ariana

ariana

Thursday, May 29, 2014

:صــندوقــین جــادو

کــرزی بر شــفافــیت انتخــابات در دور دوم تاکــید کــرده و آنرا امــر حــیاتی برای کشــور خــواند  
یاد آن روزگاران بخیر که آسمان کابل آبی وآب دریای کابل چون آسمانش پاک و ظلال بود و قلب های مردمانش هم در پاکی و صفایی دست کم از آسمانش نداشت ، مرد ها مرد بودند و زن ها زن، پادشاه سایه خدا بود و رعیت فرمان بردار بی چون و چرای اوامر شاه که بدینصورت هم دنیای مردم گل و گلزار بود و هم آخرت شان مطمئن و تضمین شده ولی از روزیکه غرب جهانخوار درسرزمین مرد پرور ما راه یافت و مردم بجای دوغ و کشمش آب به کولا و فانتا روی آوردند آهسته آهسته آفتاب خوشبختی و سعادت کشور نزول کرده و دروازه های کشور بروی متاع های فرهنگی غرب چون دیموکراسی ، تساوی حقوق زن و مرد ، آزادی بیان ، انتخابات آزاد و دیگر پدیده های شیطانی ازین قبیل باز شد
 
حالا کار بجای رسیده که از ترس دیموکراسی و حقوق بشر پدر نمی تواند سیلی بروی پسر و شوهر مشتی بر فرق همسر حواله کند ، مشت بر فرق همسر حواله کردن را که بگذار سر جایش که بسیاری مرد های بیچاره از هراس فعالین جامعه مدنی و شیشک های وزارت امور زنان مجبورند به سخنان زن هایشان گوش داده و در امور زندگی با ایشان مشوره کنند و کرزی بیچاره هم از ترس همین دیموکراسی لعنتی که به هر کس و ناکس اجازه رای و اظهار نظر میدهد نمی تواند مسولیت زعامت و رهبریش را بصورت درست انجام داده و ملت را در انتخاب راه درست هدایت و رهنمایی بنماید.
 
او بر سر دوراهی قرار گرفته که در حقیقت مجبور به پیمودن هر دو راه است ، از یکسو هدایت و رهنمایی درست مردم منحیث بابای ملت در سوال انتخاب زعیم آینده کشور مسولیت بزرگ و تاریخی اوست و از جانب دیگر احترام به حق رای دهی آزاد مردم و برگزاری انتخابات شفاف از لازمه های دیموکراسی غربیست و قرار مثل معروف که دو خربوزه به یک دست گرفته نمی شود و کرزی هم باید یکی را انتخاب کند.
 
اما او باید خدا را سپاسگذار باشد که از برکت وجود یک مغز متفکر در کشور و مغزک های متفکر در کمیسیون مستقل انتخابات و اختراغ صندوقین جادو برای دور دوم انتخابات به سادگی می تواند دو خربوزه را به یکدست گرفته هم لعل بدست آرد و هم دل یار نرنجاند چون با وجود صندوقین جادو دیگر نیازی به تقلب با شیوه های معمولی و سنتی چون از قبل پرکردن صندوق ها ، کم توزیع کردن برگه های انتخاباتی ، پاک  کردن رنگ از ناخن و یا باطل اعلان کردن آرای نا مطلوب نیست.
انتخابات می تواند کاملاً آزاد و شفاف در حضور ناظرین و رسانه های داخلی و خارجی برگزار گردد ولی نتایج آن با وجود همه نظارت ها و مراقبت ها صد در صد مطابق خواست او خواهد بود.
 
صندوقین جادو بعد از مایکرو شینکوف دومین اختراع بزرگ افغانستان در ساحه تخنیک سیاسیست که هر دو مورد توجه و استقبال خاص کشور های جهان سوم قرار گرفته و بر علاوه کاربرد مفید و موثر آن در سیاست داخلی منافع بزرگ اقتصادی را از بابت فروش آن در بازار های جهانی برای کشور ببار آورده است.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.