ariana

ariana

Tuesday, July 1, 2014

:نباید به بهانه انتخابات با سر نوشت مردم بازی کرد

عبدالو کیل کوچی
آنجا که زور سا لاري وتقلب حکمفر ماست و آنگاه که مردم در گرو ستمگران قدرت مند قرار داشته باشند ، مردم سرنوشت بهتری نخواهند داشت. تحلیل او ضاع سیاسي کشور نشاندهنده آنست که مردم افغانستان طی سه دهه اخیربا عبور از بحران عمیق سیاسی اقتصادی واجتماعی هنوز هم با چالش های بزرگی رو برو بوده وبآن دست و پنجه نرم میکنند. 
چنانچه موجودیت گروهای زورمند وتبارز قدرت از جانب واپسگرایان وگرو هک های وابسته وجاه طلب ، سود جو وغیر مسول ، در برخورد با مسله انتخابات وتقسیم قدرت ، کشور را در سراشیب بحران عمیق سیاسی فرو می برند . شکل گیری محور های مختلف قدرت واستمرار روند نا مطلوب اجتماعی ، زایش نفاق ، مرزبندی وجهت گیری های متخاصم ، وحدت ملی ، استقلال ،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی را به چالش های مهندسی شده در داخل وخارج  روبرو ساخته وبه این ترتیب شمارش معکوس زمان را در سیمای سیاسي جامعه رقم خواهد زد . درین میان مردم  مستضعف افغانستان درمیان چهار چوب قدرت های چهار گانه وچهار ضلعي متمر کز، اعم از حکومت ، گرو های زور گوی ، تیم های انتخاباتی وخارجی ها ، برغم شرایط دشوار به پای صندوق های رای رفتند وبا استفاده از رای خود عمیق ترین نفرت وانزجار شان را در برابراوضاع رقتبار کنونی وعاملین آن تبارز دادند  ..  رفتن به کار زار انتخاباتی در زیر سایه ی تفنگ وتهدید ، سلامت انتخابات را زیر سوال برده واین پرسش بمیان می آید در کشوری که اکثریت عظیم مردم آن فاقد سواد عادی ومحروم از سواد سیاسی باشند، چگونه میتوانند اولا کاندید ای مورد نظر خود را مشخص نموده وثانیا شخص مورد اعتماد شان را انتخاب نمایند . بآنکه میزان مشارکت مردم یعنی واجدان شرایط  در کار زار انتخاباتی  به تناسب کل نفوس کشور پاسخگوی سلامتی انتخابات نبوده ولی امید های معینی که وجود داشت آنهم  در اثر تهدیدات متقابل تیم های انتخاباتی وخط نشان کشیدن ها از مواضع قدرت به یاس ونا امیدی مبدل میگردد. کاندیدان ریاست جمهوری که گفته میشود با هزینه های هنگفتی وارد میدان ومبارزه انتخاباتی شده اند ، هردو تیم تا انجام کارزار انتخاباتی دور دوم از تقلب  ومهندسی شده آرا شکایت کرده  اما سوال اساسی اینجاست که میزان صلاحیت واستقلالیت کاری کمیسیون های انتخاباتی وسمع شکایات را دقیقا کی میتواند معین سازد ، اگر قانون ، پس معلوم شود که قانون در دستان کی ها قرار دارد؟ بنا بر آن پاسخ روشن است که موجودیت تقلب درجریان انتخابات ، جز اینکه به نمایش گذاشتن رای پاک مردم و بازی با سرنوشت مردم چی میتواند باشد ؟ که تاریخ به آن پاسخ روشن خواهد داد ..
به همینطور دولت هایی که در میدان انتخبات با وعده ها ، قول و قرار های داخلی و خارجی که امانت مردم افغانستان را همچون مال شخصی خود در ازای اخذ حمایت وپشتیبانی ، در معامله قرار بدهند ، آیا این  دولت ها چگونه خواهند توانست در راه منافع علیای مردم قدم گذاشته ونقش آنها در تامین منافع مردم چی خواهد بود .آیا چنین دولت ها میتوانند مستقلانه عمل کنند ؟
واضح است که دولت های دور از مردم  وغیر مسول هرگز نخواهند توانست با ر مسولیت منافع علیای مردم را تا سر منزل مقصود برسانند. برچرخ مکن حواله کاندر ره عقل + چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است ..واما یگانه راه حل نا توانی ها همانا  جلب اعتماد وهمکاری مردم وکسب آرای واقعی ملت است که میتواند  به بیچارگی ها خاتمه
