ariana

ariana

Saturday, September 27, 2014

شناسنامۀ نشانه نورزاد ابراهیمی گویندۀ با آواز رسا وگیرا

نشانه ابراهیمی درسال ۱۳۶۹ ترسایی درکابل به دنیا آمد و درخانواده‌ای نوگرا و فرهیخته بزرگ شد. پدرنشانه ابراهیمی استاد دانشکده شرعیات دانشگاه کابل ومادرش سابق استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل ودرحال حاضر دریکی از لیسه های شهر کابل آموزگار است.
بانو ابراهیمی درسال
۱۳۸۴ خورشیدی از لیسه ملکه ثریا شهرکابل فارغ شده و در کنار درس مکتب از صنف ده الی دوازده در یکی از کورس های زبان انگلیسی به نام کورس"نظر زلمی" بحیث استاد زبان انگلیسی کارکرده .
پس از سپری کردن آزمون کانکور در سال ۱۳۸۵ خورشیدی وارد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل شد. در آن زمان امید وآرزوی زیادی برای ایجادیک افغانستان با ثبات و مرفه در مردم شکل گرفته ولی هنوز تعصب جنسیتی و تلقی شدن زن به عنوان جنس دوم در جامعه سنتی افغانستان حاکم بود اما نشانه ابراهیمی به تحصیل خود ادامه داد. هرچند ادبیات زبان انگلیسی رشته مورد علاقه او برای تحصیل نبود ولی با آن هم ادامه تحصیلات عالی را  برای خود منحیث یک زن مهم تلقی کرد. به کسب اموزش ادامه دادم، تا بتوانند از هر راه ممکن در آینده ممد خوب برای خود، خانواده و زنان افغانستان باشد. "
طوریکه به همگان روشن است که در جنگ های سه دهه گذشته بیشترین آسیب را زنان دیدند، زنان از تحصیل باز مانند، در خانه ها قفل مانده فرصت تحصیل را پیدا نکردند و تاکنون بهای این عقب مانده گی را می کشند.
تامین برابری در جامعه مثل افغانستان و مبارزه برای احقاق حق مشروع زنان مبارزه است که تنها از طریق کسب علم و دانش مسلکی ممکن است و زنان افغانستان باید به این موضوع به عنوان یک اصل زنده گی بپردازند.
." بانو ابراهیمی از کودکی نسبت علاقمندی خاص که به ژورنالیزم داشت همزمان با ادامه تحصیل در دانشگاه در یکی از رادیو تلویزیون های خصوصی به نام "نورین" به کار آغاز کرد. در این شبکه بیشتر مسولیت گویش خبر را به پیش می برد و در کنار آن، ترجمه
خبرهای انگلیسی به زبان دری نیز جزء مسولیت هایش بود.
 
بانو نشانه ابراهیمی درنتیجه تلاش، پشت کار و دیدگاه های مبتکارانه سه بار از سوی این شبکه تقدیروموفق به کسب جوایزگردیده بود.
او در سال
۱۳۸۹ از دانشگاه کابل فارغ شد و با یکی از تلویزیون های خصوصی دیگر به نام تلویزیون "1" به کار آغاز کرد. از همان سال تاکنون دراین تلویزیون گرداننده خبرهای دری و مجری سرویس خبری شامگاهی "۵:۴۵" این تلویزیون هست و نسبت مصروفیت های خانواده گی تنها نیم روز با این شبکه کار می کند.
در سال
۲۰۱۳ پارلمان افغانستان نیزنشانه ابراهیمی را به دلیل گوینده گی موفقانه خبرها مورد تقدیر قرار داده و تحسین نامه از این نهاد قانون گذاررا دریافت نموده است.
. نشانه ابراهیمی با وجودی که چندین بار مورد تهدید هم قرار گرفته اما بدون هیچگونه هراس و بدون وقفه به کار خود ادامه داده است.
در سال جاری "
۲۰۱۴ " بحیث کارمند ممتاز بخش خبر تلویزیون "۱" معرفی شد و از سوی این شبکه مورد تحسین و تقدیر قرار گرفت. در سال های اخیر با یونما(اداره معاونت سازمان ملل متحد) و جامعه مدنی نیز همکاری های داشته و گاه گاهی در نشست این نهاد برای مشوره در مورد زنده گی سیاسی زنان افغانستان،چالش ها و فرصت های فرا راه زنان شرکت کرده .
بانو نشانه آرزو می کند که درآینده هم بتوانم با گذشت از فراز و نشیب های زنده گی در افغانستان به کار خود ادامه داده و یک عضو فعال جامعه خود باشد تا دیگر دختران و زنان افغان هم جرات گرفته و بدون هیچ نوع هراس و مشکلی بتوانند با شجاعت تمام وظیفه
بیرون از منزل را هم به پیش برند.
بدبختانه مردان وزنان افغانستان به این عقیده هستند که زن تنها مسوولیت خانه را بدوش دارد ،اما زن جدا ازاین که می تواند یک دختر خوب، خواهر مهربان و مادر شایسته به فرزند خود باشد نیز حق دارد در جامعه خود نقش فعال داشته و در زنده گی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی سهم خود را در کنار مردان اداء نماید. در کنار سهم گیری مبارزه در بیرون از منزل زن باید به مسوولیت های خانه در برابر فرزند، همسر و منزل خود نیز رسیده گی کند تا بتوانند موقف خود را در جامعه و در زنده گی خانواده گی نیز حفظ کند. نشانه ابراهیمی پس از فراغت از داشنگاه در سال ۱۳۹۰ ازدواج کرده وثمرۀ این ازدواج یک پسرکوچلواست. همسرم نیز عضو خانواده مطبوعات و رسانه های افغانستان و از ژورنالیستان فعال جامعه است، در کنار مادر و پدرم همسرم نیز نقش به سزای در پیشرفت زنده گی مسلکی ام به عنوان گوینده فعال داشته و آنان همواره مرا به پیشرفت زنده گی تشویق کرده اند.
نبانو نشانه می گوید:
در جامعه که ما زنده گی می کنیم یک دختر و یک زن به تشویق و همکاری خانواده خود نیاز جدی دارد. من از دیگر خانواده ها نیز تقاضا میکنم در رشد استعداد دختران شان تلاش کنند و مادران در آینده به جامعه تقدیم کنند جامعه سالم و مرفه به بار اورند، این یک امر انکار ناپذیر است که اگر مادر تحصیلکرده و اموزش دیده نباشد نمیتواند به عنوان نخستین معلم انسان، فرزندان با علم و دانش و ملبس با اخلاق نیکو برای خدمت به جامعه و انسان های روی زمین تقدیم کنند
.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.