ariana

ariana

Saturday, May 10, 2014

!!! روزمادربرای من و مادران فداکار این دیارم مبارک باد

شهلا لطیفی
دستانم
شاخه های استواری اند بر درخت وجود من
که در سرانگشتانش برگهای ابتکار روییده است
و با قوتش

نوازش را دارند محکم
از برای لمس
پخت و پز
آراسته گی در و دیواری منزل ...
و گه گاهی هم
برای در آغوش گرفتن جسم کوچکم در مقابل آیینه
از برای تمجید خود
چو یک مادر