ariana

ariana

Thursday, September 4, 2014

:نظام برده گی یا آغاز فرمانروائی مرد برزن

شیرین نظیری
همان گونه که می دانیم زنان صرف نظرازاین که به چه طبقه یی تعلق داشتند و به هرحالی که بودند،به خاطر جنسیت شان درنظام برده گی تحت کنترول، استثماروستم مردان قرارمی گرفتند. این سلطه که برپایه جنسیت قرارداشت سیستم مرد سالاری نامیده می شد و دامنه آن بسیار فراتر از یک طبقه اجتماعی معین می رفت.

از آغاز دوره پدرسالاری به بعد زن موًظف شد که عفت خود را قبل و بعد ازازدواج حفظ کند و مطیع و فرمانبردار همسرخود باشد.
با پیشرفت مالکیت ، زنا که، در گذشته ها گناه کوچک به شمار می رفت درزمره گناهان بزرگ قرارگرفت. درحالیکه نصف ملیت های ابتدائی به زنا چندان اهمیت قایل نبودند ، هنگامی که مرد به مالکیت رسید نه تنها از زن صداقت و وفاداری کامل می خواست ، بلکه او به این نکته متوجه شد که زن نیزجزملک او می باشد وحتا وقتی که زن خود را از راه مهمان نوازی ، به همخوابه گی مهمان وا می داشت ، این عمل را از آن رو می کرد که زن را روحاً و جسماً ازآن خود می دانست.
پایان این همه جفا به حق زن به جائی رسید که زن را مجبورساختند ، با سایر اشیای مرد پس از مردن مرد، درقبر برود و با او یکجا دفن شود.                                      
در نظام پدرسالاری مجازات زنا با مجازات دزدی یکسان بود. گوئی زنا نیزتجاوزی نسبت به مالکیت محسوب می شد ، این مجازات که در قبایل ابتدائی چیزی چندان قابل اهمیتی نبود. تا پاره کردن شکم زن زنا کار، پیش رفت. چون درطی قرون متوالی زنان براثراقدام به زنا مجازات های سخت چشیده اند اینک حس وفاداری زن نسبت به همسرحالت استقراری پیدا کرده و جز ضمیراخلاقی او گردیده است. تعدد زوجات امری عادی بود ومرد بی زن مقام ومنزلتی نداشت.                                                   
درکمون اولیه برای زنان، نازا بودن ننگی عظیم بود. ازکف دادن بکارت عیب نبود.                                                                       
حتا اگر زنی قبل ازازدواج فرزندی می آورد ، زودتر مردان داوطلب  زنا شوئی با او می شدند و در برخی قبایل چون داماد عروس خود را بکر" دوشیزه ، دختر ، تازه و دست نخورده" می یافت نگران و برآشفته می شد و مادرعروس خود را بباد نا سزا می گرفت. ولی این  آداب و سنن پس از استقرار مالکیت فردی تغییرکلی یافت، پس ازآنکه مرد مالک زن شد می خواست این مالکیت به پیش ازازدواج اوهم ارتباط داشته باشد و بدین ترتیب عفت  زن مورد توجه قرارگرفت وعلامت امانت و وفاداری زن به همسرگردید ولی چنان که گفتیم مردان هرگزخود را به هیچ اصلی مقید نکرده اند و نمی کنند.  
ویل برانت محقق امریکائی مینویسد: " درتمام ادوار تاریخ حتا یک نمونه یی نمی توان یافت که اجتماعی ازمرد خواسته باشد که تا موقع ازدواج عفت خود را حفظ کند و درهیچ یک از زبان های عالم نمی توان لغتی یافت که معنی آن " مرد بکر " باشد.                                          
هاله بکارت همیشه برگرد سروصورت دختران دیده می شود و از بسیاری جهات سبب خرد کردن و ازپا درآوردن دختران شده است." دردوره برده گی غلام را جزو دارائی خود می دانستند و در بهره کشی و کشتن و فروختن او آزاد بودند، غلام حق نداشت زنی اختیارکند ، بلکه ارباب هر وقتی که لازم می دانست زنی را دراختیار او می گذاشت تا از راه بچه آوردن و ازدیاد نسل نمودن، برتعداد غلامان خود بیافزاید، طبقات حاکم آن دوره وحتا متفکرینی چون ارسطو غلام را انسان نمی دانستند. بلکه آنها غلام وکنیز ارباب خود بودند وارباب هر زمانیکه می خواست .آنها را به همخوابه گی خود و یا دیگران درمی آورد. اربابان، برده گان را ابزار ناطق وجاندار می شمردند. برده به عنوان شی قابل خرید و فروش بود وبرده دارصاحب جان برده نیزبود.
زن را مانند غلامان مرد وحیوانات جزمالکيت خصوصی خود می دانستند وبرده داران هروقت  طبق دلخواه  خود، زنان  را مورد خريد و فروش  وغیره قرار می دادند.  زنان را  به مردان ديگر به قرض و يا بطورهديه و کرايه می دادند . اگرکوچکترين خطایی از زنان سرمی زد، مردان برده دار،زنان را به درخت می بستند وشلاق می زدند و حتا درمواردی هم زنان و برده گان مرد را کشته و يا زنده به گورمی کردند.
درعصراستبداد برده گی، طاقت فرساترين وسنگين ترين کارها  را هم  به عهده  زنان و برده گان مرد می گذاشتند که در اين راستا  دو راه  وجود  داشت:  يکی اين که ، زنان درجريان دشوارترين کارهای اجباری  برده داران  و مرد سالاران ، جان های عزيز شان را از دست می داند و ديگری آن بود که  زنان مظلوم  ناگزير دست  به خود کشی  می بردند، تا از شکنجه های متداوم یک و یکبار نجات یابند.              
اگرچه صورت بندی اجتماعی – اقتصادی برده گی به مثابه یک مرحله تاریخی تکامل اجتماعی از بین رفت ؛ ولی وجود برده با وصف قیام های بزرگ آن، به شکل های مختلف در دوران بعدی آن یعنی فیودالیزم ، حتا تا این زمان درمستعمرات ایالات متحده امریکا و بریتانیا وجود داشته است.       
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.