ariana

ariana

Sunday, March 16, 2014

:تحفــه دولــت پاکســتان

افعــی ســه ســر تحفــه دولــت پاکســتان به ملــت افغــانســتان
اقلیم خاص بعض مناطق جهان نه تنها دلیل رشد و نموی گیاهان و اشجار کم پیدا مانند زعفران در کشمیر و کوکنار در افغانستان میگردد که حتی بعض حیوانات نادر و کم پیدا نیز فقط تحت شرایط اقلیمی خاص در بعض نقاط جهان پیدا می شوند که از
 
 افعی سه سر می توان به عنوان یکی از همین حیونات کم پیدا در پشاور پاکستان نام برد.
 
در سالهای هشتاد میلادی زمانیکه پاکستان در وضع اقتصادی خیلی بدی بسر می برد و فقر و گرسنگی در اکثر شهر های آن بیداد میکرد در همان روزگاران مشقتبار نا گهان یکروزی در نزدیکی بازار قصه خوانی پشاور مردم یک مار افعی سه سر را مشاهد کرده و قصد کشتن آن را دشتند.پولیس با اطلاع از موضوع مانع کشتن آن شده و مار را در باغ وحش پشاور انتقال داد ، آوازه یافت شدن افعی سه سر از طریق مطبوعات پاکستان به تمام جهان منتشر شده و چندی بعد مردم از سراسر جهان برای دیدن آن به پاکستان آمده و از تماشای آن دچار حیرت شدند.
 
آهسته آهسته رونق بازار افعی سه سر چنان بالا گرفت که دیگر در هوتل ها و مسافرخانه های پشاور و شهرک های همجوار آن جای به آسانی برای سیاحان و توریستان خارجی پیدا نمی شد و زمان فرا رسید که سرای ها ، کاهدان ها و گدام های آن ديار نيز به هوتل های پنج ستاره و شش ستاره مبدل گشته و منبع درآمد مالی بسیار خوبی برای صاحبان شان شدند.  
 
از برکت این افعی سه سر و طرح حکيمانه استفاده از آن توسط سياستمداران تيز هوش و گرگان باران ديده اردو وآی اس آی اقتصاد ورشکسته پاکستان دوباره رونق گرفته  و خاک فقر ورکود اقتصادی از جامعه پاکستان زدوده شده و کوچه و پس کوچه آن چراغان گشت.
اما ناگفته نباید گذاشت که هر سکه ای دو روی دارد و این افعی سه سر اگر از یکسو اقتصاد ورشکسته پاکستان را رونق دوباره داد از سوی دیگر مصارف خوارکش در دراز مدت برای جامعه پاکستان کمر شکن تمام شد چون افعی مذکور از یکسو اشتهای بسیار بزرگی دارد و از سویی چناق دلخواه شکستانده و فقط مغز سر جوانان را می خورد.
 
ازینرو حالا بعد از گذشت سی سال دیگر جامعه پاکستان توان تغذیه این هیولای مغز خوار را ندارد و لهذا آن را به مردم افغانستان جایکه خون انسان از آب جوی بی ارزش تر است هدیه می کند تا دیگر به قلت مواد خوراگی دچار نبوده و صبح و شام مغز های تازه در اختیارش قرار گرفته بتواند.
 
از سوی دیگر چون سیاستمداران بی عرضه و چپاولگر افغانستان درین سیزده سال به کمک ملیارد ها دالر جامعه جهانی نتوانستند کشور ویرانه شان آباد کنند شاید بتوانند ازین شانس جدید استفاده برده و مانند پاکستان با استفاده از افعی سه سر به آبادی و عمران شهر هایشان بپردازند.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی