ariana

ariana

Thursday, July 10, 2014

:گزارش غم انگيز فروش دختران در ولایت کندز

در یک داستان غم انگیز؛ عنعنات قبیله ای، فشارهای روحی یک خانواده را کاهش می دهد که به دلیل ناامیدى های اقتصادی، دختران خود را می فروشد.ازجانب دیگر، خرید و فروش دختران در جوامع سنتی، مبین این است که دختران و زنان هنوزهم در بعضی اجتماعات افغانستان به حیث مال التجاره تلقی می شوند.شازیه صدیق؛ در زیر چادری آبی رنگ، به دستان دو دختر و یک پسر کوچکش چسپیده است. این اطفال، همانند مادرشان، برای مدت زیادی تبسم بر لب نداشته اند.
رمزیه
۱۳ ساله و عزیزه ۱۱ ساله، درحالی اشک را از روی خود پاک می کنند که خواهر بزرگ، ضایعه خانوادۀ شان را توضیح می دهد: "ای کاش عزیزه و من بچه می بودیم. ما می توانستیم به شهر برویم و بوت-پالش بکنیم. کاش می توانستیم پول پیدا کنیم و جلو فروش خواهرهای کوچک مان را بگیریم."

سوال عزت 
غلام صدیق، پدر این دخترها به ظن دست داشتن با طالبان مسلح بازداشت شده است. او پیش از بازداشتش، به ظن تعبیه نمودن بمب در قریۀ یتیم ولسوالی چهاردرۀ ولایت قندوز، رمزیه و عزیزه را در بدل ٤٥ هزار افغانی (٧٦٩ دالر امریکایی)، به فردی در ولایت همجوار بغلان فروخت.
وقتی صدیق به زندان رفت و خریداران دخترها برای گرفتن آنها آمدند، مردم قریه مداخله کردند و اصرار داشتند که خرید دختران قریه از سوی بیگانه ها برای آنها بی عزتی است.
برای حل این معضل، جرگه (اجتماعی از بزرگان که براساس رسوم و عنعنات سنتی برای اجتماعات شان تصمیم می گیرد) تشکیل گردید و فیصله نمود که صوفی خان محمد، مردی که در همین قریه به سر می برد و طفل ندارد، می تواند به جای خواهران بزرگسال (رمزیه و عزیزه)، دخترک های هشت ماهه دوگانگى صدیق (راضیه و مرضیه) را در بدل ١٢ هزار افغانی (٢١٣ دالر امریکایی) بخرد. 

معامله مالی
صدیق که حالا در زندان قندوز به سر می برد، گفت که برای تامین معیشت خانواده اش، چاره ای جز  فروش دخترانش نداشت.
وى افزود: "هیچ پدری نمی خواهد که دور از اطفالش باشد؛ اما من چیز دیگری نمی توانستم."
اگرچه آمار مشخصی وجود ندارد؛ اما گفته می شود که خانواده های شمارى از طالبان که در زندان به سر می برند، همچو مصائب حزن آور را تجربه کرده اند.
صوفى خان محمد (مرد خریدار) ميگويد از معامله ای که انجام داده، بسیار خوشحال است: "وقتی این دخترها(راضیه و مرضیه) بزرگ شوند؛ من چندین برابر پولی که در بدل آنها پرداخته ام، عاید خواهم کرد؛ تا آن زمان اینها دختران من استند."

رسم فروش دختران
براساس اظهارات نادره گیاه رئیس امور زنان ولایت قندوز، زنان در تمام افغانستان (تحت نام گرفتن طويانه) به شکل امتعه، خرید و فروش می شوند.
وى افزود: "تا زمانی که ما برای ریشه کن نمودن این رسوم غیرقابل پذیرش مبارزه نکنیم، مشکلات فروش زنان و دختران از میان برداشته نخواهد شد."
شماری از گروه های جامعۀ مدنی، کمپاین استرداد مجدد دخترهای فروخته شده به مادران شان را، به راه انداخته اند.
 نجیم رحیم مدیر مسوول مجله رسانه ای و یک عضو این کمپاین، گفت که طی این ابتکار، ٢٥ هزار افغانی (٤٤٥ دالر امریکایی) اعانه جمع آوری شده؛ تا خانوادۀ صديق اطفالش را به دست آورده و حفاظت کند.
آقای رحیم افزود: "ما تلاش می ورزیم که برای این خانواده، یک حساب بانکی باز کنیم تا مردم به آن به طور منظم اعانه بپردازند."
با آن هم، جرگۀ قریه به این نتیجه رسید که شازیه صدیق مادر این اطفال، توان مالی نگهداشت اطفالش را ندارد و سرانجام اين دو دختر (راضه و مرضيه)، نزد صوفی خان محمد مى باشد.

اطفال بی مادر
از آنجا که این دختران فقط هشت ماهه هستند، جرگه فیصله نمود که صوفى خان محمد؛ اين اطفال را تا به سن بلوغ برسند، باید هر یک روز بعد، برای چند ساعت نزد مادرشان بياورد.
شازیه گفت با وجود آنکه از نبود اطفالش به شدت رنج می برد؛ اما هیچ راه دیگری برای تامین غذا، لباس و دیگر ضرورت های آنها ندارد.
وى حکم جرگه در باره فروش دخترانش به خان محمد را، پذیرفته است.
به اساس معلومات خانم صديق، جرگه همچنان فیصله نموده که هروقت صدیق (پدر این دخترها)، از زندان رها شود، می تواند اطفالش را از خان محمد دوباره خريدارى کند.
وى افزود که صديق، باید اضافه بر پرداخت مبلغ فروش، مصارفی که خان محمد برای اعاشۀ این اطفال متقبل می گردد را هم بپردازد.
براساس حکم جرگه، مصارف اعاشۀ این اطفال، در یک سال ٣٥ هزار افغانی (٦٢٣ دالر) تعيين شده است.

حرف جرگه
محمد ظاهر عظیمی، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت قندوز، گفت که به شازیه صدیق کمک مالی صورت گرفته؛ تا اطفالش را دو باره به دست آورد. 
اما مقام ها از تصامیم جرگه آگاهی ندارند و به دلیل تهدیدهای طالبان در منطقه، نمی توانند از این خانواده دیدن کنند.
خان محمد مردی که دو دختر غلام صدیق را خریده، ميگويد: "جرگه این دخترها را به من فروخت و هیچ کسی در جهان نمی تواند این را تغییر دهد. این دخترها، حالا از من استند."
* این گزارش، توسط افغانستان تودی تهیه شده است.