ariana

ariana

Saturday, May 10, 2014

:به بهانه ی روز باشکوه مادر


حبیبه کوهستانی
و انروز ها که ......
یک سرزمین مهر مادرم بود
گنبد خالی اندوه، ...
پر میشد از اوای کودک خنده هایم
شاپرک ها میرقصیدند
 

در ترانه ی عشق و مستی
پنجره ها تنها به سمت
خورشید باز میشدند
دل اسمان ارزو هایم
وسعت بی ابر درد بود
نمیبارید جز باران شوق
نمیلرزید ز توفان و رعد
انروز ها که دنیای کوچکم
چشمان مادرم بود !
مادر،
دل ات کعبه ی نیاز من،
روز ات مبارک!

 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.