ariana

ariana

Thursday, June 19, 2014

:بازی خطـــرناک

مـــداری کـــرزی با این بازی خطـــرناکـــش کشـــور را به ســـوی جنگ هـــای داخلـــی و تجـــزیه ســـوق خـــواهـــد داد .
کرزی این مداری پارک زرنگار که از برکت نشستن مرغ سعادت بر سرش به یکبارگی از پشقاب شویی و خانه سامانی شرکت امریکایی یونیکال به تاج و تخت سلطنتی کابل دست یافت و درین سیزده سال سلطنش از بی اتفاقی و غفلت عوام  و خیانت و خود خواهی خواص استفاده شایان کرده آنقدر خورد و برد که دیگر چیزی برای خوردن و بردن باقی نماند ولی با آنهم از تاج و تخت کابل دل برکنده نمی تواند
خواست تمدید سلطنتش با وجود اصرار و پافشاری زیاد از طرف بادار امریکایی اش رد شد که این موضوع باعث شکر رنجی میان او و اربابش شده و دلیل اصلی مخالفت وی در امضای پیمان امنیتی با امریکا می باشد پس برای کرزی چاره دیگری بجز استفاده از چال و نیرنگ های شیطانی که در آن مهارت عام و تام دارد برای رسیدن به هدف باقی نماند.
 
قسمت اول و مهم این نیرنگ شیطانی گماشتن چهره های فاشیست و متعصب چون ضیا امر خیل ، ستار سعادت و یوسف نورستانی در لباس مدیران کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات بود که یکی از فرط تعصب قومی و زبانی سوگند خورده که اگر یک کلمه هم به زبان فارسی صحبت کند زبانش را از بیخ قطع خواهد کرد و دیگری همه فارسی زبانان را مهاجر و بیگانه پنداشته و فقط قوم خود را صاحبان اصلی این وطن می پندارد.
 
قسمت دوم این پلان ابلیسی بردن انتخابات به دور دوم بود که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی و امنیتی این خود خیانت بزرگ و جفای سترگی در حق این ملت بیچاره بود.
آخرین قسمت این نیرنگ شیطانی یک تیر و دو فاخته کردن یعنی برطرف ساختن اعضای متهم به تقلب در کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات و جاگزینی آنها با پنجهزار کوچنی امر خیل او کوچنی سعادت بجای آنها بود که با این کارش هم لعل بدست آورد و هم دل یار نرنجاند.              
 
طبیعیست زمان که اشخاص چون امر خیل و سعادت گردانندگان اصلی کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات باشند توقع بی طرفی از آنها یک خیال واهی و خواست طفلانه بیش نخواهد بود که به فرمان کرزی و هدایت مغز متفکر دوم جهان در دور دوم انتخابات تقلب را از شکل پرچون و صندوق وار به شکل عمده و لاری وار ارتقا داده و درین کار با چنان سخاوت و مناعت اقدام بعمل کرده اند که در بسا محلات بیشتر از نفوس آنجا برگه رای دهی به صندوق ها ریخته اند.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.