ariana

ariana

Wednesday, September 3, 2014

اشــرف مخــلوقــات

اگــر این خوکان دو پا اشــرف مخــلوقــات اند پس صــد بار رحمــت باد بر همــه خــوکــان چــار پا!
هفته قبل در شهرکی در جنوب فرانسه یک حادثه نهایت حزین و دلخراش رخ داده که قلم از وصف آن اظهار عجز می کند و خواندن آن هم برای هر انسان با احساس و با وجدان امری بس دشواریست
 
 
داستان ازین قرار است که یکتعداد مردان ولگرد نیمه های شب در یک دیسوتیک شهر رفته به رقص و پایکوبی می پردازند و بعد از نوشیدن مقدار زیادی مشروبات الکهلی مست و نشه شده به اذیت و آزار زنان و دختران می پردازند که فورا از طرف محافظین و نیرو های امنیتی دیسکوتیک از آنجا اخراج می گردند .
 آنها در حالت مستی عربده زنان به خیابان های شهر قدم می زدند که نا گهان در یک سرک دور تر از مرکز شهر چشم شان به چار زن جوان می افتد که لباسهای کوتاه و سکسی بتن داشتند و به سمت همان دیستوتیک روانه بودند ، ایشان بی مهابا بسوی آن زن ها حمله ور شده و با زور آنها را در پارک کنار جاده برده ساعت ها ایشان را در آنجا نگهداشته و چندین بار بالای شان تجاوز جنسی انجام میدهند آنهم به شکل خیلی خشن و وحشیانه طوریکه بعدا همه به شفاخانه شهر انتقال داده شده و یک دختر جوان شانزده ساله در اثر همان تجاوزات خشونتبار و حیوانی جان خود را از داست میدهد
 
خبر این حادثه دلخراش و داستان المناک در مطبوعات فرانسه به سرعت گسترش یافته و به شدت مورد نکوهش همگان قرار گرفته و عده ای آرزو کردند که کاش در فرانسه نیز مانند امریکا مجازات اعدام وجود میداشت تا این لکه های ننگ دامان بشریت به جوخه اعدام سپرده می شدند
درین میان تبصره یک روزنامه عربی زبان از مسلمانان فرانسه خیلی جالب و قابل توجه بود که به حادثه دهشتناک فوق با عینک مذهبی نگاه شده و حادثه از دید اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است
 
روزنامه مذکور چنان به تبصره آغاز می کند که علت اصلی وقوع چنین حوادث دلخراش را بی بند و باری جوانان و دوری ایشان از تعالیم دینی قلمداد کرده و ادامه میدهد که به یقین کامل چنین حوادث ناگوار و مغایر کرامت انسانی در کشور های اسلامی که مردم از برکت تعالیم اسلامی از ین لانه های فساد و اعمال شیطانی رقص و پایکوبی و نوشیدن شراب و استعمال مخدرات بدور اند اصلا قابل تصور نیست
خصوصا که در کشور های شرقی و اسلامی مردان به زنها به  چشم ناموس می نگرند لهذا چیزی بنام تجاوز جنسی برای مردان با ناموس آنجا کلمه نا آشنا و غیر قابل تصور است
تجاوز و اذیت و آزار زنان را که بگذاریم سر جایش که حتی کسی را جرات نیست که اسم خواهر و یا خانم کسی را بزبان بیاورد چون میداند که عاقبتش قطع شدن زبانش خواهد بود
 
در رابطه با این موضوع نمی توان از حجاب منحیث سپر دفاعی زنان مسلمان نام نبرد که با استفاده درست و حسابی آن دیگر هیچ مردی را جرات چپ نگاه کردن بسوی زن با حجاب نخواهد بود خصوصا در تاریکی شب که زن بی حجاب نتواند بدون بادیگارد از خانه بیرون شود زن با حجاب اگر با مردی غرب زده در خیابان خلوتی بصورت ناگهانی روبرو شود آن مرد بیچاره به یقین دچار سکته قلبی خواهد شد
 
در همین حادثه ناگوار جنوب فرانسه اگر تا جایی تقصیر از مردان به علت بی بند و باری های اخلاقی و نوشیدن شراب بوده به یقین که آن دختران هم با پوشیدن لباس های بی حجاب شان در وقوع آن حادثه سهم به سزا داشته اند و اگر ایشان حجاب اسلامی بتن میداشتند با اطمینان می توان گفت که نه چنین حادثه پیش می آمد و حتی بر عکس همان مردان مست و ولگرد هم از ترس فورا بهوش آمده روانه منزل شان می شدند
 
با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.