامهای تلویزونی فعالیتهای بعضی از اعضاۀ سازمانهای بین المللی مسلمانان بنیادگرا را با کلاهای پکول و لباسهای ملی افغانی در نقاط مختلف جهان دیدم و از فهوای گفتارهای شان چنین فهمیدم که یکتعداد از رهبران احزاب هفت گانه آگاهانه و یا غیر آگاهانه در قید چنگالهای خون آلود سازمان بین المللی مسلمانان بنیادگرا ( فندا میندا لیستها) اند که از آغاز تأسیس آن و مخصوصآ بعد از تجاوز بیشرمانه روسها بمادروطن عزیز ما برای رسیدن اهداف طویل المدت تحت تربیه گرفته شده و از آنها بحیث رهبران مراکز تربیه تروریستی بمنظور پخش مرامهای شان استفاده میشود.
از جنایات دونیم سال اخیر شان در افغانستان چنین معلوم میشود که هیأت رهبری سازمان مذکور به این عقیده رسیده باشند که از افغانستان بحیث یک مرکز عمده و اصلی فعالیتهای شان استفاده نموده از یکطرف به قاچاق چرس ,تریاک و سنگهای قیمتی بنیۀ اقتصادی سازمان را تقویه و از جانب دیگر از آنجاه به پخش و توسعه مرامهای طویل المدت  خویش در افغانستان و دیگر نقاط جهان به پیش بروند و تحت یک پلان منظم به رسیدن به این آرزو با دست وگریبان نمودن رهبران قدرتطلب با یکدیگر بالای گرفتن قدرت میخواهند افغانستان را از نگاۀ اقتصادی ,اجتماعی , سیا سی , نظامی و کلتوری بیک گودال سیاه و تاریک و بد بختی تبدیل و سپس برای تطبیق مرامهای شوم شان با استفاده از دستنشانده گانشان از نیروی جوانی را که در شانزده سال اخیر تحت تربیه گرفته اند و آنها هیچ دانش از اسلام و جهان امروزی ندارند کور کورانه و غیر مسئولانه تحت نام مقدس اسلام و اینکه اسلام سرحد ندارد و سرحد را نمی شناسد به پیش بروند.
چنانچه تخریب مراکز تعلیمی ,کلتوری و اجتماعی در افغانستان و بی اهمیت دانستن حاکمیت ارضی , حاکمیت ملی افغانستان و قتل عام دوامدار اثبات خوبی برای این ادعای بنده میبا شد.
من این موضوع را بخاطری تحریر نمودم  که تا حال به این ارتباط سیاستمداران  و دانشمندان  ما تماس نگرفته اند لهذا اگر از خواهران و برادران اهل نظر خواهش شود که با دلایل واستدلال علمی جریانات دونیم سال اخیر افغانستان را در آینۀ وا قعات امروزی جهان تحلیل و ابراز نظر فرمایند که مسؤل حوادث و جریانات غیرانسانی و بشری درافغانستان آیا امریکا و یا کشورهای همسایه افغانستان بشمول عربستان سعودی میباشند و یا سازمان بین المللی مسلمانان بنیادگرا میباشد.
به آرزوی مؤفقیتهای مزید جناب شما.
باتقدیم احترامات فائیقه. "
حال با ذکر مطالب فوق میخواهم بحضور هموطنان ګرامی و وطندوست افغانم عرض بدارم که امروز من تصادفآ با سه لینک ذیل بر خوردم و با باز نمودن و خواند آن موهای سرم خیست و مرا معتقد ساخت که اندیشه های بیست سال قبلم و سپس که بعد از اولین سفر مؤرخ۲۰فبروری ۲۰۰۵م  جان مکن و هلیری کلینتن به کابل و طرح ساختمان پایګاهای نظامی امریکا در افغانستان با آقای حامد کرزی بود بتاریخ ۲۵ فبروری ۲۰۰۵م طی مکتوب سرکشاده عنوانی رئیس جمهور امریکا جارج دبلیو بش اقدام امریکا،سازمان ملل متحد و مقاله مؤرخ ۲۸فبروری ۲۰۰۵م تحت عنوان "پیشنهاد ساختمان پایګاهءنظامی اظلاع متحدهخ امریکا در افغانستان" محکوم و نیز بتاریخ ۱۷مارچ ۲۰۰۵م اندیشه خود را در مقاله تحت عنوان "غلامی یا آزادی" ابراز داشتم که در اکٍثر جرایدخارج مرزی بشمول مجله وزین آینه افغانستان به نشر وهموطنان خود را از دسیسه بزرګ اضلاع متحده امریکا که عبارت از تجزیه مادروطنما میباشد مطلع و هوشدار دادم  و امروز که نوشته های ذیل را با ذکر نام خراسان در لینکهای ذیل میخوانم چنین معلوم میشود که با امضاء موافقه امنیتی مؤرخ سی سپتمبر ۲۰۱۴م بین دولت افغانستان و اضلاع متحده امریکا و ایجاد پدیده سیاهء دیګری از افراطګرا به اصطلاح مسلمان تحت نام "داعش" پلانهای شوم غرب در افغانستان و منطقه خداناخواسته نزدیک به عملی شدن است من نمیخواهم بیشتر در مورد ابراز نظر نمایم میخواهم توجه دانشمندان و تحلیګران ګرامی هموطنم مخصوصآمفسرین سیاسی را جلب تا با مسئولیت ملی، وجدانی و افغانی خود با خواندن مطالب ذیل و شرایط بغرنج منطقه شرق میانه و ایجاد ګروپ جدید افراطګرا بنام داعش و ایجاد شاخه از داعش بنام خراسان موضع را همه جانبه تحلیل و وطنداران خود را آګاه سازند چه ما و مادروطن عزیز ما در مقطع زمانی بس مهم و خطرناک قرار داریم.
خداوند حافظ و نګهبان مادروطن عزیز ما افغانستان باشد
توجه وطنداران عزیز را به لینکهای ذیل جلب می نمایم
کانادا:۱۶آکتوبر۲۰۱۴م
 
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.