ariana

ariana

Saturday, June 7, 2014

:زنده گی بشر درجامعه بدوی

شیرین نظیری
تاریخ عبارت ازمجموعه یی ازرخداد های گذشته که زمان برآن سپری شده باشد  تاریخ نویسان و باستان شناسان ، تاریخ پیدایش انسان وزنده گی اجتماعی آن را به عنوان یک جاندارمشخص ومتمایزازدیگرپستانداران درحدودی یک ملیون سال پیش ازین تخمین نموده اند
وکهن ترین اثری که تاکنون ازهیکل بشری بدست آمده است می گویند که مربوط به یک ملیون وهفتصد هزار سال پیش ازما است. ولی عمرانسان با استخوان بندی و شکل و هیات کنونی آن را از۳۰۰ هزارسال بیشترنمی دانند.
عمرتکامل یافته انسان با ویژه گی های امروزین با این پیچیده گی مغزوسلسله اعصاب وبا قدرت سخن گویی وکلیمه سازی وبیان زبانی برخی مفاهیم که درذهن داشته است ،از
۵۰ هزارسال به عقب ترنمی رود. ولی انسان های اولیه هنوز زمانی بسیاری درپیش داشتند تا به مرحله ای برسند که به مفهوم کنونی – انسان نامیده شوند.      
انسان ها درآغازخلقت خود دربرابرنیروهای طبیعی خیلی ها ناتوان وبرای ادامه بقا وحیات خود باناملایمات طبیعت همیشه درجدال وکشمش بوده اند. ملیون ها انسان درآغاز زنده گی دراثرگرمی وسردی و بی غذائی تلف شدند وشمارِمحدودی که پس ازدشواری های طاقت فرسا زنده می ماندند همواره درجستجو وتلاش برای پیدا کردن غذا، در جنگلات وسیع راه می پیمودند و درهر کجائی که دانه های خوش ذایقه نباتات، ریشه های خوش طعم گیاهان، گل ها و ساقه های لذیذ درختان و تخم های پرنده گان را می دیدند، توقف نموده وآن راجمع آوری کرده و می خوردند. هم چنان
مردان در کوه ها و صحرا های پرخطر به شکارمی رفتند و زنان افزون برمراقبت کودکان خود درمبارزه با هرگونه ناهنجاری های طبیعت و ناملایمات روزگار،درتکاپو و برای تدارک وتهیه غذا برای کودکان خود می پرداختند.تا اینکه تدریجا قسمتی از نیروهای طبیعت را مهارنمودند.
پس ازمرورسده های متوالی انسان ها موفق به کشف زراعت و اهلی ساختن حیوانات گردیدند وازوابسته گی با مواد غذائی طبیعت رهایی یافتند و در اثر کارو فعالیت زیاد، موفق به دریافت محلات مناسب، برای پیشبرد امورحیاتی خود گردیدند. این نواحی پر فیض وبرکت اکثرأ درکرانهً دریا ها و رود خانه ها موقعیت داشته وبا استفاده از آب فراوان ، حاصلات وافربدست می آوردند. بنابراین  در نتیجه گرفتن محصولات زیاد ، آب فراوان ، هوای گوارا وغذای کافی ،ازدیاد جمعیت ها نیز بوجود آمده و قبایل زیادی تشکیل شدند.همهً اعضای قبایل درین مرحله تاریخی از بام تا شام به خاطر پیش برد امور زراعت تلاش خسته گی نا پذیرمی نمودند ، باید دانست که درآغاز تقسیم کارجنسی،کارگروکارفرما، تولید اضافی وسود وسلم درمیان آن ها وجود نداشت. هرچیزی که تولید می شد جهت استفاده تمام اعضا قرارمی گرفت. هیچ یک به فکر نفع شخصی و تفوق جوئی نبود ، همه به اشکال گروهی درقبایل زنده گی مشترک داشتند روابط جنسی میان زن و مرد نیز آزاد بود، هرمرد می توانست یک زن را و یا هرزن یک مرد دلخواه خود را انتخاب کند، فرزندان تنها به وسیله مادر، شناسائی می شدند و مادرهمه فرزندان خود را وابسته به خانواده مشترک می دانست. اما هیچ پدرقادر به شناخت فرزندان خود نبود.
با گذشت زمان درین دوره تاریخی، درروابط جنسی مرد و زن قیودات، محدودیت ها و تغییراتی به وجودآمد.آن هایی که دریک قبیله زنده گی داشتند وهم خون بودند.ازدواج درمیان شان ممنوع قرارداده شد.             
درین صورت باشنده گان این قبیله جهت روابط جنسی باید سری به قبایل دیگرمی زدند ، تا جفت مورد پسند خود را دریافت می نمودند. جفت های دلخواه از دو قبیله مختلف ساعت ها و شب ها را درکنارهم، درجنگلات سپری می نمودند . این آمد ورفت ها بعضاً منجربه دوستی ها شد که البته این دوستی ها کوتاه مدت ودرازمدت بود. در نتیجه این دید و بازدید ها و بوجود آمدن  دوستی های درازمدت، زمینه برای ازدواج ها مساعد گردید ومزاوجت های گروهی به  تدریج ازمیان رفت و جای خود را به ازدواج یک زن با یک مرد داد وبدین ترتیب قدمه های نخستین خانواده های  یک جفتی پا به عرصه وجود گذاشتند و خانواده  را تشکیل دادند.


منبع: حقوق زن درگذرتاریخ
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.