ariana

ariana

Saturday, March 8, 2014

طالبـــان و مقـــام زن

            ســــخنان گهـــــر بارامیـــــرالمـــومنیــــن مــــلا عمــــر در باب مقــــام زن در اســــلام
طلاب عزیز ای نو نهالان باغ و بوستان امارت اسلامی بدانید که دشمنان اسلام ازهیچ توطئه برای بدنامی اسلام ومسلمانان دریغ نمیکنند آنها مهر دشمنی و
 
خصومت با زنان را در پیشانی شما میکوبند در حالیکه هر فرد مسلمان میداند که مسلمانان بالعموم و طلاب کرام بالخصوص بجز آرزوی خیر و سعادت اخروی برای زنها دیگر چیزی نمیخواهند و برای نیل به این هدف از هیچ نوع ایثار و فداکاری دریغ نکرده اند و نمیکنند !!؟
 
در کتاب های آسمانی آمده که خدای تعالی اول مرد را بیافرید و هفت روز بعد زن را از قبرغه چپ مرد خلق کرد فلهذا اگر شما مشت بر سر زن هایتان می کوبید در حقیقت مشت بر سینه خود حواله میکنید یعنی دلتان و بایسکل تان و ازین بابت هیچ کس نه کمیسیون حقوق بشر و نه وزارت زنان و نه هیچ مرجع داخلی و خارجی دیگر بر شما حق ایراد و انتقاد را دارند.

در روایت آمده که یکی از مکلفیت های دینی مرد مسلمان ضرب و شتم دایمی و متواتر زوجه اش است ، معیاد آنرا بعض علمای دین ماه یکبار و بعض دیگر ماه سه بار تعین کرده اند ، اگر این ضرب و شتم در اثر گناهی صورت میگیرد که زن جزای عملش را می بیند و در صورت بی گناهی برای پیشگیری از گناه و خطای احیانی اجرای آن واجب است .
 
چونکه زن فقط از قبرغه مرد و آنهم از قبرغه چپ او خلق شده بیچاره ناقص العقل بار آمده و ازینرو در زندگی بار گردن مرد شده اما زن مومن خدا شناس که ترس روز قیامت بدل دارد همیش ادای احترام شوهر کرده ، هفت قدم از او به تعاقب رفته بدون اجازت او جرعه ای آب هم نمی نوشد ، در روایات متعددی آمده که اگر سجده به غیر الله روا بودی جای آن را داشت که زن به شوهرش سجده میکردی ولی اسلام فقط خداوند متعال را لایق سجده دانسته ولی قبول عبادت زن را مقید به اطاعت شوهر کرده که اگر زن صد سال هم به عبادت خداوند بیاستد ولی اطاعت شوهر نکند همه طاعات و عبادات صد ساله او برباد فنا رفته اسفل من النار جایگاهش خواهد شد مگر اینکه رضایت خاوند حاصل کرده و از آتش جهنم نجات یابد
 .
دشمنان اسلام همیش کوشش دارند که چهره اسلام را وارونه به جهان معرفی کنند ، سخن از مردسالاری و ظلم ستم بر زنان بر زبان آرند در حالیکه یک طفل هم میداند که این مردسالاری فقط به نیت خیر خواهی و فکر آخرت زن بوده چون یگانه راه نجات زن از آتش جهنم اطاعت مطلق و بی قید و شرط او از پدر، برادر و یا شوهر است .
 
حجاب اسلامی و چادر که در حقیقت برای حفاظت و حراست زن از تهاجم و دستبرد مردان نا محرم وضع شده خار چشم دشمنان اسلام گردیده که آنرا دلیل ذلت و خواری زنان میدانند در حالیکه برعکس این از قدر و منزلت عظیم ایشان حکایت دارد ، یک پارچه آهن زنگ زده را کس نیم نگاهی هم نثار نمیکند ولی یک انگشتر طلا را هر کس در چند دستمال پیچانده و در چندین صندوق و صندوقچه پنهان از چشم مردم حفاظت میکند این از بی ارزشی انگشتر طلا نه بلکه از قدر و منزلت خاص او حکایت دارد.
اما کجاست چشم بینا که حق را از باطل تشخیص دهد ، لباس های یک زن اروپایی بیشتر از یک پاو وزن ندارد اما فقط چادری هر زن مسلمان بیشتر از یک سیر وزن دارد حالا شما خود قضاوت کنید که قدر زن در کجا بیشتر است !!؟؟
 
با تقـــديم حــــــــــــــرمت
حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی