ariana

ariana

Monday, May 26, 2014

ملا کی است؟

در مــلک مـــا اساس جــهالت بــود ملا
...مفتخوار و یــاوه گو و فلاکت بود ملا
دست میبرد به طالب بیچاره عین خواب
ســر در هــوای کـار لـواطـت بود ملا


هــردم چـــکد تــفالــۀ نــسوار ز ریش او...
خــاکش بسر کـه کـان کـثافت بـود ملا
دســتخط کند بــه حیلۀ در نــاف بــانوان
بـنـیانــگــزار راۀ رذالــت بــود ملا
در جستجوی کــاسۀ حــلوای گـرم ونــرم
حاضر به هر حظیره و زیارت بود ملا
تــکفیر کند مخــالف خــود را به مـد و شد
در فــکر قبضه کــردن قــدرت بود ملا
قطر شکم نموده ز اسقاط بزرگ چوخرس
بی شرم و بی حیا و بی غیرت بــود
دارد غرض به کــار بــد و خوب دیـگران
مشغول بــه کــاروبــار دخــالت بود ملا
پــر میخورد چنان که به عــارق زدن فــتد
چون بــی خبر ز رسم نــزاکت بـود ملا
چوب و چماق و فانه و تازیانه حرف اوست
سرگرم جــور و ظلم و قســاوت بود ملا
چشمش به مــال مــردم و آهــش بلند بــه لب
چونکه دچــار رشک و حسـادت بود ملا
هر جا که اوست ز خنده وشادی نشانی نیست
بــدخــو وشــوم ومــصیـبـت بــود ملا
گاه آب دست فروشد و گاه دودی گــاه کلوخ
بــا خلق ساده دل بــه تــجارت بــود
گوید که عشق علامت کـفر است و کــافری
پیچیده در غــبــار حــمــاقــت بــود ملا
کی نیک بود ملای به جز شخص نصر الدین
"خارکش" مــرا بــروز حسـاسـیت بــود مــلا.

 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.