ariana

ariana

Sunday, August 17, 2014

کـــرزی و جمـــبوره هـــایش

کـــرزی دســـتور کشـــتن طالـــبان ذریعـــه جـــنرال رازق را شـــدیدا محکـــوم  کـــرد و جمـــبوره هــــا  مـــانـــند همـــیش ســـر جنـــباندند
جنرال عبدالرازق اچکزی در یک حمله ای غافلکیرانه بالای طلاب کرام که همه مصرف اجرای امور خیریه و تدریس علوم دینی برای اطفال و نو جوانان بودند یکصد و هشتاد نفر آنها را نا جوانمردانه به شهادت رسانده روانه جنت کرد
 
او به اینهم اکتفا نکرده و به زیر دستانس دستور داد که منبعد به طالبان رحم نکرده و آنها را بجای دستگیر کردن فورا به شهادت رسانند
خجالتماب کرزی با استعماع این خبر ناگوار فورا فرمان دستگیری این خاین ملی را صادر کرده و به محاکم دولتی دستور داد که وی را به شدید ترین جزای ممکنه مجازات کنند
 
خجالتماب ایشان درین بابت در یک کنفرنس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت:
 
هموطنان گرامی!
من همیش گفته ام که یک افغان واقعی می تواند از هر قوم و تبار باشد و همچنین یک خاین ملی ، امروز همه میدانیم که جنرال عبدالرازق اچکزایی یک فرد پشتون است ، حتی از قندهار است پس هموطن و همشهریم است اما او که یک خاین ملی است من به هیچ وجه از او طرفداری و حمایت نمی کنم ، این باید درسی باشد برای آنهایکه ادعا می کنند که کرزی قبیله گرا و قوم پرست است و فقط منافع قوم پشتون را در نظر دارد.
 
اما جنابان محترم قانونی صاحب و خلیلی صاحب که تاجک و هزاره اند اما افغان های واقعی اند ، غیرت افغانی دارند و حافظ وحدت ملی در کشور اند لهذا ایشان هم به این خاین ملی که دستور قتل برادران ناراض و نور چشمان ما را صادر کرده بود نفرین می فرستند چون او با این عمل ننگینش نه تنها وحدت ملی کشور را خدشه دار کرده و پروژه صلح با طلاب کرام را به خطر مواجه ساخته بلکه دستانش را به خون جوانان بی گناه این کشور نیز رنگین کرده است
 
ملت افغان چنین  گناه عظیم را هرگز نخواهد بخشید و نام جنرال عبدالرازق اچکزایی برای همیش درج تاریخ کشور شده و سرمشق برای نسل های آینده خواهد شد که هر کسی باشنیدن نام او به همه خاینین ملی و دشمنان این مرز و بوم نفرین خواهند فرستاد
 
با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.