ariana

ariana

Tuesday, September 23, 2014

( پیراهنی در سرما ٠٠٠ )

( ح.كوهستاني ).
اهدا به همشهري خيمه نشين شهر كابل.
همشهري خيمه نشين من !...دل سرما ديده ات
مرا ميلرزاند
كودك برهنه ات

در کنار جاده هاي يخزده،
گلاويز با گرگ سرما
آدمک برفي ميسازد
آه بی هیزم مادر
با خشم گرسنگی
در اجاق کور زمان
می سوزد
و باد بيرحم
گيسوان اشفته اش را
مثل سرنوشت اش ، به بازی میگیرد
از سقف آسمان
بر هستی اش ، خاكستر نيستي ميبارد
و كلبه ی تبدار
در باد می لرزد
فریاد ، اشكی می شود
بر گونه بی خنده ی پدر بيمار
تکرار تلخ
فقر، امام شهر سيه روزان است
كه بر گوش هر نوزاد سرمایی
اذان صبر می خواند
اي كودك درد !
اي زاده قهر خدا !
اي بار سنگین بیگناهی
بر شانه های کوچک دنیا !
اي نشانه ی مرگ انسانيت !
آيا زمستان تنت را ، تموز ی خواهد بود ؟
سوگند به تو اي مادر دلخسته !
این را به خاطر بسپار
كه اتش آه تو ،
جهنم این نسل گنهكار است.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.