ariana

ariana

Friday, July 4, 2014

:مــلا غنــی در زیر ســایه درخــت تقلــب

افغــانســتان درمســابقــات تقلــبات انتخــاباتی آســیا با دریافت مــدال طــلا به کســب مقــام اول نایل گشــت.
مسابقاب تقلبات انتخاباتی آسیا که هر پنج سال در پایتخت یکی از پانزده کشور عضو دایر میگردد چندی پیش در اسلام آباد مهد کهن تقلب و جعلکاری جهان برگزار گشت.
 
 
برای ملت افغان بسا جای افتخار و سر فرازیست که شیر مردان کشور ما بعد از شکست پاکستان در بازی های کرکت که زادگاه آن پاکستان است حالا در مسابقات تقلبات انتخاباتی که خاستگاه آن هم بدون شک کشور پاکان است سبقت گرفته و استاد قدیمش را به تعاقب روی مجبور گردانید.
 
در بین پانزده کشور اشتراک کننده سه کشور افغانستان ، پاکستان و بنگله دیش با دریافت مدال های طلا ، نقره و برنر به کسب مقام های اول ، دوم و سوم نایل گشتند.
نمایندگان حزب متقلب هر کشور با ارائه گزارش از هنرمدی و مهارت تقلباتی حزبش پرداخته و هیئت قضایی سازمان ملل متحد با شنیدن آن به ارزیابی و قضاوت در مورد اقدام کرده و در نتیجه با توزیع مدال های طلا ، نقره و برنز حق را به حق داران سپردند.
 
نماینده حزب متقلب بنگله دیش سخن از نیرنگ تازه تقلبات انتخاباتی بمیان آورده و گفت که در دور دوم انتخابات دولت با در نظر داشت بیسوادی اکثریت مردم برای جلوگیری از سوتفاهمات فقط یکنوع کارت بچاب رسانیده بود که حتی نیازی به چلیپا زدن هم نداشت ولی در عوض دو صندوق با عکسهای کاندیدان در کنار هم قرار داده بودند تا هر بیسوادی هم بتواند کارتش را در صندوق مورد نظرش بیندازد.
او گفت که ما شب هنگام با استفاده از تاریکی شب در چندین محل که کاندید حزب ما شانس چندان خوبی نداشت موفق به تبدیل عکس ها شدیم که در نتیجه بیشتر از پانزده هزار رای کاندیدای حریف در صندوق ما ریخته شده و ما برنده انتخابات شدیم.
 
بعد نماینده حزب متقلب پاکستان چنین ادامه داد که ما ایبار از یک فن خیلی قدیمی استفاده کرده و با انداختن پودر جمالگوته در غذای مامورین کمسیون انتخابات آنها را مجبور به ترک میز کار شان کرده و جوانان فعال حزب ما به سرعت برق و باد دست بکار شده نتیجه انتخابات را به شیوه دلخواه تغیر دادند و در نتیجه بیست و پنج هزار رای کاندید حریف در حساب حزب ما علاوه شده و ما برنده انتخابا شدیم.
 
در اخیر نوبت به نماینده حزب متقلب افغانستان رسید که محترم ملا اشرف غنی بادی در غبغت انداخته و چنین آغاز کرد :
این بچه های خر دلشان را خوش کرده اند که دست به تقلب زده اند به خداوند عز و جل سوگند که خر های چار پای افغانستان خیلی زرنگتر ازین خر های دو پا اند.
بعد ازین مقدمه  ادبی او گفت که ما به فضل و مرحمت الهی و اتکا به مغز های متفکر جامعه افغان نیازی به تاریکی شب و استفاده از جمالگوته نداریم بلکه ما با استفاده از فنون خاص جامعه افغانی رمه های گوسفند را چنان تربیه کردیم که ورقه های تیم رقیب را چون رشقه و شفتل نوش جان کرده و بجای پشقل برای تیم انتخاباتی ما ورقه رای بیرون دهد که در نتیجه ما به بدینوسیله به دریافت دو و نیم ملیون رای تقلبی موفق شده انتخابات را برنده شدیم .
 
نماینده سازمان ملل متحد با شنیدن سخنان ملا اشرف غنی چشمانش از حدقه بیرون شده و در کمال تعجب و حیرت گفت اگر ادعای جناب اشرف غنی واقعیت داشته باشد افغانستان نه تنها در آسیا بلکه در تمام جهان با این عمل بی نظیرش لایق مقام اول در تقلبات انتخاباتی گردیده است و جناب ملا اشرف غنی از جایش برخاسته گفت :
او بچه خر اگر به حرف های من باور نداری بفرما یک نظری بیانداز به این ویدیو کلیپ ها و نوار های صوتی تا یقینت از درستی گفته های من حاصل گردد.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.