ariana

ariana

Saturday, April 19, 2014

:تاخیردراعلان نتیجه انتخابات بی احترامی به مردم افغانستان است

داکتر جلیله سلیمی
وقتیکه صفوف  طولانی مردان و زنان را در روز انتخابات دیدم  روزنه ی بزرگ از امید به آینده ی روشن کشورم را درمیان  آن  مردان و زنان مشاهده میکردم که بدون در نظر داشت مشکلات امنیتی . هوای بارانی و راه های صعب العبور آمده بودند ودر صفوف طولانی  ساعتها منتظراستاده شده بودند  تا رای بدهند .  
 
 
این زیباترین تصاویر  بود که در طول سالهای سال در افغانستان کسی ندیده بود .فرهنگ صف بستن و تحمل و انتظار ..گویی این مردم میخواستند به دیگران بیاموزند که چگونه میتوانند با وجود فقر و هزاران مشکلات  مصمم به آینده بهتر بود .  
گرچه یک تعداد  آنها در آن روز بدبختانه موفق نشدند تا آن برگه های رای دهی را که شاید برای اولین بار بود در زندگی خود میدیدند به دست بگیرند  با دل پر حسرت و نا امید به خانه برگشتند و شاید بسیاری از آنها دیگر تصمیم گرفتند تا دوباره هر گز آرزوی رای دهی را نکنند ....و  شاید هم نه این مردم آبدیده شده اند شاید دو باره بیایند و دوباره تلاش کنند تا طلسم تقلب ر ا برای همیشه بشکنند  
ولی آن کسانیکه با انتظار طولانی شانس رای دهی برایشان داده شده بود توقع داشتند تا هر چه زودتر نتیجه  ساعتها انتظارخود را  در صفوف رای دهی به دست بیاورند ولی متاسفانه انتظارآنها  نه یک روز و دو روز بلکه هفته ها است جریان دارد .  
رای دهندگان توقع این را نداشتند که کمیسیون انتخابات هر روز بازی جدید را در کار بگیرد وافسانه های گوناگون را برای مشروعیت بخشیدن تاخیر دراعلان  نتیجه انتخابات به مردم بگوید و به بهانه و فسانه های مختلف مردم را تا این حد منتظر  بگذارد .
اعلان ده فیصد نتیجه رای دهی هم از سوی کمیسیون انتخابات  و پیوسته تاکید کردن به اینکه این فیصدی قطعی نیست و در حال تغییر است  هم نوع دیگری باز ی گربه وموش است که با مردم منتظر افغانستان صورت میگیرد  . در هیچ کشور دنیا حتی در فقیرترین و کم امکانانترین  کشور جهان  نتیجه انتخابات اینگونه که در افغانستان اعلان میشود اعلان نمیشود. مردم افغانستان در طول مدت بحران های دوامدار دیگر تحمل اینقدر انتظار طولانی رابرای نتیجه سرنوشت خود ندارند . بازی گربه و موش سیاست مداران ما برایشان تکراری شده است و به اصطلاح پوست هرگونه تقلب و  تقلب کاری را  در دکان چرمگری میشناسند .حالا هم اینروز ها  فکر میکنند کاسه ی زیر نیم کاسه است  که اینگونه افسانه سر میدهند . مردم  رای دادند تا سرنوشت خود را مستقلانه  و آشکار تعیین کنندنه عقب پرده های کمیسیون مستقل انتخابات . همینطور که واضح و آشکار سهم خود را در تامین و عدالت و دموکراسی انجام دادند همینطور توقع دارند  تا کمیسیون  مستقال انتخبات تمام جریان شمارش آرا را بصورت عادلانه بدون تاخیر و بهانه جویی به زودترین فرصت اعلان نماید تا مردم از حالت انتظار بیرون شوند   .
منتظر گذاشتن بیش از حد مردم و بهانه ی کمیسیون انتخابات در مورد بررسی تقلبات کم کم مردم را خشمگین میسازد وباورو اعتبار مردم را به شفافیت انتخابات بیرنگ میسازد  . اینبار مردم به این نتیجه خواهند رسید که با وجود تلاش های آنها  به تامین عدالت و مردم سالاری باز هم دستان  در عقب پرده با رای آنها انها بازی میکند  و بنیاد أرزو های آنها را برای  یک نظام  مردم سالار ویران میکند. 
به تاخیر افتادن نتیجه انتخابات مردم افغانستان را نگران میسازد  گویا که  نتیجه انتخابات  باز هم با دو مورد همیشگی که مردم افغانستان از ان زخم های عمیق  برسینه دارند  مخلوط خواهد شد  مداخله بیرونی ومداخله سهم داران و میراث داران و زورمندان قدرت .