ariana

ariana

Monday, May 12, 2014

:چـــال پنجـــاه جمـــع یک

 کـــرزی با تعمـــیم دادن شـــرط ( پنجـــاه جمـــع یک ) به دور هـــای بعـــدی انتخـــابات را به دور پانزدهـــم رســـانیـــد

دور سوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در سال دوهزار و چارده میلادی آغاز شده بود بالاخره بعد از گذشت شانزده سال بتاریخ پانزدهم اکتوبر سال دو هزار و سی میلادی در دور پانزدهم به پایان رسیده و شهزاده میرویس موفق به کسب پنجاه و یک فیصد آرای رای دهندگان گردید 
بجای یک ساختمان قدیمی تعمیر جدید و مدرنی آباد کردن کار خیلی دشواری نیست ولی با رعایت حفظ آبدات تاریخی قسمت های ارزنده تعمیر قدیمی را حفظ کردن و با استفاده از امکانات مدرن تخنیک تعمیراتی آن را با شرایط و خواسته های زمان منطبق ساختن به یقین که کاری ساده ای نیست 
همچنین دیموکراسی غرب را با دست آورد های ارزنده آزادی مطبوعات ، انتخابات آزاد و حقوق بشرش جاگزین سنت های تاریخی و بومی سر زمین های شرقی کردن کاری خیلی دشواری نیست و نمونه های فراوان آن را در کشور های آسیایی و افریقایی ما شاهدیم اما بکار گرفتن این ارمغان های دیموکراسی غربی با حفظ ارزش های تاریخی و سنن پسندیده بومی به یقین که یک هنر بزرگ است و لا اقل چیزی ساده نیست 
سنت دیرینه و تاریخی واگذاری تخت و تاج سلطنتی از پدر به پسر و انتخاب آزادانه زعیم کشور در پروسه انتخابات آزاد زیر پرچم دیموکراسی و حکومت قانون یکی از همین مثال های دشواریست که فقط مغز متفکر فرزند برو مند این کشور جناب جلالتماب کرزی که بعد از تره کی می توان او را نابغه دوم شرق نامید  توان پیدا کردن را حل که به هر دو اصل ارج گذاشته و یکی را قربانی دیگری نکرده دارد 
ایشان با هنرمندی و مهارت خاصی که در حل معضلات مغلق و پیچیده سیاسی و اجتماعی دارند فقط با آوردن تغیری اندک در قانون انتخابات و تعمیم دادن شرط پنجاه جمع یک به ادوار بعدی توانستند که انتخابات را مدت شانزده سال به درازا کشانیده و بعد ازینکه داکتر عبدالله و اشرف غنی بعلت کهولت سن از ادامه رقابت های انتخاباتی دست کشیدند شهزاده میرویس را کاندید پست ریاست جمهوری کرده و با استفاده از تجارب شانزده ساله انتخابات و تقلبات انتخاباتی موفق شدند که برای او پنجا و یک در صد آرا را بدست آورده و او را رسماً به کرسی ریاست جمهوری بنشانند 
می بینیم که جناب ایشان سنت دیرینه و عنعنوی انتقال تاج و تخت پدر به پسر را در چوکات قوانین انتخابات آزاد و شفاف تحت لوای دیموکراسی غربی با نهایت زیبایی و مهارت انجام داده که در نتیجه هم لعل بدست آورده و هم دل یار نرجانید
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.