ariana

ariana

Sunday, April 6, 2014

: مُرداب

غلام نبی اشراقی
مه در میان ابر سیه گم نمی‌ شود
در بین ماه و سایه تفاهم نمی ‌شود

خرمهره نیست لایق زیبارخان شهر...
محصول جو که خرمن گندم نمی‌ شود

شادی مکن به کشتن آزادگان ما
خصم زبون که حامی مردم نمی ‌شود

ما را ز های و هوی خس و خار ؛ باک نیست
مرداب ؛ رود پر ز تلاطم نمی‌ شود

با ابرهای تیرهٔ انگشتهای‌ تان
خورشید پر تلألؤ ما گم نمی‌ شود

هر چند خار هرزه بود در کنار گل
گرگ ؛ آدمی به لطف و ترحم نمی‌شود

با لطف و مهر؛ دل به کف آور که کار عشق
با تیغ و تیر و جنگ و تهاجم نمی‌شود