ariana

ariana

Wednesday, September 3, 2014

آبروی من

فردیانا-- ظریفه
ز دست حیوان صفتان , من چرا آلوده شدم؟
عزتم پایمال گردید , من چرا شرمنده شدم؟...
دامان پاک من عزت , حجابتم بود
دامن دریدن آنها ,من چرا شکنجه شدم؟
دمید ابر ی ظلمت در عین طراوتی من
ناکام زهرخیالم ,من چرا افسرده شدم؟
در تار تار وجودم درد و فغان بسیار
رسوا در تن خویش, من چرا آگنده شدم؟
کنج قفس سینه غمی دیگر شد پنهان
همرای دیگران هم ,من چرا بیچاره شدم؟
تاریک شد دنیایی طراوت ,عیش ومستی
مرگ شد عزیز دردم, من چرا پژمرده شدم؟
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.