ariana

ariana

Friday, June 27, 2014

:وطن، ای‌ سر زمین

 هما طرزی
ای‌ که از هر چه سر سبز تر است سبزه‌ها یت‌،
و ای‌ که از هر چه خاکستری تر است کوه‌ها یت‌،
و نیلگون آسمانت که به رنگ عشق است...
و زمینت پر بار تر از سینه‌های پر شیر زن بار دار !
درخت وجودم در زمین تو کاشته شد...
 
 
 
 
حیف از آن که  ثمر در دیار غیر دهد                       
ای‌ سر زمین همیشگی!
از عطر نمناک کوچه‌هایت هنوز مستم
وخیال  باد و غبار پر درد غروب‌هایت هنوز هم-
مو‌های پر موجم را به بازی می‌‌گیرد
باشد که ترا روزی با چشم سر بینم،
چون با چشم دل همیشه در کنار منی‌
نیویورک ۱ جنوری ۲۰۰۱

 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.