ariana

ariana

Tuesday, July 15, 2014

:شناسنامۀ حبیبه عمر

حبیبه عمردرماه حوت سال ۱۳۳۹ خورشیدی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان کشود. اودرشش ساله گی مکتب رفت و پس از فراغت ازمکتب به کابل سکونت اختیارنمود. ودرکتابخانه ریاست عمومی کودکستان ها مشغول کارشد.
حبیبه عمردرجریان اجرای وظیفه با استفاده از بورس تحصیلی " در رشته تربیه و روانشناسی کودک " عازم کشور پولند گردید ودرسال ۱۹۸۳ با کسب دیپلوم اعلی به کشوربرگشت وبه حیث کدرعلمی ومسلکی مشاورتدریس مدیره کودکستان ها محل زیست گماریده شد.
بانوعمردربیش ازسه دهه اخیر،درکنار کارهای رسمی به کارهای اجتماعی اولویت قرار داده منحیث ترینردراتحادیه سراسری زنان افغانستان – مشارکت سیاسی زنان ، اشتراک در لویه جرگه اضطراری و برای توانمندی زنان دردفتراکسفام سعی وکوشش زیاد به خرج داد. همچنین اودردوره حاکمیت زن ستیزطالب ها با پشت کارزیاد توانست، دختران را که از مکتب بازمانده بودند درمنزل خود بصورت رایگان تحت تربیه و تدریس قرار بدهند او به گونه دایمی خدمت به زنان و دختران جوان را درسرلوحه فعالیت های خود قرارداده وموفقیت های زیادی را نیزتا حدی کسب نموده است.
پس ازسقوط حاکمیت سیاه طالب ها در سال ۲۰۰۱ ترسایی اونظر به لیاقت ، تجربه ، شایسته گی وپشت کارکه داشت. به حیث معاون تدریسی ریاست عمومی کودکستان ها تقرر حاصل نمود وسال های زیادی درین پست کارکرد.
حبیبه عمر, دراثنای اجرای وظایف دربسیاری از ولایات کشور مانند: هرات ، مزار شریف ، کندهار ، جوزجان ،‌پروان ، ننگرهار، لغمان ،کندز،شبرغان وسرپل سفرهای کاری داشته و تمام کودکستان های منحل شده ویا درحال نابودی را ازصفرآغاز وبا همکاری دیگرهمکاران کودکستان احیاء مجدد نموده و
همچنین او برای کسب تجارب واشتراک درکنفرانس های خارج مرز، درکشورهای ازبکستان ، تاجیکستان ، ایران ،سویس و پاکستان سفرنموده وبه غنامندی تجارب کاری وکمک به کودکستان ها افزوده است.
بانوعمر, در تمام جنگ های داخلی ودوره سیاه طالبانی درکابل زیست داشته، عشق به فرزندان این سرزمین ومحبت به میهن وهم میهنانش باعث شده که لحظۀ کابل را ترک ننموده و تا حد توان خدمت شایان را دردشوارترین روزها به زنان وکودکان کشورخود انجام داده است.
بانوعمر, نظربه پشت کاروفعالیت های بی نظیری که در اجرای وظیفه داشته است. ازسوي مقامات دولتی, موفق به اخذ تحسین نامه ها ، تقدیر نامه ها ومدال های زیادی گردیده است.
بانوحبیبه,سراسرعمرخود را وقف خدمت داوطلبانه به زنان ودختران جوان نموده ودرایجاد کورس های سواد آموزی برای زنان ، آموزش سواد به زنان ، اشتراک درنشست های زنان ، شمولیت دختران درمکاتب واشتراک درمارش های برای دفاع ازحقوق زنان وخشونت دربرابرزنان سهم فعال داشته وآن را درسر لوحه فعالیت های خود قرارداده است. اوهم اکنون نظر به باورمندی که به زنان دارد برای به وجود آمدن حقوق وبرابری زنان، دراتحادیه سراسری زنان افغانستان به کار وفعالیت خسته گی ناپذیر مصروف است.
بانوعمرازدواج نموده وثمره ازدواج شان دو دخترودو پسربوده واززنده گی خانواده گی خود راضی است.
اومی گوید: برای خوشی ،تندرستی ،صلح و خوشبختی خانواده ها ،همه وقت به درگاه خداوند متعال دعا می کنم ،تا همه مردم افغانستان دورازآسیب زمان باشند ودرصلح وصفا و صمیمت زنده گی کنند.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.