ariana

ariana

Monday, July 21, 2014

:بروی چهل هزاردخترمکاتب بسته شد

رییس معارف هرات می گوید که پس از تهدید های طالب های بی فرهنگ همه مکتب های دخترانه در این ولسوالی به روی دانش آموزان دختر بسته شدند و با این کار چهل هزار دختر از آموزش محروم مانده اند.

با آن که در سیزده سال گذشته هیچ مکتب دخترانه یی در هرات بسته نبوده و وضع معارف این ولایت زبان زد افغانستان بوده است، اما اکنون رییس معارف هرات می گوید که طالب ها در روز روشن درمرکز ولسوالی شیندند هرات وارد یک مکتب شده اند و بر دانش‌آموزان گلوله باری کرده اند.
طالبان با پخش شب نامه ها هشدارداده اند که نباید هیچ دختری دراین ولسوالی به مکتب برود. وی می افزاید که اکنون هیچ مکتب دخترانه یی دراین ولسوالی باز نیست و بیش از چهل هزار دانش‌آموز دختر در شیندند از آموزش محروم مانده اند.