داده وهر کار نا ممکن را ممکن سازد . بگونه مثال گفته میتوان ، برغم شرایط دشوار روند انتخاباتی شورا های ولایتی وتهدیات قسمی در محلات ، اکثرا نماینده گان شورا های ولایتی که مستقیما از میان مردم برخاسته و با پشتیبانی مردم در فضای نسبتا باز تر انتخاب میشوند و کارآیی بهتر آنها در میان مردم توجه وپشتیبانی عموم را بخود جلب خواهند کرد . بهر صورت طوریکه معلوم است بالعموم شرکت نسبتا وسع مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در واقع پاسخ به تلاش های طالبان وپاکستا نی ها در جهت تداوم بی ثباتی در افغانستان بوده است .هکذا شرکت گسترده زنان در انتخابات در حقیقت بیان موضعگیری ومخالفت  شان در مقابل افراطیون واپسگرا میباشد که با قبول مشکلات همگانی ، حضور خود را در کارزار انتخاباتی معین میسازند.
واما کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان . بنا به تحلیل آگاهان امور، نامزد ها ی انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان همانا ادامه دهنده سیاست های پیشین هستند که اینبار با چهره های جدید روی صحنه می آیند .
در حال حاضر بنظر میرسد که پیش داوری ها در روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چالش هایی را در پی خواهد داشت که بر مبنای آن جهت گیری های تازه ومرزبندی ها ، گرایشات شتابنده قومی ، موضعگیری های نو ظهور سیاسی ، انگیزش احساسات زبانی وسمتی از یکسو واز سوی دیگرمداخلات از خارج  و جریان سیل مهاجرت ها از آنسوی خط منحوس دیورند ( آغاز معمای تازه ایست که پیامد نا گوار آن برای مردم افغانستان پایاني نخواهد داشت ) پیا مدی که در یک چشم انداز سیاسی ، از همین اکنون از دسایس پشت پرده وتوطیه های داخلی وخارجی که گفته میشود در راه هست پرده بر میدارد ..
بنا بر آن مبرمترین هشدار تاریخی در مرحله کنونی عبارت از آن است که هر گونه حر کت غیر مسولانه در قبال اوضاع کنونی کشور وکم توجهی بر صیانت ملی ، وحدت ملی را تضعیف میکند وهر گونه تحریکات غرض آلود ودامن زدن احساسات قومی ومذهبی در همچو کشور عقب نگهداشته شده برای کشور، چون پاشیدن روغن بروی آتش جنگ تلقی میگردد وخطرات جبران نا پذیری را در پی خواهد داشت. آفریدگار تاریخ   آنهایی را نخواهد بخشید که احساسات پاک مردم را به بازی گرفته ، منافع ملی یک ملت بزرگ را فدای منافع گروهی ، قومی وشخصی خود ساخته و وحدت ملی مردم افغانستان را به خطر فروپاشی روبرو بسازند ..
بنا بر آن اوضاع کنونی کشور از همه ما میطلبد تا با فرو تنی وفدا کاری ، با همبستگی وهمدلی برای تحکیم وحدت ملی وترقی خوا هانه وعدالتخواهانه در یک صف مقدس ونیرومند مردمی در یک جبه وسیع توده یی ، در مسیر واحد جنبش ملی وسرآسری ونهایتا دریک  تشکل چپ ودموکراتیک گسترده وفراگیر،همه بسیج گردیده که بر بنیا د آن مردم افغانستان قادر به تعین سرنوشت خود گردند تا ملت آزاده افغانستان با سروری تمام تقدیرشان را بدست خود نوشته ودهقانش برای خود کاشته وبه این ترتیب وطن را ازبحران بزرگ نجات دهند . تاریخ مبارزات مردم افغانستان نشاندهنده آنست که مردم آزاده وترقی خواه افغانستان ،مومنین پاکنهاد  ومتدین افغانستان در طول تاریخ  به هر قیمتی که تمام شده است ازنوامیس ملی و سرزمین  واحد ومقدس خود دفاع نموده اند و پس ازآن هم به قیمت جان های پاک خود از سرزمین آبایی ،تاریخی وباستانی پنجهزار ساله خود از میراث کبیر نیاکان خود ،از افغانستان واحد وتجزیه نا پذیر ،افغانستان آزاد وسربلند دفاع قاطعانه خواهند کرد .  زنده باد افغانستان آزاد وسربلند
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.