ariana

ariana

Thursday, June 19, 2014

!انتخابات

دستگیر نایل
چو ار قومی یکی بیدانشی کرد
نه کِه را منزلت ماند، نه مِه را
اگر گاوی بریند در بیابان
بشرماند همه گاوانِ دِه را (سعدی)

خطاب سعدی به یکی از افراد قوم است که اگر بیدانشی و حماقت و رذالت کند، خورد وبزرگ ان قوم را سر افگنده و بی منزلت میسازد.اگر این بزرگوار در زمان ما زنده می بود و کار کرد های این قوم شرم ها و بی منزلت های معاصر با دانش را میدید که چنین کار های بیدانشی میکنند.چه احساس...ی به او دست میداد؟ امروزه از ریس دولت (حامد کرزی) گرفته تا نهاد های جامعه ء مدنی و افراد واشخاص از « رای مردم» سخن میگویند، از دموکراسی وحق شهروندی سخن میگویند، اما کارت های رای قومی را بلند کرده اند؛ آتش برتری جویی وفاشیزم قبیله یی و زبانی را شعله ور ساخته اند.مگر این « مردم!! » تا چه زمانی کفاره ء گناهان این دکانداران و تیکه داران قومی وسیاست مداران عاقبت نیندیش و مردم آزار را بپردازند؟ تا چه زمانی شهادت بدهند و شاهد قربانی فرزندان بیگناه خود باشند؟ این نظام فاسد و نابکار به سردمداری کرزی، هم خود را شرمندهء عالم کرده است و هم این کشور را دچار بحران و بی ثباتی نموده است.شرم باد، بر این شرمنده گان تاریخ!!
ای زبر دستِ زیر دست آزار / گرم تا کی بماند این بازار ؟
به چه کار ایدت جهانداری / مُردنت بهِ ز مردم آزاری !!
(سعدی)

 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.