ariana

ariana

Monday, August 18, 2014

............غیرت افغانیت


ف.بری
چون به پا شد شیوهء ظلمــانیت   خدمــــــت ناکس بشــــد ارزانیت
خود بیاوردی  به سـرویرانیت    وای برحـــــال تو وحیـــــــرانیت                                خفته گردید غیرت افغانیت
 

 
 
رشک رستم بودی وگشتی زبون        عزت و شاء ن تو گردیـــــد واژگون
غیرت اسفنـــــد یار بودی  کنون         پیرو بیــــــــگانه   گشتــی   و جبون
 
                              ملک ویران تحفهء نادانیت
 
چون بدام افتادی در مکر جهـاد           بر شــــدی با هموطن  اندر  عنــــاد
دشمن از ویرانیــت گردیده شاد           عظمـــت و شاء ن وطـن دادی به باد
 
                            این نه اسلام است و نی انسانیت
 
فتنه انگیز است خصـــــم  نابــکار        چون به درگاهش فتــــادی خواروزار
رخت بست ازخانه ات صلح وقرار       نیست چون تودرجهان مسکین وخوار
 
                           لیک نشنـــاختی تو خصم جانیت
خصم  یکد یگر شدید ای غافلان           میکشیـــد بر روی هم تیــــغ  و سنان
با فریب و فتنه ســازید این زمان           نیست جز تفـــــریق و تفتین بر زبان
 
                           کشتــــــن افغان  بشــد اسانیت
 
کن  به دنیا و به خود یکدم  نظر          دیگـــــران در نعمــــت و تو در سقر 
او به راه راست شـــد فرخنده فر         تو شـــــدی مغضــــــوب درگاه بیخبر                            
 
                          پس کجــا شد  عزت  اسلامیت
 
بر سرشت مردم است حب وطن           بهر آبرویش سپــــــــــارند جان وتن
هریکی باشد  چنــــــانی تهمتن             گر شــــــــوند آزاد ازمکر و فتـــــن
 
                      فتنه انگیز است صف روحانیت
 
 
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.