ariana

ariana

Saturday, May 10, 2014

: مادر ازدیدگاه مشاهیرجهان

من در تمام زنده گی خود ،مدیون دو زن هستم، مادرم و همسرم.
 محمود حسابی
استوارترازهمه پیوندها، پیوندی است که در میان مادر و فرزند برقرار است.
 سعید نفیسی
 

اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی‌شود و اگرکتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی‌یابد.
 پلوتارخ
ای مادرو پدر، ای گم ‌شده گان عزیز،من همه‌چیز خود را به شما مدیون هستم.
 لویی پاستور
ای مادر، تو مانند ستاره مقدس در آسمان ابدیت، ثابت و درخشان خواهی ماند.
 کارل ایمرمان
این یک قاعده کلی است که همهٔ مردان برجسته، عوامل برتری خود را از مادرانشان به ارث می‌برند.
 ژول میشله
با مادروپدرخود چنان رفتارکن که از فرزندان خود توقع داری.
 سقراط
بچه‌ها تا کوچک اند به ‌مادروپدر شان مهرمی‌ورزند، وقتی بزرگ شدند آن‌ها را به‌ محاکمه می‌کشند و گاهی نیز مورد عفو قرار می‌دهند.
 اسکار وایلد
«سرنوشت آینده یک کودک همیشه کارمادر است.»
 ناپلیون بوناپارت
صالح‌ترین فرزندان آن‌هایی هستند که با اعمال خود باعث افتخار مادر و پدر خود شوند. 
و یکتور هوگو
مادر آهن‌ربای قلب و ستاره قطبی چشم کودک است.
 جورج هربرت
مادر، سازنده جهان و تابلوی آفریده گار است.
 پتهوفن
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.