ariana

ariana

Friday, May 9, 2014

:تابوشکنی سارا بهلوی با تاکسی رانی درشهرمزارشریف

پس از سقوط حکومت طالب ها در افغانستان، زنان این کشور فرصتی نسبی یافتند تا توانایی خود را در عرصه های مختلف نشان دهند. یکی از این زنان "سارا بهاوی" است که پیش از ظهرها در یکی از مکاتب مزار شریف تدریس و بعد از ظهرها در شهر تاکسی رانی می کند.
سارای ۴۵ ساله مدت ها پیش همسرش را که یک راننده بوده، از دست داده است. همسر او در جاده خطرناک بلخ - فاریاب بوسیله مردان مسلح کشته شده است و حالا او سرپرستی دو فرزند خودش و شش یتیم برادرهمسرش را به عهده دارد.
وی نه تنها خود راننده ماهری است، بلکه تا کنون به ده زن دیگر نیز آموزش راننده گی داده است.
طبق این گزارش، وی افزون بر این ها برای تأمین مخارج زنده گی خانواده نه نفره اش به زنبور داری و خرید و فروش ماشین نیز می پردازد.
در گزارش "اطلاعات روز" آمده است که تابو شکنی سارا بهاوی موجب شده که تعدادی از زنان دیگر نیز از ریاست ترافیک ولایت بلخ جواز راننده گی گرفته و همگام با سارا در سطح شهر به راننده گی بپردازند.
شهرزاد نیوزThis email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.