ariana

ariana

Saturday, May 24, 2014

:اســـتخارات بجـــای انتخـــابات

 مــلت قــدر نشــناس افغــان بجــای اســتفاده از اســتخاره فــوری و رایگــان به انتخــابات شــش مــاهــه و ششصــد ملــیون دالــری روی مــی آورد
توجــه شــما را به مصــاحبــه خــبرنگار بی بی چهــل با محــترم صبغــت الاســلام والمسلمــین شــمع فــروزان اهــل یقیــن جنــاب شــیخ الاســتخاره حضــرت مجــددی درین باب جلــب می کــنم
 
خـــبرنگـــار بی بی چهـــل
محترم مجـددی صاحب طوریکه من بخاطر دارم شما در اثر شکررنجی تان با جلالتماب کرزی در مجلس لویه جرگه مشورتی افغانستان را برسم اعتراض ترک کرده روانه اروپا شدید پس حالا چه واقعه مهمی رخ داده که شما دوباره به وطن بازگشته و به شغل قدیم تان ادامه میدهید ؟
 
شـــیخ الاســـتخاره مجـــددی
مگر سوال انتخاب زعیم آینده کشور امر مهم و حیاتی نیست و من منحیث عالم دینی در جهت رهنمایی و هدایت امت اسلامی به راه راست و صراط مستقیم مسولیت بزرگ و تاریخی ندارم ؟
 
خـــبرنگـــار بی بی چهـــل :
مجـددی صاحب فرموده تان کاملاً درست است ولی برای انتخاب زعیم کشور مردم به پای صندوق های رای خواهند رفت که بار اول دو ماه قبل این کار را انجام دادند ولی چطور شما حالا در پایان کار بیاد هدایت مردم افتاده اید ؟
 
شـــیخ الاســـتخاره مجـــددی
بچیم انتخابات قبلی در حقیقت انتخاب بین احمد و محمود و کلبی و مقصود بود که آنرا می شد ذریعه رفتن به پای صندوق رای تعین کرد ولی انتخابات دور دوم ماهیتی دیگری دارد که انتخاب بین احتمال خیر و احتمال شر و یا بعبارت دیگر انتخاب بین حفظ عرف و سنن پسندیده و قدیمی و یا زیر پا کردن این سنت های کهن و آبایست که عوام الناس را توان ارزیابی این سوال بغرنج نباشد و فقط توسل به استخاره و الهام خداوندی ذریعه علمای جید می تواند در حل این معضله امت اسلام را یاری کند.
من دیدم  که وطن را خطر نابودی تهدید می کرد و اگر من چند گاهی دیر تر می رسیدم تمام افغانستان مانند بدخشان به زیر خاک دفن می شد زیرا که مردم عرف و سنت چندین صد ساله را رها کرده خلاف رهنمود علمای دین و مشایخ اسلام عمل می کردند.
 
خـــبرنگـــار بی بی چهـــل
مجددی صاحب لطفاً بیشتر ازین مرا اذیت نکرده بگوئید  که منظور تان ازین معصیت بزرگ که مردم مرتکب شده چیست ؟
 
شـــیخ الاســـتخاره مجـــددی
از دوصد سال بدینسو این خطه را عرف بر این بود که جهت حفظ وحدت ملی کشور تخت و تاج پادشاهی را به قوم پشتون واگذارند و فقط دوبار این سنت کهن شکستانده شد که هر دو بار مصیبت های بزرگ دامنگیر این کشور گردید ولی مردم از آن مصائب پند نگرفته حالا عزم کردند که از طریق انتخابات به شیوه اروپایی باز هم سنت شکنی کرده و برای بار سوم مادر تاجکی را بر تخت پادشاهی نشانند.
اما کفاره این گناه کبیره را مردم در بدخشان به زودی پرداختند و دیگران باید از آن عبرت می گرفتند که متاسفانه نگرفتند و ازین رو من برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر به اسرع وقت خود را به اینجا رسانیدم تا مردم را از بیراهی و سقوط در پرتگاه نیستی و هلاکت نجات دهم
 
خـــبرنگـــار بی بی چهـــل
محترم مجـددی صاحب مگر خداوند در قرآن کریم نفرموده که : ان اکرم کم عندالله اتقی کم
پس اگر نزد خداوند معیار برتری تقوی و پرهیزگاری ما باشد پس تعلقات قومی حرفی مفتی بیش نبوده و هر کسی که شایستگی تخت و تاج را داشت باید که آنرا بدست آرد
 
شـــیخ الاســـتخاره مجـــددی
بچیم تو به دختری مانی که به مادرش همخوابی با شوهر را یاد می دهد ، از دهنت بوی شیر می آید و تو حالا بمن که هفت پشتم در راه اسلام محاسن سپید کردند درس اسلامیت میدهی !
سر و ضعت که اصلاً به فرزند مسلمان نمی ماند و نمیدانم دعای قنوت را بلد هستی و میدانی که نماز صبح چند رکعت است و چندش فرض و چندش سنت است ؟
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.