ariana

ariana

Saturday, September 20, 2014

:مبارز جسور و سنت شکن

نجیبه آرش
مرحوم داکتراناهیتا راتب زاد زن دانشمند،فرهیخته،مبارز جسورو طرفدار آزادی، برابری زن، عدالت وصلح بود۰او درتمام گیردار زنده گی هرگزاز نبرد آزادی برای زنان افغان نیاسود۰ او تنها موقف زن را در جامعه تشریح نکرد بلکه برای آزادی زنان رزمید، او کمک کرد به زنان تا خود را بشناسند و موقف خود را درجامعه تثبیت نمایند .
 و برای بهتر شدن زند ه گی خود مبارزه کنند و خود تصمیم بگیرند و زنجیراسارت سنت های پوسیده را به دوراندازند.
داکتراناهیتا راتب زاد در تمام ایام دلهره انګیز مبارزات تمام فرزندان وهمقطاران خود را به ایستاده ګی و مقاومت برای اعاده حقوق تلف شده شان فرا میخواند۰ او سیمای بزرگ و درخشان و مبارز نستوه علیه استبداد و ستمگری مشعل دار راه مبارزه مردم رنجدیده و فقیر کشور ما بود۰ او در اعتراض علیه بیداد گران گام استواری برداشت۰
داکتر اناهیتا راتب زاد برای نخستین بار بغض در گلومانده زنان افغان را فریاد کرد و تشکل و بسیج زنان را در یک سازمان توده ی خود زن ، امر جدی برای آزادی زن خواند و در سال ۱۳۴۴ هجری با تعداد همفکران خود اساس سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان را پایه گذاری نمود۰ که به زودی درعرصه های پیکار انقلابی در سنگر های داغ مبارزات علیه استبداد و ستمگری، زنان جوان را با خود هم عقیده ساخت، و سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان تحت رهبری خردمندانه ایشان در بین اقشار وسیع زنان راه گشوده و پیام صلح ، آزادی ، برابری و مساوات را تا دل قریه ها پیش بردند۰ هدف والای س د ز ا مقابله با ستم، بیعدالتی و جنگیدن برای حقوق برابر زنان با مردان بود۰ که تا حدودی درسیاست های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی دولت در دهه هشتاد وضاحت دارد۰
داکتر اناهیتا راتب زاد نه تنها رییس س د ز ا بود بلکه او یگانه زن مقتدر عضو بیروی سیاسی ح د خ ا و ریس سازمان صلح و همبستگی نیز بود
۰
بنا  نه بود داکتر اناهیتا راتب زاد یک ضایعه جبران نا پذیر است و درین لحظات اندوه و غم به رفیق جمیله ناهید و سایر اعضای فامیل شان و به تمام همسنگران روز های دشوار زنده گی تسلیت ابراز می دارم ۰
یاد و خاطراتش همیشه با ما خواهد بود                        شریک اندو تان نجیبه آرش                   
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.