ariana

ariana

Saturday, June 21, 2014

:فرزند افغان

نذیر احمد « مشفق »
من هما ن  فرزند  افغا ن  وفا دارم هنوز
لا یق  این  ها نبو ده  جسم   بیما رم هنوز 
ظلم  را   در کشورم   دردست  خودم بنمود
مانع  پیشرفت  کشور  همچو قُلهَ ای صَعَوُد
 
 
دست مردم  را بخون یگدیگر چون بگوشود
جزء  سلاح  اجنبی  چیز  دیگری هم نبود
گریه  و زاری   ملت  چون   درنده  بشنود
ان میراث علم وفرهنگ همچودوزدی بربود
بی مروت  بد مکن ابره  ستم  بارم هنوز
لایق  این  ها  نبوده  جسم  بیما رم  هنوز
من  فراق زن  و فرزند  را بدیدم آن زمان
پا شکسته پـُشت خمیده بیوه زن وبی مکان
رنگ  پریده  تن  برهنه پا دردست آویزان
نزد هرکس دست بلند میکرد ومیگفت یاقیان
بس کنید ظُلم وستم چون من امید وارم هنوز

لا یق  این  ها نبوده  جسم  بیما  رم هنوز
 
دشمنم  را  می شنا سم می گذارم بعد از این
 
اجنبی باید بداند چون که کرده است این چنین
درس روس و انگلیس را تو به داورانش ببین
میشود پیدا وطن دوست همچو دراین سرزمین
 
مشت گهره  بر سر ظالم  طلبگا رم  هنوز
لا یق  این  ها  نبوده  جسم  بیما رم  هنوز
 
شر مسارم گر بگو یم  که  و طندار میکند
این  جفاء را  بر سرما  رهبری  خار میکند
هم  جفاء  بر کا بل  وآن  قعلهً ا فشار  میکند
نو  کران   اجنبی  را  بین چنین کار میکند
 
چشم براه  داروی  این چشم  بیما رم هنوز
لا یق  این  ها  نبوده  جسم  بیما رم  هنوز
 
رهبری مطلوب  ند اشتم  باخبر ازحال ما
یک  کسی  پیدا  نشده  تا که  بیند  فا ل ما
ماه را  بد تر  نموده از   گـذ شـته  سال ما
چون نموده اند غارت،هیج چیزنمانداندمال ما
منتظر یگ   ندای  خسته ای زاریم   هنوز
لا یق  این  ها نبوده  جسم  بـیـما رم هنوز
 
گرزعیم خود فروش درکشورم نا آمده بود
حرف اسلام  راسـپرکرده ورُکُوع  سجود
فا قد ازاحل مقام  رهبری  همچون  یهود
بر هر اولاد  کشور  ما جرأی  را  نمود
 
بس اسیره دست رهبری ذلیل بارم هنوز
لایق  این  ها  نبوده  جسم  بیما رم هنوز
«مشفق»در جنگهای داخلی کابل
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.