ariana

ariana

Thursday, September 11, 2014

نادیه انجمن مجلۀ شورای سراسری زنان افغانستان

شیرین نظیری
نادیه انجمن نام آشنا، نخستین نشریه پربارشورای سراسری زنان افغانستان در فدراسیون روسیه است. این مجله از سال ۲۰۰۴ ترسایی بدین سوبه صورت منظم به نشرات خود ادامه داده است. همین اکنون شماره بیست ونهم، سال هشتم آن با قطع و صحافت زيبا ومطالب نهايت سودمند توسط داکترراضیه هوتکی صاحب امتیازمجله وهمکاران ازچاپ برآمد.

مجله نادیه انجمن تا کنون برای رشد استعداد ها ،ارتقای سطح آگاهی زنان افغان ومبارزه برعلیه خشونت دربرابرزنان
راهگشا خوبی بوده است. هم چنین تا جایکه دیده شد مجله نادیه انجمن دربخش فرهنگی ، زن درعرصهً سیاست و اجتماع ، حقوق انسان، صحت وسلامت برای زنان و خانواده ها، تقبیح خشونت علیه زنان ودهها مطلب آگاهی دهنده وروشنگرانه را درطی سالهای که گذشت با دنیای عشق ومحبت تهیه و بدسترس علاقه مندانش قرارداده است.  
شماره تازۀ مجله نادیه انجمن حاوی مضامين وداشته های ارزشمندِ فراوان مي باشد. این مجله افزون بر مسايل سياسی وفرهنگی روز، در سرمقاله  پیام تبریکی هیت رهبری اتحادیه سراسری افغان ها به مناسبت عید سعید فطر، درصفحات بعدی گرامی داشت ازروز مادر،روزپدر، روزجهانی کودک،روزدختر،خشونت ها وزنان وده ها مسایل هنری ،فرهنگی، اجتماعی، صحی و زیبایی گنجانیده شده است.
مجله نادیه انجمن با دو زبان رسمی کشورنشرات دارد ودراین شماره در باره زنده گینامه شخصیت بزرگ سید جمال الدین افغانی وقتل احمد ظاهروخالده هم مطالب مهم ودلچسب بدست نشرسپرده است.
باید گفت مجله افزود برداشته های فوق،
عاری از کمی وکاستی های نشراتی وتخنيکی هم نيست.
به امید پیروزی و دستاورد های بیشمار مجله نادیه انجمن درسال های پیشرو...

 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.