ariana

ariana

Tuesday, September 9, 2014

غروب یک خورشید

عبدالوکیل کوچی 
 بانوی پیشتاز جنبش انقلابی افغانستان به جاودانگی پیوست
این بارخورشید آزادی در پهنه ابرهای تیره مرگ ، فرو رفته ودر افقهای جنبش انقلابی وداد خواهانه کشورما غروب کرد . ابر مبارز فرهیخته ،بنیاد گذار نهضت رهایی بخش زنان افغانستان ،مبارز خستگی نا پذیر جنبش انقلابی کشور محبوب ما افغانستان،
 
 
 
یکی از پایه گذاران برآزنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بنیاد گذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ، پرچم دار استوار تساوی حقوق زنان با مردان ویگانه با نوی پیشوا وانقلابی واقعی رهایی زحمتکشان کشور از یوغ استبداد ،استثمار وستم طبقاتی ، وکیل وپیشوای مردم شهر کابل وعضو انقلابی فراکسیون پارالمانی ح د خ ا در ولسی جرگه ، عضو بیروی سیاسی کمیته مرکزی ح د خ ا، وزیر امور اجتماعی ، وزیر تعلیم وتربیه ،رییسه سازمان صلح وهمبستگی جمهوری دموکراتیک افغانستان ،پیکار جوی تزلزل نا پذیر ،آهنین اراده وثابت قدم در راه اندیشه های رهایی انسان زحمتکش دکتوریس اناهیتا راتبزاد ، با تاسف و آلام فرا وان زندگی را پدرود گفت . مرگ این قهرمان زن در تاریخ مبارزات خلق کبیر افغانستان برای جنبش انقلابی وداد خواهانه کشورما یک ضایعه بزرگ وجبران نا پذیر می باشد . بدین مناسبت اینجانب تسلیت عمیق خویش را به خانواده نجیب شان وبخصوص محترمه زرغونه جان ناهید ورفقای همرزم ورهروان راه آرمانهای جاودانه شان ابراز داشته ،روانش را شاد ، یاد وخاطراتش را گرامی میدارم .
زنده یاد داکتر اناهیتا راتبزاد حیات وزندگی پر بار خود را در راه مبارزه برای آزادی خلقهای ستمدیده افغانستان وقف نمود .دکتورس اناهیتا راتبزاد همرزم صدیق واستوار رهبر ح د خ ا زنده یاد ببرک کار مل پرچمدار صدیق انقلابی ،نماد شجاعت وسمبول مبارزه طبقاتی در راه رهایی خلقهای ستمدیده افغانستان بوده وبرای همیشه چون ستاره تابناک میدرخشد .
بنا بر آن  شاد روان داکتر اناهیتا راتبزاد ، این گرامی ترین مادر جنبش انقلابی  مردم افغانستان را مرگ هرگز ساکت کرده نخواهد توانست بلکه او زنده است در اندیشه های خلاقانه انقلابی و آموزه های والای جاودانه خود زنده وماندگارخواهد بود . تجلی اندیشه وتبلور آموزه ها ی این مادر فرهیخته ، این سمبول صلح  ، آزادی ودموکراسی در قلب های فرزندان صدیق راه آرمانهای والای خلق ستمدیده افغانستان فروغ جاودانگی داشته و
در افقهای بینش نسل جوان کشور با طلوع دیگری پرتو افگن راه ورسم کوی انسانیت خواهد بود .
روحش شاد باد
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.